Διάβασε

Στο φως τα στοιχεία των μεγάλων πολυεθνικών

07/08/2017

Αναλυτικές πληροφορίες για τα έσοδα, το φόρο, τα περιουσιακά στοιχεία, τις δραστηριότητες, κ.λπ. των θυγατρικών και λοιπών εγκαταστάσεων τους σε κάθε χώρα υποχρεούνται πλέον να αποκαλύπτουν οι μεγάλοι πολυεθνικοί όμιλοι, στα πλαίσιο της εναρμονισμένης προσπάθειας που γίνεται διεθνώς για την καταπολέμηση της μεταφοράς κερδών σε χώρες με ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς.

Πέρα από το γνωστό Φάκελο Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, οι πολυεθνικοί όμιλοι με συνολικά ενοποιημένα έσοδα άνω των 750.000.000 ευρώ, οφείλουν να υποβάλλουν επιπλέον την «Έκθεση ανά Χώρα» (the Country-by-Country report) με βάση το συμφωνηθέν πρότυπο του ΟΟΣΑ.

Η Έκθεση ανά Χώρα υποβάλλεται από την Τελική Μητρική Οντότητα του Ομίλου, δηλαδή την εταιρεία του πολυεθνικού Ομίλου, η οποία απαιτείται να συντάσσει Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, στη χώρα της φορολογικής της κατοικίας. Η Έκθεση υποβάλλεται εντός 12 μηνών από την τελευταία ημέρα του φορολογικού έτους, στο οποίο αφορά. Η πρώτη Έκθεση ανά Χώρα απαιτείται για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016.

Με βάση τα ανωτέρω, η Ελληνική μητρική εταιρεία ενός πολυεθνικού ομίλου, ο οποίος είχε το 2015 ενοποιημένα έσοδα άνω των 750.000.000 ευρώ, οφείλει να υποβάλει την Έκθεση ανά Χώρα για το φορολογικό έτος που έληξε την 31/12/2016, έως την 31/12/2017.

Σε περίπτωση μη υποβολής της Έκθεσης επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή υποβολής ανακριβούς Έκθεσης επιβάλλεται πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Περιεχόμενο της Έκθεσης Ανά Χώρα
Στην Έκθεση ανά Χώρα προσδιορίζονται όλες οι Συνιστώσες Οντότητες, όλες δηλαδή οι θυγατρικές εταιρείες, οι μόνιμες εγκαταστάσεις, κ.λπ. του Ομίλου που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά σε κάθε χώρα.
Αναφέρονται σε ετήσια βάση οι χώρες, στις οποίες έχουν τη φορολογική κατοικία τους οι εταιρείες του Ομίλου, το ποσό των εσόδων κάθε εταιρείας, το κέρδος προ φόρου εισοδήματος, ο φόρος εισοδήματος, ο αριθμός των εργαζομένων τους, το μετοχικό κεφάλαιο, τα συσσωρευμένα κέρδη, τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία κλπ.

Κοινοποίηση της Έκθεσης
Η αρμόδια σε κάθε χώρα αρχή που παραλαμβάνει την Έκθεση, την κοινοποιεί μέσω αυτόματης ανταλλαγής σε όλα τα κράτη, στα οποία έχουν τη φορολογική τους κατοικία ή υπόκεινται σε φόρο οι εταιρείες ή οι μόνιμες εγκαταστάσεις του Ομίλου.
Η κοινοποίηση πραγματοποιείται εντός 15 μηνών από την τελευταία ημέρα του φορολογικού έτους στον οποίο αναφέρεται η Έκθεση. Κατ’ εξαίρεση, η πρώτη Έκθεση ανά Χώρα κοινοποιείται εντός 18 μηνών. Συνεπώς, για το φορολογικό έτος που λήγει την 31/12/2016, η κοινοποίηση της πρώτης Έκθεσης θα πραγματοποιηθεί έως την 30/6/2018.

Υποβολή στοιχείων από τις ελληνικές θυγατρικές
Οι ελληνικές θυγατρικές εταιρίες, καθώς και τα υποκαταστήματα, των υπόχρεων πολυεθνικών ομίλων, οφείλουν να ενημερώνουν τις ελληνικές φορολογικές αρχές για την ταυτότητα και τη φορολογική κατοικία της εταιρείας του ομίλου που οφείλει να υποβάλει την Έκθεση ανά Χώρα.
Η σχετική ενημέρωση πρέπει να πραγματοποιείται έως την τελευταία ημέρα του φορολογικού έτους, στο οποίο αφορά η Έκθεση. Ειδικά για το πρώτο έτος εφαρμογής, η προθεσμία αυτή παρατείνεται έως την τελευταία ημέρα υποβολής των Εκθέσεων ανά Χώρα (δηλαδή για το φορολογικό έτος που λήγει την 31/12/2016, η προθεσμία υποβολής λήγει την 31/12/2017).

Στόχος των φορολογικών αρχών είναι η αξιολόγηση των κινδύνων σε σχέση με τις τιμές ενδοομιλικών συναλλαγών και η διάβρωση της φορολογικής βάσης. Οι διορθώσεις των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών δε βασίζονται στις πληροφορίες που ανταλλάσσονται με την Έκθεση ανά Χώρα.

Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για την πραγματοποίηση περαιτέρω ερευνών, όσον αφορά στις ρυθμίσεις του Ομίλου για τις τιμές ενδοομιλικών συναλλαγών ή σε άλλα φορολογικά θέματα.

Η έμπειρη και εξειδικευμένη ομάδα από λογιστές, δικηγόρους, φοροτεχνικούς και συμβούλους του AS network θα σας οδηγήσει με ασφάλεια και απόλυτη συμμόρφωση με την ελληνική νομοθεσία στην καλύτερη επιλογή για την επιχείρησή σας, καλύπτοντας με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο κάθε ανάγκη στο παρόν και προνοώντας για τις προκλήσεις του μέλλοντος!

Γ. Σαμοθράκης, Τζ. Πάνου
Δημοσιεύτηκε στην Κυριακάτικη εφημερίδα Καθημερινή, 06/08/2017

This website uses cookies to improve your experience, as well as for advertising purposes. By using our website and agreeing to this policy, you are accepting the use of cookies. To find out more about our cookie policy please click here.

Accept