Διάβασε

Tax-i 138: Το νέο Έντυπο Ε1 - Αλλαγές στις Διαφημίσεις ΜΜΕ

Απρίλιος 2018

Διευκρινίσεις επί των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος 2018 και Αλλαγές στις Διαφημίσεις ΜΜΕ


Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε1 ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ  

Δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών
Ενεργοποιείται πάλι ο κωδικός 049 (και προστίθεται αντίστοιχος κωδικός 050 στο πεδίο της συζύγου), όπου και δηλώνονται τα ποσά που καταβλήθηκαν για δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, ούτως ώστε να κατοχυρωθεί το έμμεσο αφορολόγητο και να αποφευχθεί η επιβολή προστίμων.

Το ποσό των δαπανών δηλώνεται ατομικά από κάθε σύζυγο, ωστόσο ο ένας σύζυγος καλύπτει το αφορολόγητο του άλλου συζύγου σε περίπτωση που ο δεύτερος δεν έχει τις φορολογικά απαραίτητες δαπάνες

Προς διευκόλυνση του υπολογισμού του ποσού δαπανών, η Φορολογική Διοίκηση αναρτά την ηλεκτρονική πληροφόρηση που έχει στη διάθεσή της και οι φορολογούμενοι έχοντας το βάρος της απόδειξης, συμπληρώνουν οι ίδιοι τα ποσά που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Δαπάνες οι οποίες έχουν μεν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής αλλά δεν περιλαμβάνονται στην αναρτώμενη πληροφόρηση, συμπεριλαμβάνονται εφόσον πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις και αποδεικνύονται από τον φορολογούμενο με κάθε πρόσφορο μέσο.

Φορολογούμενοι, οι οποίοι δεν έχουν υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής (π.χ. άνω των 70 ετών), αναγράφουν απλώς το απαιτούμενο ποσό δαπανών και φυλάσσουν τα σχετικά αποκόμματα αποδείξεων.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η μείωση του φόρου αφορά όσους έχουν εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις και δεν αφορά τους φορολογούμενος με άλλες πηγές εισοδήματος.

Κατάργηση ιατρικών δαπανών
Καταργούνται οι κωδικοί 051-052 στους οποίους αναγράφονταν οι ιατρικές δαπάνες, οι οποίες εφεξής δεν μειώνουν τον φόρο αλλά δηλώνονται μαζί με τις λοιπές δαπάνες του φορολογούμενου στους κωδικούς 049-050.

Κέρδη μεταβίβασης τίτλων φορολογικών κατοίκων εξωτερικού
Δηλώνονται (στους κωδικούς 659-660) τα κέρδη από μεταβίβαση τίτλων φορολογικού κατοίκου χώρας με την οποία υπάρχει Σ.Α.Δ.Φ. εφόσον αυτός είναι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης από άλλη αιτία.

Κέρδος ομολόγων
Στους ίδιους κωδικούς δηλώνεται και το κέρδος που προκύπτει κατά την ημερομηνία λήξης ομολόγων, μεταξύ της αξίας κτήσης και της ονομαστικής αξίας τους, όταν αυτά διακρατούνται μέχρι τη λήξη τους.
Τα ως άνω εισοδήματα απαλλάσσονται του φόρου, αλλά υπόκεινται σε εισφορά αλληλεγγύης.

Δηλώσεις με επιφύλαξη
Σε περίπτωση υποβολής δηλώσεων με επιφύλαξη, εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, οι φορολογούμενοι οφείλουν να προσκομίσουν στη Δ.Ο.Υ. τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς τους και το λόγο της επιφύλαξης.

Οι δηλώσεις με επιφύλαξη εκκαθαρίζονται εντός προθεσμίας 90 ημερών από την υποβολή τους.

Εάν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των 30 ημερών, οι δηλώσεις εκκαθαρίζονται, χωρίς να ληφθεί υπόψη η επιφύλαξη.

Πληρωμή φόρων με κάρτα
Τέθηκε σε λειτουργία στο Taxisnet η δυνατότητα πληρωμής φόρων με κάρτες. Συγκεκριμένα, η πληρωμή των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών (φυσικών και νομικών προσώπων) δύναται να διενεργείται με τη χρήση καρτών πληρωμών, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του Taxisnet στη διαδικτυακή πύλη της Α.Α.Δ.Ε..

