Διάβασε

Tax-i 132: Αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα - Ανταλλαγή εκθέσεων ανά χώρα

06/11/2017

Με τον πρόσφατο Νόμο 4490/2017 κυρώθηκε η Πολυμερής Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα του ΟΟΣΑ.
Με τη Συμφωνία αυτή καθορίστηκε το πλαίσιο για την ετήσια αυτόματη ανταλλαγή των Εκθέσεων Ανά Χώρα των Ομίλων Πολυεθνικών Επιχειρήσεων μεταξύ των Αρχών των χωρών που υπέγραψαν την εν λόγω Συμφωνία.


Η ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑ ΧΩΡΑ

Ποιοι Όμιλοι ΠΕ θα υποχρεούνται να υποβάλλουν Έκθεση;

Υποχρέωση Υποβολής Έκθεσης ανά Χώρα έχουν οι Όμιλοι Πολυεθνικών Επιχειρήσεων (Όμιλοι ΠΕ) με συνολικά ενοποιημένα έσοδα άνω των 750.000.000 ευρώ κατά το φορολογικό έτος, το αμέσως προηγούμενο από το Φορολογικό Έτος Υποβολής της Έκθεσης.

[Ως Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων νοείται το έτος, του οποίου τα στοιχεία αντικατοπτρίζονται στην Έκθεση].


Ποια Οντότητα του Ομίλου ΠΕ θα υποβάλει την Έκθεση και ενώπιον ποιας αρχής;

Η Έκθεση ανά Χώρα υποβάλλεται από την Αναφέρουσα Οντότητα, ήτοι την Τελική Μητρική Οντότητα (ΤΜΟ) του Ομίλου (δηλ. στην εταιρεία του Ομίλου που απαιτείται να συντάσσει Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις) στην αρμόδια αρχή στη χώρα της φορολογικής της κατοικίας. Υπό προϋποθέσεις, η υποβολή της Έκθεσης μπορεί να ανατεθεί σε άλλη εταιρεία του ομίλου, την Παρένθετη Μητρική Οντότητα.

Υποβολή από την θυγατρική “Συνιστώσα Οντότητα”

Μια οντότητα, η “Συνιστώσα Οντότητα”,  που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και δεν αποτελεί την ΤΜΟ του Ομίλου ΠΕ, θα έχει την υποχρέωση να προβεί στην υποβολή Έκθεσης Ανά Χώρα στην Ελλάδα εφόσον συντρέχει μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. η ΤΜΟ του Ομίλου δεν υποχρεούται να υποβάλλει την Έκθεση ανά Χώρα στην χώρα (Δικαιοδοσία) της φορολογικής της κατοικίας,
 2. η Δικαιοδοσία, στην οποία έχει τη φορολογική κατοικία της η ΤΜΟ, έχει συνάψει ισχύουσα Διεθνή Συμφωνία, στην οποία η Ελλάδα είναι Συμβαλλόμενο Μέρος, αλλά δεν έχει συνάψει ισχύουσα Ειδική Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών, στην οποία η Ελλάδα να είναι Συμβαλλόμενο Μέρος, κατά το χρόνο της υποχρέωσης υποβολής της Έκθεσης ανά Χώρα για το Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων,
 3. έχει σημειωθεί Συστημική Αδυναμία  της Δικαιοδοσίας της φορολογικής κατοικίας της ΤΜΟ, η οποία έχει κοινοποιηθεί από τις ελληνικές φορολογικές αρχές στη Συνιστώσα Οντότητα που έχει τη φορολογική της κατοικία στην Ελλάδα.


