Διάβασε

«Κόκκινα δάνεια»: Τι προσφέρει ο Διαχειριστής Αφερεγγυότητας

Με τον περιορισμό των μη εξυπηρετούμενων δανείων που αποτελούν βαρύδι για την ελληνική οικονομία να αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση, η θέσπιση ενός νέου, νευραλγικού θεσμού, του διαχειριστή αφερεγγυότητας, έρχεται να δώσει σημαντική ώθηση στην τακτοποίηση των λεγόμενων «κόκκινων δανείων» επιταχύνοντας τις σχετικές εξωδικαστικές διαδικασίες. 

Ο διαχειριστής αφερεγγυότητας αναλαμβάνει να ασκεί τα καθήκοντα του συνδίκου, του μεσολαβητή, του ειδικού εντολοδόχου και του ειδικού εκκαθαριστή που περιλαμβάνονται στον Πτωχευτικό Κώδικα.

Μέχρι πρότινος, τα αρμόδια πτωχευτικά δικαστήρια επέλεγαν για το σκοπό αυτό ειδικούς από καταλόγους των δικηγορικών συλλόγων και εμπειρογνώμονες άλλων, σχετικών ειδικοτήτων.

Ειδικότερα και σύμφωνα με το σχετικό προεδρικό διάταγμα, ως «διαχειριστής αφερεγγυότητας» ή «διαχειριστής» ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που έχει λάβει άδεια προκειμένου να ασκεί τα καθήκοντα τα οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠτΚ, ανατίθενται στο σύνδικο πτώχευσης, στον ειδικό διαχειριστή του ν. 4307/2014, στον ειδικό εντολοδόχο της διαδικασίας εξυγίανσης, καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα για την οποία ορίζεται στη νομοθεσία ότι η άσκησή της ανατίθεται σε διαχειριστή αφερεγγυότητας.

Ο ρόλος του διαχειριστή αφερεγγυότητας επικεντρώνεται κυρίως στην κατάρτιση σχεδίου αναδιάρθρωσης του χρέους, μετά από αίτηση του οφειλέτη ή του πιστωτή.

Σε αυτό το πλαίσιο, ορίζεται μια σύντομη περίοδος αναστολής, εντός της οποίας ο σύμβουλος αφερεγγυότητας οφείλει να παρουσιάσει το σχέδιο αναδιάρθρωσης που έχει καταρτίσει, έχοντας αξιολογήσει το ενδεχόμενο βιωσιμότητας του οφειλέτη κρίνοντας αν υπάρχουν δυνατότητες διάσωσης.

Προϋποθέσεις

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα, διαχειριστής αφερεγγυότητας μπορεί να διοριστεί φυσικό πρόσωπο υπό την προϋπόθεση ότι κατέχει ισχύουσα άδεια, η οποία χορηγείται από την αρμόδια αρχή εφόσον ο υποψήφιος επιτύχει στις σχετικές εξετάσεις.

Προϋπόθεση συμμετοχής στις εξετάσεις είναι η επί πενταετία τουλάχιστον άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος ή αυτού του νόμιμου ελεγκτή ή λογιστή φοροτεχνικού Α’ τάξεως. 

Τα πρόσωπα που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις εγγράφονται στη βαθμίδα Β’ του μητρώου. Για την απευθείας εγγραφή στη βαθμίδα Α’ του μητρώου απαιτείται η άσκηση ενός εκ των παραπάνω επαγγελμάτων για δέκα (10) τουλάχιστον έτη και η αποδεδειγμένη άσκηση καθηκόντων συνδίκου ή εκκαθαριστή σε τουλάχιστον τρεις υποθέσεις.

Περιοδική ενημέρωση

Σημειώνεται ότι πέραν των ειδικότερων καθηκόντων ενημέρωσης που επιβάλλονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας στις οποίες προβλέπονται τα καθήκοντά του, ο διαχειριστής αφερεγγυότητας υποχρεούται να συντάσσει ανά εξάμηνο, υπολογιζόμενου από την ημερομηνία αποδοχής του διορισμού του, συνοπτική έκθεση σχετικά με την πορεία και τους τρόπους συνέχισης των εργασιών της διαδικασίας αφερεγγυότητας. 

Η ως άνω έκθεση υποβάλλεται στο αρμόδιο όργανο και σε περίπτωση πτωχευτικής διαδικασίας στον εισηγητή, εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη του εξαμήνου. 

Ο διαχειριστής αφερεγγυότητας υποχρεούται να παρέχει διευκρινίσεις για την έκθεσή του, εφόσον τούτο του ζητηθεί εγγράφως από το αρμόδιο όργανο ή τον εισηγητή σε περίπτωση πτωχευτικής διαδικασίας.

Εν κατακλείδι, ο διαχειριστής αφερεγγυότητας οφείλει να ενεργεί κατά την άσκηση των καθηκόντων του με ανεξαρτησία, αμεροληψία, εντιμότητα και επαγγελματισμό, ώστε να εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των πιστωτών και του οφειλέτη.

This website uses cookies to improve your experience, as well as for advertising purposes. By using our website and agreeing to this policy, you are accepting the use of cookies. To find out more about our cookie policy please click here.

Accept