Διάβασε

Ποιοι απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης

Είναι γνωστό, ότι η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης (ΕΕΑ) επιβάλλεται στους φορολογουμένους συστηματικά τα τελευταία χρόνια και βαρύνει  στο σύνολο των εισοδήματών τους, είτε ημεδαπής είτε αλλοδαπής προέλευσης και  ανεξαρτήτου πηγής, (δηλ. στο εισόδημα από μισθωτή εργασία, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, κλπ.). Επιβάλλεται δε και στα εισοδήματα που απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος, πραγματικά ή τεκμαρτά.

Συγκεκριμένα, η ΕΕΑ υπολογίζεται κλιμακωτά σε όλα τα εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ ως εξής: Για εισόδημα €12.001 - 20.000: 2,2%, €20.001 - 30.000: 5%, €30.001- 40.000: 6,50%, €40.001 - 65.000: 7,50%, €65.001 - 220.000: 9%,  ποσά άνω των  220.000: 10%.

Σημειώνεται, ότι από το 2020  και υπό την προϋπόθεση της επίτευξης των στόχων πρωτογενών πλεονασμάτων, η ειδική εισφοράς αλληλεγγύης αναμένεται να καταργηθεί για εισοδήματα χαμηλότερα των 30.000 ευρώ και να μειωθεί για τα λοιπά εισοδήματα.

Πρέπει να τονιστεί, ότι η ΕΕΑ υπολογίζεται στο συνολικό μεικτό εισόδημά του φορολογούμενου, δηλαδή στο ποσό του εισοδήματος πριν την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος.

Απαλλαγή εισοδημάτων λόγω ΣΑΔΦ

Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) έκρινε πρόσφατα, με την υπ αριθ, 2465/2018 απόφασή του, ότι η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011, που εν συνεχεία ενσωματώθηκε στο άρθρο 43Α του ισχύοντος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, συνιστά φόρο, ο οποίος, τουλάχιστον όσον αφορά τα φορολογικά έτη 2015 και επόμενα, εμπίπτει στο  πεδίο εφαρμογής των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ) που έχει υπογράψει η Ελλάδα με 57 Κράτη.

Θυμίζουμε, ότι η ΣΑΔΦ μεταξύ δύο Κρατών ρυθμίζει ποιο από τα δύο Κράτη έχει δικαίωμα φορολόγησης και σε ποιο βαθμό, όταν ο φορολογικός κάτοικος του ενός Κράτους αποκτά εισόδημα από το άλλο Κράτος (π.χ. φορολογικός κάτοικος Ελλάδας αποκτά έσοδο από ενοίκια ή μερίσματα από την Γαλλία). Παλαιότερα, η Φορολογική Διοίκηση είχε λάβει την θέση (βάσει σχετικής γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους), ότι η ΕΕΑ δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των ΣΑΔΦ. Δηλαδή, ότι ακόμα και εάν η Ελλάδα δεν είχε δικαίωμα να επιβάλλει φόρο εισοδήματος σε ένα εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης, βάσει των διατάξεων μιας ΣΑΔΦ, ωστόσο μπορούσε να επιβάλλει ΕΕΑ στο εισόδημα αυτό.

Πλέον, η ανωτέρω απόφαση του ΣτΕ έγινε δεκτή και από την Φορολογική Διοίκηση η οποία ανακάλεσε την παλαιότερη αντίθετη εγκύκλιό της επί του θέματος. Με βάση την απόφαση αυτή κρίθηκε ότι οι ΣΑΔΦ καλύπτουν και φορολογικό βάρος το οποίο, ενώ αρχικά προβλέπεται από το νομοθέτη ως έκτακτο ή προσωρινό, καθίσταται τακτικό, λόγω της επαναλαμβανόμενης επιβολής του, επί σειρά ετών, έστω και με κάποιες διαφοροποιήσεις ως προς τη βάση επιβολής του ή/και το φορολογικό συντελεστή. Ο χαρακτήρας της εν λόγω εισφοράς ως “τακτικού” φόρου επί του εισοδήματος επιβεβαιώνεται από την ενσωμάτωσή της στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και την επιβολή της χωρίς χρονικό όριο.

Πρακτικά η απόφαση του ΣτΕ  αυτό σημαίνει ότι (τουλάχιστον) για τα έτη 2015 και επόμενα:

  • στο εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης που αποκτάται από φορολογικό κάτοικο Ελλάδας και για το οποίο η Ελλάδα δεν έχει δικαίωμα φορολόγησης, βάσει ισχύουσας ΣΑΔΦ, δεν επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
  • ομοίως, στο εισόδημα ημεδαπής προέλευσης που αποκτάται από φορολογικό κάτοικο αλλοδαπής και για το οποίο η Ελλάδα δεν έχει δικαίωμα φορολόγησης, βάσει της ισχύουσας ΣΑΔΦ, δεν επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης.


Στην περίπτωση που στα εν λόγω εισοδήματα έχει ήδη επιβληθεί ΕΕΑ, θα πρέπει ο φορολογούμενος να υποβάλλει τροποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, προκειμένου να εκκαθαριστεί εκ νέου η δήλωσή του και να του επιστραφεί το ποσό της ΕΕΑ που αντιστοιχεί στα εισοδήματα αυτά.

Σημειώνεται ότι τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού προσδιορισμού του φόρου από τη Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης (δηλ. εντός πέντε ετών από την λήξη του έτους υποβολής της φορολογικής δήλωσης).


Τζ. Πάνου, Γ. Σαμοθράκης
Δημοσιεύτηκε στην κυριακάτικη εφημερίδα, «Καθημερινή», στις 20/01/2019

http://www.kathimerini.gr/1005699/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/poioi-apallassontai-apo-thn-eidikh-eisfora-allhleggyhs

This website uses cookies to improve your experience, as well as for advertising purposes. By using our website and agreeing to this policy, you are accepting the use of cookies.

Accept