Ωστόσο δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής της Έκθεσης από την Συνιστώσα Οντότητα (ακόμα και αν συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις) εάν ο Όμιλος ΠΕ, έχει καταστήσει διαθέσιμη την Έκθεση ανά Χώρα μέσω Παρένθετης Μητρικής Οντότητας, η οποία υποβάλλει την εν λόγω Έκθεση ανά Χώρα στη φορολογική αρχή της Δικαιοδοσίας της φορολογικής της κατοικίας και πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. η Δικαιοδοσία της φορολογικής κατοικίας της Παρένθετης Μητρικής Οντότητας απαιτεί την υποβολή των Εκθέσεων ανά Χώρα,  
 2. η Δικαιοδοσία της φορολογικής κατοικίας της Παρένθετης Μητρικής Οντότητας διαθέτει σε ισχύ Ειδική Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών, στην οποία η Ελλάδα είναι Συμβαλλόμενο Μέρος, κατά το χρόνο υποβολής της Έκθεσης ανά Χώρα  
 3. η Δικαιοδοσία της φορολογικής κατοικίας της Παρένθετης Μητρικής Οντότητας δεν έχει κοινοποιήσει περίπτωση Συστημικής Αδυναμίας στις ελληνικές φορολογικές αρχές,
 4. η Δικαιοδοσία της φορολογικής κατοικίας της Παρένθετης Μητρικής Οντότητας έχει ενημερωθεί  από τη Συνιστώσα Οντότητα με φορολογική κατοικία στη Δικαιοδοσία της, ότι αυτή αποτελεί την Παρένθετη Μητρική Οντότητα,
 5. έχει παρασχεθεί κοινοποίηση (βλ. κατωτέρω) στις ελληνικές φορολογικές αρχές, από την Ελληνική θυγατρική/Συνιστώσα οντότητα


Ποια η προθεσμία υποβολής της Έκθεσης ανά Χώρα;

Η Έκθεση ανά Χώρα υποβάλλεται εντός δώδεκα (12) μηνών από την τελευταία ημέρα του Φορολογικού Έτους Υποβολής της Έκθεσης του Ομίλου ΠΕ.

Συνεπώς, για το φορολογικό έτος που λήγει π.χ. την 31/12/2016 η Έκθεση υποβάλλεται έως την 31/12/2017.
Σημ.: Η υποχρέωση αφορά χρήσεις που ξεκινούν από 1/1/2016 και μετά.


Ποιο το υποχρεωτικό περιεχόμενο της Έκθεσης Ανά Χώρα;

Η Έκθεση ανά Χώρα περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τον Όμιλο ΠΕ:

 1. συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με το ποσό των εσόδων, τα κέρδη (ζημίες) προ φόρου εισοδήματος, τον καταβληθέντα φόρο εισοδήματος, τον οφειλόμενο φόρο εισοδήματος, το μετοχικό κεφάλαιο, τα συσσωρευμένα κέρδη, τον αριθμό των εργαζομένων και τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία εκτός των ταμειακών διαθεσίμων ή ταμειακών ισοδυνάμων, όσον αφορά σε κάθε περιοχή Δικαιοδοσίας, στην οποία δραστηριοποιείται ο Όμιλος ΠΕ,
 2. έγγραφο ταυτοποίησης κάθε Συνιστώσας Οντότητας του Ομίλου ΠΕ, με το οποίο καθορίζεται η περιοχή Δικαιοδοσίας στην οποία έχει τη φορολογική της κατοικία η εν λόγω Συνιστώσα Οντότητα και, σε περίπτωση που διαφέρει από αυτήν την περιοχή Δικαιοδοσίας της φορολογικής κατοικίας, η περιοχή Δικαιοδοσίας δυνάμει της νομοθεσίας της οποίας οργανώνεται η εν λόγω Συνιστώσα Οντότητα, καθώς και η φύση της κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εν λόγω Συνιστώσας Οντότητας.


Κοινοποίηση της Έκθεσης

Η αρμόδια σε κάθε Χώρα αρχή που παραλαμβάνει την Έκθεση ανά Χώρα, την κοινοποιεί μέσω αυτόματης ανταλλαγής σε όλα τα κράτη στα οποία, με βάση τις πληροφορίες της Έκθεσης, μία ή περισσότερες Συνιστώσες Οντότητες του Ομίλου έχουν τη φορολογική κατοικία τους ή υπόκεινται σε φόρο για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που ασκούν εκεί μέσω μόνιμης εγκατάστασης.

Η κοινοποίηση πραγματοποιείται εντός δεκαπέντε (15) μηνών από την τελευταία ημέρα του φορολογικού έτους του Ομίλου ΠΕ, στον οποίο αναφέρεται η Έκθεση ανά Χώρα.

Κατ’ εξαίρεση η πρώτη Έκθεση ανά Χώρα κοινοποιείται και πραγματοποιείται εντός δεκαοχτώ (18) μηνών από την τελευταία ημέρα του εν λόγω φορολογικού έτους.


