Διάβασε

Tax-i 136: Εξελίξεις σε φορολογικά ζητήματα

Ιανουάριος 2018

Με το Νόμο 4512/ 2018 (ΦΕΚ 5/ 17.1.2018) εισάγονται σημαντικές μεταρρυθμίσεις στη φορολογική νομοθεσία. Ειδικότερα:


Α. ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Επιτρέπεται πλέον η υποβολή εκπρόθεσμης (αρχικής ή τροποποιητικής) φορολογικής δήλωσης και μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών και μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου. Ωστόσο, στην περίπτωσή αυτή επιβάλλονται τα αυστηρότερα πρόστιμα που ισχύουν για μη υποβολή δήλωσης (συν τόκος) και όχι τα πρόστιμα του άρθρου 54 για εκπρόθεσμη δήλωση.

Συγκεκριμένα, επί του ποσού του οφειλόμενου φόρου επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρων 58 παρ. 1 ή 58Α παρ. 2 (για ΦΠΑ) ή 59 παρ. 2 (για παρακρατούμενους φόρους) του ΚΦΔ, κατά περίπτωση, το οποίο κυμαίνεται κατά περίπτωσή μεταξύ 10%- 50% του οφειλόμενου φόρου.

Το εν λόγω πρόστιμο δύναται να  μειωθεί κατά 40% αν η προκύπτουσα οφειλή εξοφληθεί εντός 30 ημερών από τον προσδιορισμό του φόρου.

Η εν λόγω μείωση δεν εφαρμόζεται στις δηλώσεις παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

Φόροι, πρόστιμα, τέλη, εισφορές και λοιπά ποσά που προσδιορίζονται κατά τα ανωτέρω δεν διαγράφονται, συμψηφίζονται ή επιστρέφονται.


Εφαρμογή σε χρήσεις προ της 31/12/2013

Τα ανωτέρω ισχύουν και για χρεωστικές δηλώσεις, που αφορούν χρήσεις, περιόδους, υποθέσεις ή εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις έως τις 31.12.2013, οι οποίες υποβάλλονται εκπρόθεσμα μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών και μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου. Στην περίπτωσή αυτή, αντί του πρόσθετου φόρου του άρθρου 1 του ν. 2523/1997 που ίσχυε για τις χρήσεις αυτές,  μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο που ισούται με το άθροισμα:

-    του προστίμου για μη υποβολή δήλωσης, ως ανωτέρω (ήτοι των άρθρων 58 παράγραφος 1, 58Α παράγραφος 2 ή 59 παράγραφος 2 ΚΦΔ κατά περίπτωση),

-    πλέον του τόκου του άρθρου 53 ΚΦΔ (0,73% μηνιαίως), ο οποίος υπολογίζεται από την 1.1.2014 και μέχρι την έκδοση του εκτελεστού τίτλου,

εφόσον αυτό συνεπάγεται επιεικέστερη μεταχείριση του φορολογούμενου.

Ομοίως το εν λόγω πρόστιμο δύναται να  μειωθεί κατά 40% αν η προκύπτουσα οφειλή εξοφληθεί εντός 30 ημερών από τον προσδιορισμό του φόρου.


Β. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ

Η μείωση του προστίμου ή του πρόσθετου φόρου κατά 40%, σε περίπτωση εξόφλησης της οφειλής εντός 30 ημερών, παρέχεται και στους φορολογούμενους, οι οποίοι αποδέχονται με ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη δήλωσή τους εντός της προθεσμίας για άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής, οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου η οποία

-    είτε εκδόθηκε αλλά δεν τους κοινοποιήθηκε έως την 17.1.2018
-    είτε δεν εκδόθηκε αλλά τους έχει κοινοποιηθεί ο προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου έως την 17.1.2018.
 
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για υποθέσεις εκκρεμείς κατά την 17.1.2018 ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων κατόπιν άσκησης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής ή εκείνες για τις οποίες εκκρεμεί η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής. Ως εκκρεμείς νοούνται, επίσης, οι υποθέσεις οι οποίες έχουν συζητηθεί και δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση του δικαστηρίου ή έχει εκδοθεί μη αμετάκλητη απόφαση αλλά δεν έχει κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο.


Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

Ενσωματώνονται στο Ν. 4172/ 2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) οι διατάξεις που παρέχουν τη δυνατότητα κεφαλαιοποίησης, ολικώς ή μερικώς, των σχηματισθέντων αφορολόγητων αποθεματικών διαφόρων αναπτυξιακών νόμων με την καταβολή φόρου 5% και 10% σε περίπτωση εισηγμένης και μη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών (“ΧΑ”) εταιρείας αντίστοιχα, χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση.

Για τις εισηγμένες στο ΧΑ εταιρείες ο συντελεστής αυξάνεται σε 10% και 20% σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης των αποθεματικών τους κατά το διάστημα 1.1-31.12.2019 και 1.1-31.12.2020, αντίστοιχα.

Για τις μη εισηγμένες στο ΧΑ εταιρείες, ο συντελεστής 10% ισχύει μέχρι την 31.12.2019 και αυξάνεται σε 20% για το διάστημα 1.1-31.12.2020.

Μετά την 1.1.2021 εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις ο ισχύων κατά το χρόνο εκείνο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος.

Για τις μη εισηγμένες εταιρείες απαιτείται επιπλέον με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η ισόποση καταβολή μετρητών από τους μετόχους ή εταίρους.

Η δήλωση απόδοσης του οφειλόμενου φόρου υποβάλλεται μέσα σε ένα μήνα από την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και καταβάλλεται σε 4 ίσες τριμηνιαίες δόσεις. Ο φόρος δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας.

Σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης των αφορολόγητων αποθεματικών και στη συνέχεια διάλυσης της εταιρείας ή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της πριν την πάροδο 10 ετών από τον χρόνο κεφαλαιοποίησής τους, τότε θα φορολογηθούν με τον ισχύοντα κατά το χρόνο μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου συντελεστή. Από το ποσό του οφειλόμενου φόρου αφαιρείται το ποσό του φόρου που θα έχει ήδη καταβληθεί κατά την κεφαλαιοποίηση.


Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΠΑ

Οι νέες διατάξεις τροποποιούν/ καταργούν τις παραγράφους 1,2,3, 6 του άρθρου 36 του Ν 2859/2000, ρυθμίζοντας τα διαδικαστικά θέματα υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ.

Οι ανωτέρω μεταβολές ενσωματώνονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ Ν4174/2013) και συγκεκριμένα στα άρθρα 10 και 11  τα οποία αναφέρονται σε  θέματα υποβολής δηώσεων έναρξης, μεταβολής, παύσης, πραγματοποίησης ενδοκοινοτικών συναλλαγών καθώς και των δηλωτικών υποχρεώσεων των υποκείμενων στο φόρο (ΦΠΑ).

This website uses cookies to improve your experience, as well as for advertising purposes. By using our website and agreeing to this policy, you are accepting the use of cookies. To find out more about our cookie policy please click here.

Accept