Διάβασε

Απάτη στις οικονομικές καταστάσεις

Η απάτη στις Οικονομικές Καταστάσεις ορίζεται ως η ηθελημένη διαστρέβλωση της οικονομικής κατάστασης μιας επιχείρησης, η οποία πραγματοποιείται, μέσω του σφάλματος από πρόθεση ή της παράλειψης ποσού ή γνωστοποίησης, προκειμένου να εξαπατηθούν οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων.

Οι απάτες αυτές εμφανίζονται συνήθως είτε με την υπερεκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των εσόδων είτε με την υποεκτίμηση των υποχρεώσεων και των εξόδων. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η Καθαρή Θέση της εταιρείας με αποτέλεσμα αυτή να εμφανίζεται πλασματικά, πιο εύρωστη οικονομικά. 

Οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να διενεργηθεί απάτη στις Οικονομικές Καταστάσεις είναι οι ακόλουθοι:

1)Πλασματικά Έσοδα: Στη συγκεκριμένη περίπτωση η εταιρεία εκδίδει και καταχωρεί στα βιβλία της ένα τιμολόγιο για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών η οποία στην πραγματικότητα δεν υφίσταται. Το συγκεκριμένο τιμολόγιο δε θα αποσταλεί ποτέ στον πελάτη (πραγματικό ή μη) ούτε θα διενεργηθεί η αποστολή των αγαθών ή η παροχή της υπηρεσίας. Η απαίτηση αυτή με την πάροδο του χρόνου θα είναι αδύνατον να εισπραχτεί ,θα χαρακτηριστεί ως επισφαλής και κάποια στιγμή θα διαγραφεί. Η ύπαρξη ανείσπρακτων απαιτήσεων για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να αποτελεί ένδειξη για πλασματικές πωλήσεις.

2)Χρονικές Διαφορές: Η Διοίκηση μιας εταιρείας μπορεί να προβεί στην καταχώρηση εσόδων και εξόδων σε διαφορετική χρονική περίοδο ,από αυτή την οποία αφορούν, με σκοπό να εμφανίσει καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα. Αναλυτικότερα μπορεί: α) Να μεταφέρει έξοδα που αφορούν την τρέχουσα χρήση στην επόμενη β) Να καταχωρήσει στην τρέχουσα περίοδο το έσοδο από μια πώληση και το κόστος πωληθέντων που αντιστοιχεί σε αυτή, στην επόμενη περίοδο γ) Να προβεί σε πρόωρη αναγνώριση εσόδου από πώληση η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί. 

3)Λανθασμένη Αποτίμηση Περιουσιακών Στοιχείων: Σε κάθε χρήση οι εταιρείες καλούνται να διενεργήσουν πρόβλεψη τόσο για απαξιωμένα αποθέματα όσο και για επισφαλείς απαιτήσεις. Σε πολλές περιπτώσεις η διοίκηση της εταιρείας ηθελημένα δεν προβαίνει στη διενέργεια των συγκεκριμένων προβλέψεων για να μην οδηγηθεί σε μειωμένο οικονομικό αποτέλεσμα.

4) Απόκρυψη Υποχρεώσεων και Εξόδων: Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται κυρίως οι εσκεμμένες παραλήψεις καταχώρησης υποχρεώσεων και εξόδων , η λανθασμένη κεφαλαιοποίηση εξόδων και η εξοδοποίηση δαπανών κεφαλαίου. Πιο συγκεκριμένα, η λανθασμένη κεφαλαιοποίηση εξόδων είναι άλλος ένας τρόπος να αυξηθούν τα έσοδα και το ενεργητικό της εταιρείας. Όταν τα έξοδα κεφαλαιοποιούνται το έσοδο της τρέχουσας περιόδου θα εμφανισθεί αυξημένο ενώ το έσοδο των επόμενο περιόδων θα εμφανισθεί μειωμένο μέσω της διενέργειας αποσβέσεων. Υπάρχει βέβαια και η αντίθετη περίπτωση που η εταιρεία εξοδοποιεί δαπάνες κεφαλαίου για να εμφανίσει μειωμένα έσοδα και να γλυτώσει φόρους.

5) Μη κατάλληλες γνωστοποιήσεις: Οι Λογιστικές αρχές απαιτούν οι Οικονομικές Καταστάσεις να περιλαμβάνουν όλες τις σημαντικές πληροφορίες ,οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις των χρηστών αυτών. Μεταγενέστερα γεγονότα, συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών καθώς και αλλαγές στις λογιστικές αρχές, οι οποίες είναι σημαντικές, θα πρέπει να γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων έτσι ώστε να μην παραπλανούνται οι πιθανοί επενδυτές ή οι άλλοι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων.

Κλείνοντας, Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η διαχείριση του κινδύνου απάτης των Οικονομικών Καταστάσεων θα πρέπει να αποτελέσει κρίσιμη προτεραιότητα όλων των επιχειρήσεων ανεξαρτήτου μεγέθους ή κλάδου στον οποίο ανήκουν.

Σοφία Παυλάτου

This website uses cookies to improve your experience, as well as for advertising purposes. By using our website and agreeing to this policy, you are accepting the use of cookies. To find out more about our cookie policy please click here.

Accept