Συνεργασία για τη Συμμόρφωση και την Εφαρμογή

Μια Αρμόδια Αρχή ειδοποιεί την άλλη Αρμόδια Αρχή, όταν η πρώτη αναφερόμενη Αρμόδια Αρχή έχει λόγο να πιστεύει, εφόσον πρόκειται για Αναφέρουσα Οντότητα με φορολογική κατοικία στη Δικαιοδοσία της άλλης Αρμόδιας Αρχής, ότι ένα σφάλμα μπορεί να έχει οδηγήσει σε υποβολή λανθασμένων ή ελλιπών πληροφοριών ή ότι υφίσταται περίπτωση μη συμμόρφωσης από μια Αναφέρουσα Οντότητα προς την υποχρέωσή της για υποβολή της Έκθεσης ανά Χώρα. Η Αρμόδια Αρχή, που έχει ειδοποιηθεί σχετικά, λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα που είναι διαθέσιμα, σύμφωνα με το εθνικό της δίκαιο, για να αντιμετωπίσει τα σφάλματα ή τη μη συμμόρφωση που περί γράφονται στην ειδοποίηση.


Κυρώσεις

Σε περίπτωση μη υποβολής Έκθεσης ανά Χώρα, από την υπόχρεη εταιρεία επιβάλλεται πρόστιμο 20.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή υποβολής ανακριβούς Έκθεσης ανά Χώρα επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ.


Γνωστοποιήσεις από την Ελληνική Συνιστώσα Οντότητα

Η Συνιστώσα Οντότητα (θυγατρική ή μόνιμη εγκατάσταση) του Ομίλου ΠΕ, η οποία έχει τη φορολογική κατοικία της στην Ελλάδα οφείλει να ενημερώνει τις ελληνικές φορολογικές αρχές

 • για το εάν αποτελεί την Αναφέρουσα Οντότητα του Ομίλου που θα υποβάλει την Έκθεση, ή (σε αρνητική περίπτωση)
 • για την ταυτότητα και τη φορολογική κατοικία της Αναφέρουσας Οντότητας

το αργότερο έως την τελευταία ημέρα του Φορολογικού Έτους υποβολής Εκθέσεων του εν λόγω Ομίλου ΠΕ.

Ειδικά για το πρώτο έτος εφαρμογής, η προθεσμία αυτή παρατείνεται έως την τελευταία ημέρα υποβολής των Εκθέσεων ανά Χώρα.

Συνεπώς, για το φορολογικό έτος που λήγει π.χ. την 31/12/2016 η γνωστοποίηση υποβάλλεται έως την 31/12/2017. Έως την ίδια προθεσμία πρέπει να υποβληθεί και η  γνωστοποίηση για το φορολογικό έτος που λήγει π.χ. την 31/12/2017.


Έναρξη ισχύος

Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ και εφαρμογή μεταξύ δύο Αρμόδιων Αρχών κατά τη μεταγενέστερη από τις ακόλουθες ημερομηνίες: α) την ημερομηνία κατά την οποία η δεύτερη από τις δύο Αρμόδιες Αρχές έχει υποβάλλει γνωστοποίηση στη Γραμματεία Συντονιστικού Οργάνου και β) την ημερομηνία κατά την  οποία η Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ και εφαρμογή για αμφότερες τις Δικαιοδοσίες.


Έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται ο κατάλογος με τις Δικαιοδοσίες των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας (ΠΣΑΑ), με τις οποίες η Ελλάδα προτίθεται να θέσει σε ισχύ και εφαρμογή την κυρούμενη ΠΣΑΑ.

Με όμοια απόφαση προσδιορίζονται οι ημερομηνίες έναρξης ισχύος και εφαρμογής της ΠΣΑΑ σε διμερή βάση για καθεμία από τις Δικαιοδοσίες των Αρμόδιων Αρχών που περιλαμβάνονται στον ως άνω κατάλογο, ενώ εξειδικεύονται οι διαδικασίες υποβολής των Εκθέσεων και άλλα τεχνικά ζητήματα.ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΗΠΑ

Με το Νόμο 4493/2017 κυρώθηκε η Συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την εφαρμογή του νόμου περί Διεθνούς Φορολογικής Συμμόρφωσης λογαριασμών της αλλοδαπής (Νόμος FATCA) στα πλαίσια της Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών.

This website uses cookies to improve your experience, as well as for advertising purposes. By using our website and agreeing to this policy, you are accepting the use of cookies. To find out more about our cookie policy please click here.

Accept