Κοινοποίηση εκκρεμών εντολών ελέγχου
Μέχρι 8 Μαΐου 2018 πρέπει να κοινοποιηθούν όλες οι υφιστάμενες εκκρεμείς εντολές φορολογικού ελέγχου (ή προσκλήσεις παροχής πληροφοριών στο πλαίσιο εκκρεμών εντολών) που δεν έχουν κοινοποιηθεί έως τώρα. Μετά την ημερομηνία αυτή, όλες οι εντολές ελέγχου πρέπει να κοινοποιούνται στον φορολογούμενο υποχρεωτικά εντός 5 εργάσιμων ημερών από την έκδοσή τους.


Β. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Από 1.2.2018 (Ν. 4532/2018) επανακαθορίσθηκαν η διαδικασία διενέργειας και ο τρόπος τιμολόγησης των διαφημίσεων από τα ΜΜΕ. Συγκεκριμένα:

Έγγραφη εντολή από το διαφημιζόμενο
Για τη μετάδοση ή καταχώρηση διαφημιστικών μηνυμάτων απαιτείται η προηγούμενη σύναψη έγγραφης εντολής του διαφημιζόμενου ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν διαφημιστή προς το μέσο.
Στην εντολή αναφέρεται η αξία της συναλλαγής σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του μέσου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εκπτώσεων, ο ακριβής καθορισμός του χώρου ή του χρόνου προβολής, καθώς και οι νόμιμες επιβαρύνσεις.

Περιεχόμενο τιμολογίου
Για όλες τις διαφημιστικές πράξεις το μέσο εκδίδει στο όνομα του διαφημιζόμενου τιμολόγιο με συγκεκριμένη αναγραφή του χρόνου και της έκτασης που καταλαμβάνει η εκάστοτε διαφήμισης για κάθε διαφημιζόμενο. Στο τιμολόγιο θα πρέπει να αναγράφονται η τιμή, η αξία της παρασχεθείσας υπηρεσίας και οι τυχόν εκπτώσεις που έχουν δοθεί από το μέσο, καθώς και το ποσό του Φ.Π.Α. και τυχόν ειδικού φόρου που αναλογούν.
Εφόσον μεσολαβεί διαφημιστής, το τιμολόγιο εκδίδεται από το μέσο στο όνομα του διαφημιστή και αντιστοιχεί υποχρεωτικά στην καταχώριση ή τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων ή πακέτων τους, για κάθε ένα διαφημιζόμενο ξεχωριστά, αντίγραφο δε του τιμολογίου αποστέλλεται και σε κάθε διαφημιζόμενο που αφορά μέχρι το τέλος του επόμενου από την έκδοσή του μήνα.

Εκπτώσεις κύκλου εργασιών
Τυχόν εκπτώσεις κύκλου εργασιών (τζίρου), καθώς και κάθε άλλης μορφής εκπτώσεις βάσει στόχων, με πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται σε μεταγενέστερο χρόνο, θα παρέχονται μόνο σύμφωνα με προηγούμενη έγγραφη σύμβαση μεταξύ του μέσου και του διαφημιζόμενου, και αν μεσολαβεί διαφημιστής, και του διαφημιστή, που θα έχει υποχρεωτικά συναφθεί πριν από την έκδοση των σχετικών τιμολογίων, επί των οποίων παρέχεται η έκπτωση ή εκδίδεται το πιστωτικό παραστατικό.

Έκπτωση επαγγελματικών δαπανών
Οι δαπάνες των διαφημιζομένων που αφορούν σε διαφημιστικές πράξεις λογίζονται ως εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες, μόνο εφόσον οι σχετικές πράξεις υλοποιούνται με βάση την προαναφερόμενη διαδικασία.

Υπολογισμός φόρων διαφήμισης
Όλοι οι φόροι, περιλαμβανομένου του ειδικού φόρου των τηλεοπτικών διαφημίσεων υπολογίζονται για κάθε τιμολόγιο επί του 80% της αξίας που προκύπτει μετά την αφαίρεση των τυχόν χορηγούμενων εκπτώσεων, με την εξαίρεση μόνο του ΦΠΑ, που υπολογίζεται για κάθε τιμολόγιο επί του 100% της αξίας που προκύπτει μετά την αφαίρεση των τυχόν χορηγούμενων εκπτώσεων.

[Σύμφωνα με τις προϊσχύουσες (έως 31.1.2018) διατάξεις, ο ειδικός φόρος υπολογιζόταν με βάση την ονομαστική τιμή κατά τον τιμοκατάλογο χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν παροχές, εκπτώσεις ή προμήθειες και η ονομαστική τιμή μειωνόταν κατά 20%, ασχέτως της πραγματικής έκπτωσης, μόνο όταν μεσολαβούσε διαφημιστής.]

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο pdf εδώ.

This website uses cookies to improve your experience, as well as for advertising purposes. By using our website and agreeing to this policy, you are accepting the use of cookies.

Accept