Διάβασε

Tax-i 131: Σημαντική απόφαση για τους φορολογικούς ελέγχους επί εκκρεμών υποθέσεων

2/10/2017

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑAΔΕ) εξέδωσε πρόσφατα απόφαση, με την οποία καθορίζονται οι εκκρεμείς υποθέσεις που θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα, με βάση το χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για τη βεβαίωση φόρου και προστίμων.

Η εν λόγω απόφαση φαίνεται να εναρμονίζεται σε ένα βαθμό με την Ολομέλεια του ΣτΕ (απόφαση 1738/ 2017), που έκρινε την αντισυνταγματικότητα των διαδοχικών παρατάσεων του χρόνου παραγραφής φορολογικών υποθέσεων, γεγονός που ουσιαστικά αναιρεί το γενικό κανόνα της πενταετούς παραγραφής.

Άλλωστε και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ 2642/ 2017) εξέδωσε γνωμοδότηση προς την ΑΑΔΕ, τονίζοντας ότι η αντιμετώπιση από τη φορολογική διοίκηση υποθέσεων με ακριβώς όμοια νομικά ζητήματα, κατά τρόπο αντίθετο προς τις αποφάσεις του ΣτΕ δεν συνάδει με το κράτος δικαίου.

Ενόψει των ανωτέρω η ΑΑΔΕ απεφάνθη ότι θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα οι εξής υποθέσεις:

  • Για τη χρήση 2001 και επόμενες: Ο έλεγχος θα διενεργείται, εφόσον δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος, οπότε σε αυτή την περίπτωση ισχύει 15ετής παραγραφή.

  • Για τη χρήση 2006 και επόμενες: Ο έλεγχος θα διενεργείται και εφόσον από νέα/ συμπληρωματικά στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση των φορολογικών αρχών εξακριβώνεται ότι το εισόδημα του φορολογουμένου υπερβαίνει αυτό που είχε δηλωθεί, οπότε σε αυτή την περίπτωση ισχύει 10ετής παραγραφή.

  • Για τη χρήση 2008 και επόμενες: Ο έλεγχος θα διενεργείται και εφόσον συντρέχει περίπτωση φοροδιαφυγής, εικονικών/ πλαστών τιμολογίων κλπ., οπότε σε αυτή την περίπτωση ισχύει 20ετής παραγραφή.

  • Χρήση 2011 και επόμενες: Για τις χρήσεις αυτές δεν έχει παρέλθει η πενταετία, οπότε δεν έχουν παραγραφεί.


Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω ισχύουν μόνο για τις φορολογίες εισοδήματος και Κ.Β.Σ., καθώς για τις φορολογίες Φ.Π.Α., κεφαλαίου και τελών χαρτοσήμου ισχύουν διαφορετικοί χρόνοι παραγραφής (για τις χρήσεις προ του 2014).

This website uses cookies to improve your experience, as well as for advertising purposes. By using our website and agreeing to this policy, you are accepting the use of cookies. To find out more about our cookie policy please click here.

Accept