Διάβασε

Tax-i 137: Υποβολή καταλόγου υπόχρεων σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης έως 28.2.2018

Φεβρουάριος 2018


Προθεσμία

Με πρόσφατη εγκύκλιο (65/Γ/2018) της αρμόδιας Αρχής (Γ’ Μονάδα Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης) υπενθυμίζεται στις εταιρείες που συμβάλλονται με το Ελληνικό Δημόσιο και εμπίπτουν στο Ν. 3213/ 2003 ότι οφείλουν έως 28.2.2018 να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω των αρμοδίων επικοινωνίας κατάλογο ελεγχόμενων προσώπων (δηλ. προσώπων υπόχρεων στην υποβολή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης) για το έτος 2018 (χρήση 2017).   

Τυχόν παράλειψη της ανωτέρω υποβολής τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.


Περιεχόμενο

Στον κατάλογο υπόχρεων περιλαμβάνονται όσοι απέκτησαν, απώλεσαν ή διατηρούσαν την ιδιότητά τους κατά την περίοδο 1.1.2017 έως 31.12.2017.

Με την ανωτέρω πρόσφατη εγκύκλιο γίνεται επίσης αναφορά για πρώτη φορά και στην υποχρέωση όσων θα συντάξουν τους εν λόγω καταλόγους να ενημερώσουν προηγουμένως και ενυπόγραφα τα πρόσωπα που θα συμπεριλάβουν σε αυτούς (τους καταλόγους).


Ηλεκτρονική υποβολή

Ο κατάλογος υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας https://www.pothen.gr/pothen-back/sub1-public/#login

This website uses cookies to improve your experience, as well as for advertising purposes. By using our website and agreeing to this policy, you are accepting the use of cookies. To find out more about our cookie policy please click here.

Accept