Διάβασε

Tax-i 135: Σημαντικά φορολογικά & ασφαλιστικά θέματα N.4509/2017 & N.4472/2017

09/01/2018

Α. Ν. 4509/ 2017

Με τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο 4509/ 2017 εισάγονται σημαντικές μεταρρυθμίσεις σε φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα.

Συγκεκριμένα:

  • Οριοθετείται το καθεστώς ασφάλισης προσώπων που αμείβονται με Τίτλους Κτήσης.
  • Προβλέπεται η δυνατότητα επιβολής ευνοϊκότερων για το φορολογούμενο κυρώσεων σε περιπτώσεις μη υποβολής ή ανακριβούς υποβολής δήλωσης για τα έτη έως και το 2013.
  • Αναστέλλεται ο φόρος υπεραξίας ακινήτων.
  • Διατηρείται ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ σε ορισμένα νησιά.


Ασφάλιση αμειβομένων προσώπων με ΠΠΥ

Για τα πρόσωπα που αμείβονται με ΠΠΥ (τίτλος κτήσης) οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη, σύμφωνα με τα ποσοστά εισφορών άνω πενταετίας, όπως ισχύουν για τους αυτοαπασχολούμενους.
Ωστόσο το ανωτέρω νέο καθεστώς ασφάλισης θα ενεργοποιηθεί μετά την έκδοση της προβλεπόμενης υπουργικής απόφασης, που θα ρυθμίσει όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες.


Επιβολή ευνοϊκότερων φορολογικών κυρώσεων

Για πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου που εκδίδονται από 1.1.2018 και αφορούν σε υποχρεώσεις, χρήσεις, περιόδους ή υποθέσεις πριν την έναρξη ισχύος του Κ.Φ.Δ. (ήτοι μέχρι 31.12.2013) επιβάλλεται, αντί του πρόσθετου φόρου ανακρίβειας ή μη υποβολής δήλωσης του άρθρου 1 του ν. 2523/1997, πρόστιμο που ισούται με το άθροισμα του προστίμου των άρθρων 58, 58Α παρ. 2 ή 59 του ΚΦΔ, κατά περίπτωση, πλέον του τόκου του άρθρου 53 του ΚΦΔ, ο οποίος υπολογίζεται από την 1.1.2014 και μέχρι την έκδοση του εκτελεστού τίτλου, εφόσον αυτό συνεπάγεται επιεικέστερη μεταχείριση του φορολογούμενου.

Συγκεκριμένα, αντί ποσοστό πρόσθετου φόρου του ν. 2523/1997, που θα μπορούσε να ανέλθει σε έως και 120% του κυρίου φόρου, δύναται πλέον να επιβληθεί το πρόστιμο των άρθρων 58, 58Α ή 59 Ν. 4174/ 2013 (ΚΦΔ), κυμαινόμενο από 10% έως 50% του κύριου φόρου, πλέον ετήσιου τόκου 8,76% (υπολογιζόμενου από 1.1.2014).

Η εφαρμογή των ευνοϊκότερων κυρώσεων αφορά ΚΑΙ σε εκκρεμείς υποθέσεις, ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) ή των Διοικητικών Δικαστηρίων.

Ειδικά για τις εκπρόθεσμες χρεωστικές δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την 1.1.2018 και οι οποίες αφορούν σε χρήσεις, περιόδους, υποθέσεις ή εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις προ της έναρξης ισχύος του Κ.Φ.Δ. (ήτοι μέχρι 31.12.2013), επιβάλλεται, αντί του πρόσθετου φόρου του άρθρου 1 του ν. 2523/1997, πρόστιμο που ισούται με το άθροισμα του διαδικαστικού προστίμου του άρθρου 54 του ΚΦΔ, πλέον του τόκου του άρθρου 53 του ΚΦΔ, ο οποίος υπολογίζεται από την 1.1.2014 και μέχρι την έκδοση του εκτελεστού τίτλου, εφόσον αυτό συνεπάγεται επιεικέστερη μεταχείριση του φορολογούμενου.

Ειδικότερα, μπορεί πλέον να επιβάλλεται, αντί του πρόσθετου φόρου του Ν. 2523/ 1997, διαδικαστικό πρόστιμο ύψους 100€ (αν ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων), ή 250€ (αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικών βιβλίων) ή 500€ (αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και στοιχείων) πλέον ετήσιου τόκου 8,76%.


Φόρος υπεραξίας ακινήτων

Αναστέλλεται έως την 31.12.2018 η φορολόγηση της υπεραξίας που προκύπτει από τη μεταβίβαση ακινήτων με επαχθή αιτία.


Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ σε ορισμένα νησιά

Στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο διατηρούνται έως 30.6.2018 οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ, 17%, 9% και 4% για αγαθά (πλην καπνοβιομηχανικών προϊόντων και μεταφορικών μέσων) και υπηρεσίες.

Στα υπόλοιπα νησιά, από 1.1.2018 παύουν να ισχύουν οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ και εφεξής εφαρμόζονται ο κανονικός συντελεστής 24%, ο μειωμένος συντελεστής 13% και ο υπερμειωμένος συντελεστής 6% κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο νόμο.

Σε πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται από 1.1.2018 και αφορούν συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν πριν την ημερομηνία αυτή, υπολογίζεται ΦΠΑ με τους νέους συντελεστές.


Β. Ν. 4472/ 2017

Με το νόμο 4472/ 2017 από 1.1.2018 καταργείται η έκπτωση 1,5% στη μηνιαία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί μισθών και συντάξεων.

This website uses cookies to improve your experience, as well as for advertising purposes. By using our website and agreeing to this policy, you are accepting the use of cookies. To find out more about our cookie policy please click here.

Accept