Διάβασε

Tax-i 130: Νέα Εγκύκλιος ΕΦΚΑ για τους απασχολούμενους συνταξιούχους

22/09/2017

Με την πρόσφατη εγκύκλιο του ΕΦΚΑ υπ’ αρ. 33/ 2017 παρέχονται διευκρινίσεις για την ασφαλιστική μεταχείριση των παλαιών και νέων συνταξιούχων που εργάζονται/ αυτοαπασχολούνται.

Συγκεκριμένα, καθίσταται σαφές σε ποίες περιπτώσεις θα εφαρμόζεται το νέο πλαίσιο του Ν. 4387/ 2016 και σε ποιες διατηρείται το προγενέστερο καθεστώς του Ν. 2676/ 1999.


Α. Εφαρμογή νέου νόμου 4387/ 2016

Η προβλεπόμενη περικοπή της κύριας και επικουρικής σύνταξης κατά 60% λόγω εργασίας ή αυτοαπασχόλησης θα καταλαμβάνει:

  • Αφενός όσους ασφαλισμένους κατέστησαν συνταξιούχοι από την 13.5.2016 και μετά (ανεξαρτήτως του χρόνου που ξεκίνησαν να εργάζονται ή να αυτοαπασχολούνται) και

  • Αφετέρου όσους, ναι μεν ήταν ήδη συνταξιούχοι προ τις 13.5.2016, αλλά ανέλαβαν εργασία/ ανεξάρτητη δραστηριότητα από τις 13.5.2016 και μετά.


Παραμένουν στο προγενέστερο καθεστώς του Ν. 2676/ 1999 όσοι ασφαλισμένοι ήταν ήδη συνταξιούχοι και παράλληλα είχαν αναλάβει εργασία ή αυτοαπασχόληση πριν τις 13.5.2016.


Β. Εφαρμογή παλαιού νόμου 2676/ 1999

Εδώ διακρίνονται οι εξής υποπεριπτώσεις:

Α.1.   Συνταξιούχος και μισθωτός άνω των 55 ετών --> Μείωση κατά 70% της ακαθάριστης κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 30 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη

Α.2.   Συνταξιούχος και μισθωτός κάτω των 55 ετών --> Αναστολή καταβολής κύριας και επικουρικής σύνταξης

Β.1.   Συνταξιούχος και αυτοαπασχολούμενος/ υπακτέος σε ΟΑΕΕ άνω των 55 ετών --> Περικοπή της κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 60 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη και καταβολή προσαυξημένων κατά 50% εισφορών

Β.2.   Συνταξιούχος και αυτοαπασχολούμενος/ υπακτέος στον παλαιό ΟΑΕΕ κάτω των 55 ετών --> Αναστολή καταβολής κύριας και επικουρικής σύνταξης και καταβολή κανονικά των εισφορών

This website uses cookies to improve your experience, as well as for advertising purposes. By using our website and agreeing to this policy, you are accepting the use of cookies. To find out more about our cookie policy please click here.

Accept