Διάβασε

Tax-i 133: Παραγραφή φορολογικών υποθέσεων - Θέματα προσαύξησης περιουσίας

30/11/2017

Εκδόθηκε η απόφαση του Σ.τ.Ε. 2934/2017 σχετικά με τη δυνατότητα χαρακτηρισμού των στοιχείων των τραπεζικών καταθέσεων του φορολογουμένου στις ημεδαπές τράπεζες ως «συμπληρωματικά» φορολογικά στοιχεία, καθώς και η ΠΟΛ. 1175/2017, με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο της προσαύξησης περιουσίας των φορολογουμένων.


ΣΤΕ 2934/2017

Στοιχεία από ημεδαπές τράπεζες: Δεν αποτελούν Συμπληρωματικά στοιχεία

Η ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι τα στοιχεία για τα υπόλοιπα και τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών στην ημεδαπή, ανεξαρτήτως αν αυτά στοιχειοθετούν την απόκτηση εισοδήματος, δεν αποτελούν «συμπληρωματικά στοιχεία»,  δεδομένου ότι βρίσκονταν στη διάθεση του φορολογικού ελέγχου, ο οποίος μπορούσε ανά πάσα στιγμή να λάβει γνώση αυτών, εντός της αρχικής πενταετούς παραγραφής. Συνεπώς τα στοιχεία αυτά δεν μπορούν  να δικαιολογήσουν την έκδοση συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου ή την παράταση της πενταετούς παραγραφής σε δεκαετή.

Ως εκ τούτου οι υποθέσεις που μπορούν να ελεγχθούν φορολογικά βάσει στοιχείων τραπεζικών καταθέσεων από ημεδαπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι αυτές της τελευταίας 5ετίας, ήτοι από το 2011 και εφεξής.


Αντισυνταγματικές παρατάσεις παραγραφής

Περαιτέρω το ΣτΕ επαναλαμβάνει το σκεπτικό της ΣτΕ 1738/2017,  ότι παράταση της παραγραφής είναι δυνατή μόνο με διάταξη θεσπιζόμενη το αργότερο το έτος, που έπεται εκείνου, στο οποίο ανάγεται η φορολογική υποχρέωση.

Η απόφαση  απαριθμεί όλους τους νόμους από το 2006 κι εφεξής με τους οποίους παρατάθηκε η παραγραφή λίγο πριν τη λήξη της (και όχι εντός του επόμενου έτους της φορολογική υποχρέωσης), ήτοι κατά τρόπο αντισυνταγματικό. Κάνει δε ρητή αναφορά και στην διάταξη, η οποία προβλέπει την αναδρομική εφαρμογή της 20ετούς παραγραφής και για περιπτώσεις φοροδιαφυγής, η οποία διαπράχθηκε πριν την εφαρμογή του ΚΦΔ (δηλ. πριν την 1/1/2014) και συγκεκριμένα για υποθέσεις της χρήσης 2008 και μετά.

Η απόφαση καταλήγει ότι το θέμα της αντισυνταγματικότητας των παρατάσεων που δόθηκαν ως ανωτέρω  έχει ήδη κριθεί  από την Ολομέλεια με την ΣτΕ 1738/2017 και δεν συντρέχει περίπτωση υποχρεωτικής παραπομπής εκ νέου στην Ολόμέλεια  για την κρίση κάθε μιας εκ των διατάξεων αυτών, δεδομένου ότι πρόκειται για το ίδιο κατ' ουσίαν νομικό ζήτημα.


ΠΟΛ. 1175/2017

Τα κυριότερα θέματα που διευκρινίζονται με την εγκύκλιο είναι τα ακόλουθα:

Έννοια προσαύξησης περιουσίας

Δεν θεωρείται ως προσαύξηση περιουσίας από παράνομη ή αδικαιολόγητη ή άγνωστη πηγή, φορολογούμενη ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα, η πίστωση σε λογαριασμό χρηματικού ποσού, του οποίου η προέλευση είναι εμφανής. Αυτό ισχύει ακόμα και εάν το ποσό αυτό δεν έχει συμπεριληφθεί στις σχετικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Στις περιπτώσεις αυτές ο καταλογισμός του φόρου γίνεται αναλόγως του είδους του εισοδήματος (πχ από ακίνητα, κεφάλαιο, κλπ).


Αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης στοιχείων

Η μη προσκόμιση στοιχείων λογαριασμών ημεδαπής λόγω αντικειμενικής αδυναμίας προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών (π.χ. διότι έχει παρέλθει ο χρόνος υποχρέωσης διαφύλαξης των σχετικών αρχείο από το τραπεζικό ίδρυμα), συνεπάγεται την αποδοχή των ισχυρισμών του φορολογούμενου, εκτός εάν η φορολογική αρχή διαθέτει άλλα στοιχεία απόρριψης των ισχυρισμών του.


Μη επέκταση του φορολογικού ελέγχου σε προγενέστερα έτη

Εφόσον η απόκτηση της επένδυσης έλαβε χώρα σε χρόνο εκτός των φορολογικών ετών που ελέγχονται ή το εισερχόμενο έμβασμα αλλοδαπής προέρχεται από καταθέσεις /εισοδήματα προγενέστερων ετών, οι σχετικές πιστώσεις θεωρούνται δικαιολογημένες για το ελεγχόμενο διάστημα και δε θεμελιώνουν επέκταση του φορολογικού ελέγχου στα προγενέστερα αυτά έτη.


Χρόνος φορολόγησης προσαύξησης περιουσίας

Το ποσό τραπεζικού λογαριασμού που τροφοδότησε έμβασμα και θεωρήθηκε ως προσαύξηση περιουσίας, φορολογείται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα της διαχειριστικής περιόδου κατά την οποία εισήχθη στην περιουσία του δικαιούχου του λογαριασμού. Η μεταφορά του με έμβασμα από τραπεζικό λογαριασμό δικαιούχου σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό του (στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή), δεν αποτελεί προσαύξηση της περιουσίας του.


Πίστωση από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα

Πίστωση, η οποία αποδεδειγμένα προέρχεται από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογείται ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα και υπόκειται σε λοιπές φορολογίες (π.χ. Φ.Π.Α.), εφόσον δεν έχει ήδη φορολογηθεί.


Πίστωση σε περίπτωση συμμετοχής σε Ν.Π.

Σε περίπτωση συμμετοχής του ελεγχόμενου σε οποιοδήποτε Νομικό Πρόσωπο, το ποσό που πιστώνεται σε λογαριασμό του και αποδεικνύεται ότι αφορά συναλλαγές ή εισόδημα του Νομικού Προσώπου, δε συνιστά προσαύξηση περιουσίας. Σε αυτή την περίπτωση το ποσό μπορεί να θεωρηθεί δάνειο ή ταμειακή διευκόλυνση.


Υπερβάλλον τίμημα από μεταβίβαση ακινήτου

Το υπερβάλλον τίμημα από μεταβίβαση ακινήτου το οποίο διαπιστώνεται ως τέτοιο από τον έλεγχο δεν αποτελεί προσαύξηση περιουσίας.


Επαναπαπτρισμός κεφαλαίων

Στις περιπτώσεις που έχει γίνει χρήση των διατάξεων περί επαναπατρισμού και έχει καταβληθεί ο αναλογών φόρος, τότε εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για τα ποσά που δηλώθηκαν και για τα οποία καταβλήθηκε ο φόρος. Τα ποσά αυτά  μπορούν να επαναπατριστούν οποτεδήποτε και να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη τεκμηρίων απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

This website uses cookies to improve your experience, as well as for advertising purposes. By using our website and agreeing to this policy, you are accepting the use of cookies. To find out more about our cookie policy please click here.

Accept