Διάβασε

Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες: Ό,τι λάμπει δεν είναι «χρυσός»

31/07/2017

Παγίδα για τους φορολογούμενους αποτελούν οι χαμηλοί δελεαστικοί φορολογικοί συντελεστές γειτονικών και μη χωρών, καθώς η πάταξη της φοροαποφυγής, μέσω της μεταφοράς εσόδων σε θυγατρικές που βρίσκονται σε χώρες με χαμηλούς συντελεστές, αποτελεί βασική επιδίωξη των φορολογικών αρχών τόσο στην Ελλάδα όσο και πανευρωπαϊκά.

Ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν 4172/2013, άρθρο 66) εισήγαγε για πρώτη φορά στην Ελληνική φορολογική νομοθεσία τη (διεθνή) έννοια των «Ελεγχόμενων Αλλοδαπών Εταιρειών».

Συγκεκριμένα, προβλέπει ότι, όταν ένας φορολογούμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμμετέχει σε αλλοδαπή εταιρεία (ΕΑΕ), η οποία είναι φορολογικός κάτοικος μη συνεργάσιμης χώρας ή χώρας με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, ο φορολογούμενος ενδέχεται να φορολογηθεί στην Ελλάδα για τα κέρδη της, ακόμα και εάν δεν έχει γίνει διανομή μερίσματος από την εταιρεία αυτή.

Προϋποθέσεις

Αυτό μπορεί να συμβεί εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Ο φορολογούμενος, μόνος του ή από κοινού με συνδεδεμένα πρόσωπα (π.χ. συγγενικά πρόσωπα ή εταιρείες του) κατέχει άμεσα ή έμμεσα (μέσω άλλης εταιρείας) άνω του 50% της αλλοδαπής εταιρείας.
  • Η αλλοδαπή (μη εισηγμένη) εταιρεία υπόκειται σε φορολογία σε μη συνεργάσιμο κράτος (π.χ. Μονακό, Λιχτενστάιν, Χονγκ Κονγκ, κ.λπ.) ή σε κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς (με φορολογικό συντελεστή ίσο ή κατώτερο του 14,5%), όπως η Κύπρος, η Βουλγαρία, κ.λπ. Η διάταξη δεν εφαρμόζεται αν η αλλοδαπή εταιρεία είναι κάτοικος ΕΕ ή ΕΟΧ, εκτός εάν η εγκατάσταση ή η οικονομική δραστηριότητά της συνιστά επίπλαστη κατάσταση που δημιουργήθηκε με ουσιαστικό σκοπό τη φοροαποφυγή. Επομένως, απαιτείται να αποδειχθεί ότι η αλλοδαπή εταιρεία πραγματοποιεί ουσιαστική επιχειρηματική δραστηριότητα, έχει φυσική υπόσταση, μόνιμο προσωπικό, κ.λπ.
  • Πάνω από το 30% του καθαρού εισοδήματος της αλλοδαπής εταιρείας προέρχεται από συναλλαγές με το φορολογούμενο ή συνδεδεμένα με αυτόν πρόσωπα. Εξετάζεται κάθε κατηγορία εισοδήματος (τόκοι, ενοίκια, μερίσματα, κ.λπ.) ξεχωριστά κι εφόσον άνω του 50% μίας κατηγορίας προέρχεται από συναλλαγές με τον φορολογούμενο, λαμβάνεται υπ’ όψη το σύνολο του εισοδήματος της κατηγορίας αυτής.

Λαμβάνονται υπόψη οι κατηγορίες εισοδήματος που διεθνώς είναι γνωστές ως «παθητικό» εισόδημα (δηλαδή τόκοι, δικαιώματα, μερίσματα, εισόδημα από: μεταβίβαση μετοχών, κινητά περιουσιακά στοιχεία, ακίνητη περιουσία, ασφαλιστικές, τραπεζικές και άλλες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες).

Η σχετική εγκύκλιος 1076/2014 διευκρίνισε ότι εφόσον συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, το σύνολο του μη διανεμηθέντος εισοδήματος της αλλοδαπής εταιρείας του οικείου φορολογικού έτους, προσαυξάνει τα φορολογητέα έσοδα του φορολογουμένου με βάση το ποσοστό συμμετοχής του σε αυτήν.

Ωστόσο, τα έσοδα αυτά δεν φορολογούνται ως μερίσματα με συντελεστή 15%, αλλά με 29% ως κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, εάν ο φορολογούμενος είναι νομικό πρόσωπο ή με την κλίμακα των μισθωτών, εάν ο φορολογούμενος είναι φυσικό πρόσωπο. Ο φορολογούμενος δικαιούται να αφαιρέσει από τον καταβλητέο φόρο το ποσό του φόρου εισοδήματος νομικού προσώπου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδημα αυτό.

Πρακτικά προβλήματα


Η εγκύκλιος 1076/2014 προβλέπει ότι το υπόψη εισόδημα νοείται ότι έχει αποκτηθεί από τον φορολογούμενο στο τέλος του οικείου φορολογικού έτους της αλλοδαπής εταιρείας. Στην πράξη, ωστόσο, κατά το χρονικό αυτό σημείο ο φορολογούμενος δε δύνανται να γνωρίζει αν τελικά θα υπάρξει διανομή μερίσματος ή όχι.

Επιπλέον, το συμπέρασμα ότι τελικά σε φορολογία υπόκειται το σύνολο των αδιανέμητων κερδών, ανεξάρτητα εάν σε αυτά υπάρχουν και κέρδη που προέρχονται από συναλλαγές με μη συνδεδεμένες εταιρείες ή από κατηγορίες που δεν κατονομάζονται στη διάταξη, προκύπτει από την Εγκύκλιο αλλά όχι από το Νόμο. Ομοίως, το πρακτικό παράδειγμα που παραθέτει η Εγκύκλιος για τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών δε φαίνεται να συνάδει με τη γραμματική διατύπωση, αλλά και το πνεύμα της διάταξης.

Είναι προφανές πως η δημιουργία θυγατρικών σε χώρες με χαμηλό φορολογικό συντελεστή δεν είναι απλή υπόθεση κι αποτελεί πραγματική επιλογή μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ως εκ τούτου, κρύβει παγίδες για τους φορολογούμενους, οι οποίοι συχνά πέφτουν θύματα επιτήδειων που τους εκθέτουν σε πάση φύσεως κινδύνους.
Η έμπειρη και εξειδικευμένη ομάδα από λογιστές, δικηγόρους, φοροτεχνικούς και συμβούλους του AS network θα σας οδηγήσει με ασφάλεια και απόλυτη συμμόρφωση με την ελληνική νομοθεσία στην καλύτερη επιλογή για την επιχείρησή σας, καλύπτοντας με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο κάθε ανάγκη στο παρόν και προνοώντας για τις προκλήσεις του μέλλοντος!

Γ. Σαμοθράκης, Τζ. Πάνου
Δημοσιεύτηκε στην Κυριακάτικη εφημερίδα Καθημερινή, 30/07/2017

This website uses cookies to improve your experience, as well as for advertising purposes. By using our website and agreeing to this policy, you are accepting the use of cookies. To find out more about our cookie policy please click here.

Accept