Διάβασε

Tax-i 134: Έκθεση ανά χώρα και σχετικές γνωστοποιήσεις

Εκδόθηκε η εγκύκλιος ΠΟΛ.1184/2017 σχετικά με τη διαδικασία εφαρμογής της υποβολής και ανταλλαγής των Εκθέσεων ανά Χώρα.

8/12/2017


Αρμόδια αρχή

Υπενθυμίζεται ότι η σχετική υποχρέωση αφορά σε Ομίλους Πολυεθνικών επιχειρήσεων με συνολικά ενοποιημένα έσοδα άνω των 750.000.000€.  Αρμόδια αρχή για την υποδοχή και την αποστολή των πληροφοριών στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής των Εκθέσεων ανά Χώρα ως «Τμήμα Διασύνδεσης» ορίζεται το Τμήμα ΣΤ' Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών και Υποδοχής Στοιχείων της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  της ΑΑΔΕ.  


Χρόνος και τρόπος υποβολής των Εκθέσεων ανά Χώρα

Η Τελική Μητρική Οντότητα ενός Ομίλου Πολυεθνικής Επιχείρησης (Ομίλου ΠΕ) ή οποιαδήποτε άλλη Αναφέρουσα Οντότητα, με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα,  υποχρεούται να υποβάλλει την Έκθεση ανά Χώρα, για κάθε Φορολογικό Έτος, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας στο Τμήμα Διασύνδεσης εντός δώδεκα (12) μηνών από την τελευταία ημέρα του Φορολογικού Έτους Υποβολής Εκθέσεων του Ομίλου ΠΕ.

Ειδικά για τις περιπτώσεις των Ομίλων ΠΕ, των οποίων το Φορολογικό Έτος ξεκινά την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016 και λήγει πριν την 31η Δεκεμβρίου 2016, ως προθεσμία υποβολής ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2017. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας εκ μέρους της φορολογικής αρχής για την ολοκλήρωση της εμπρόθεσμης υποβολής των Εκθέσεων ανά Χώρα από τους υπόχρεους, η προθεσμία υποβολής για αυτούς παρατείνεται για επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την φορολογική αρχή και επιτρέπει την ομαλή ολοκλήρωση της υποχρέωσης.

Η υποβολή των Εκθέσεων ανά Χώρα γίνεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής Υποβολής των Εκθέσεων, που αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ http://www.aade.gr/epicheireseis/themata-diethnoys-dioiketikes-synergasias/country-country-reportingcbcdac4. Προϋπόθεση για την υποβολή της Έκθεσης είναι η ηλεκτρονική έκδοση κωδικών εισόδου από το φυσικό πρόσωπο που ορίζεται ως Υπεύθυνος Εγγραφής της Αναφέρουσας Οντότητας. Η έκδοση των κωδικών εισόδου από τους Υπεύθυνους Εγγραφής ολοκληρώνεται μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2017 με την αποστολή σχετικού τυποποιημένου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με συνημμένη επιστολή του Ομίλου ΠΕ. Τεχνικές οδηγίες και λεπτομέρειες για τον τρόπο εγγραφής και υποβολής των Εκθέσεων ανά Χώρα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε.


Χρόνος και τρόπος υποβολής των Γνωστοποιήσεων

Η Συνιστώσα Οντότητα (θυγατρική ή μόνιμη εγκατάσταση) του Ομίλου ΠΕ, η οποία έχει τη φορολογική κατοικία της στην Ελλάδα οφείλει να ενημερώνει τις ελληνικές φορολογικές αρχές:

  • για το εάν αποτελεί την Αναφέρουσα Οντότητα του Ομίλου που θα υποβάλει την Έκθεση, ή (σε αρνητική περίπτωση)
  • την ταυτότητα και τη φορολογική κατοικία της Αναφέρουσας Οντότητας


Οι ανωτέρω Γνωστοποιήσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο έως την τελευταία ημέρα του Φορολογικού Έτους Υποβολής Εκθέσεων του Ομίλου ΠΕ.
Ειδικά για το πρώτο έτος εφαρμογής, η προθεσμία αυτή παρατείνεται έως την τελευταία ημέρα υποβολής των Εκθέσεων ανά Χώρα. Κατ' εξαίρεση, η ως άνω παράταση (ήτοι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017) χορηγείται και για την υποβολή των Γνωστοποιήσεων, όσον αφορά στο Φορολογικό Έτος 2017.
Η υποβολή των ως άνω Γνωστοποιήσεων γίνεται προς το Τμήμα Δ' της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της ΑΑΔΕ, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου notifications.cbcfiling@aade.gr, μέσω αποστολής ειδικής φόρμας, που αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ www.aade.gr/sites/default/files/2017-12/forma_eax.xlsx.


Λοιπά

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή των Εκθέσεων ανά Χώρα και των Γνωστοποιήσεων, η αναγραφή της επωνυμίας των Ομίλων ΠΕ αποτυπώνεται στο λατινικό αλφάβητο, εφαρμόζοντας τα διεθνή πρότυπα μεταγραφής και μεταγραμματισμού, "transliteration rules", (π.χ. ISO 843). Στα πεδία όπου υπάρχει ελεύθερο κείμενο το κείμενο υποβάλλεται και στην αγγλική γλώσσα.
Ο όρος «Συνδεδεμένα Μέρη» της τρίτης στήλης του Πίνακα 1 της Έκθεσης ανά Χώρα ερμηνεύεται ως ο όρος «Συνιστώσες Οντότητες» του Πίνακα 2 της Έκθεσης ανά Χώρα.


Ζητήματα εφαρμογής

Οι κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), για τις ενδοομιλικές συναλλαγές, όπως εκάστοτε ισχύουν, καθορίζουν τις τεχνικές και επιχειρησιακές λεπτομέρειες του τρόπου συμπλήρωσης και ανταλλαγής των Εκθέσεων ανά Χώρα.

This website uses cookies to improve your experience, as well as for advertising purposes. By using our website and agreeing to this policy, you are accepting the use of cookies. To find out more about our cookie policy please click here.

Accept