Διάβασε

Φορολογικά κίνητρα επενδύσεων σε νεοφυείς επιχειρήσεις

Ο  νόμος 4712/2020 προβλέπει την σύσταση Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων και παρέχει φορολογικά κίνητρα στα φυσικά πρόσωπα που επενδύουν σε, αποσκοπώντας στην μείωση του επενδυτικού ρίσκου και την αύξηση της επενδυτικής δραστηριότητας.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 70Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προβλέπει ότι σε περίπτωση που φορολογούμενος - φυσικό πρόσωπο εισφέρει κεφάλαιο σε κεφαλαιουχική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (ΕΜΝΕ), ποσό ίσο με το 50% του ποσού της εισφοράς του, εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημά του, αναλογικά ανά κατηγορία δηλωθέντος εισοδήματος του φορολογικού έτους, εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η εισφορά.

Η πρόσφατη Υπ. Απόφαση 39937/2021 παρείχε περαιτέρω διευκρινίσεις για το θέμα: Ως  «νεοφυής επιχείρηση» θεωρείται κάθε Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ), Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) που έχει την έδρα της στην Ελλάδα και είναι εγγεγραμμένη στο ΕΜΝΕ «ElevateGreece» κατά τον χρόνο εισφοράς του κεφαλαίου. «Επενδυτικός Άγγελος» (angel investor) νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο, φορολογικός κάτοικος Ελλάδας ή εξωτερικού, κάτοχος Ελληνικού ΑΦΜ, ο οποίος εισφέρει χρηματικά κεφάλαια σε νεοφυείς επιχειρήσεις με στόχο την εν γένει ανάπτυξή τους.

Ο «επενδυτικός άγγελος» μπορεί να τύχει του δικαιώματος έκπτωσης από το φορολογητέο του εισόδημα για εισφορές κεφαλαίου σε νεοφυείς επιχειρήσεις μέχρι του συνολικού ποσού των 300.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος, οι οποίες δύναται να διενεργηθούν σε έως τρεις, κατά μέγιστο αριθμό, διαφορετικές νεοφυείς επιχειρήσεις και μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ ανά επιχείρηση. Η εισφορά κεφαλαίου πραγματοποιείται μέσω αύξησης του μετοχικού ή εταιρικού της εταιρείας με την έκδοση νέων μετοχών ή εταιρικών μεριδίων και εκτελείται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικής καταθέσεως.

Στα πλαίσια αυτά ένας φορολογούμενος ο οποίος θα εισφέρει 1000.000 ευρώ σε μια νεοφυή ΑΕ, ΕΠΕ ή ΙΚΕ, θα μπορεί να εκπέσει από το φορολογητέο εισόδημα του οικείου φορολογικού έτους το ποσό των 50.000 ευρώ (και να μην φορολογηθεί για το ποσό αυτό).

Η καταβολή του χρηματικού ποσού που προορίζεται για την εισφορά κεφαλαίου πραγματοποιείται μέσω μεταφοράς από τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί ο «Επενδυτικός Άγγελος» στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σε εταιρικό λογαριασμό της νεοφυούς επιχείρησης που διατηρεί σε τραπεζικό ίδρυμα της Ελλάδας και αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο από το σχετικό παραστατικό της τράπεζας.

Η εισφορά κεφαλαίου δηλώνεται από τη νεοφυή επιχείρηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Elevate Greece» με την υποβολή των στοιχείων που αποδεικνύουν την πραγματοποίησή της. Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. της πιστοποίησης της καταβολής της αύξησης κεφαλαίου. Ειδικά για εισφορές κεφαλαίου που έχουν καταβληθεί από την 29η Ιουλίου 2020 (έναρξη ισχύος των νέων διατάξεων) και για τις οποίες η πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης κεφαλαίου έχει καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι την 9/4/2021, η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την 31/5/2021.


Διαδικασία έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα

Η έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα του «Επενδυτικού Αγγέλου» πραγματοποιείται με την αναγραφή του ποσού της εισφοράς κεφαλαίου στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους στο οποίο αυτό καταβλήθηκε, με την προϋπόθεση η πραγματοποίηση της εισφοράς κεφαλαίου να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το έτος αυτό.

Τα δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν την πραγματοποίηση της εισφοράς είναι  βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου της νεοφυούς επιχείρησης για την διενεργηθείσα αύξηση κεφαλαίου, η σχετική απόφαση του αρμοδίου εταιρικού, πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί καταχώρησης της απόφασης αύξησης κεφαλαίου και της πιστοποίησης καταβολής της αύξησης και το παραστατικό της Τράπεζας για την κατάθεση του εισφερόμενου κεφαλαίου.

Σε περίπτωση που η εισφορά κεφαλαίου ολοκληρωθεί μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η καταβολή, η έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα πραγματοποιείται στο φορολογικό έτος που αυτή ολοκληρώθηκε.

Σε περίπτωση ολικής ή μερικής επιστροφής του κεφαλαίου που καταβλήθηκε κατά τα ανωτέρω, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε για την εν γένει ανάπτυξη της επιχείρησης, ο επενδυτικός άγγελος, οφείλει να υποβάλει σχετική τροποποιητική δήλωση για το φορολογικό έτος εντός του οποίου έτυχε του φορολογικού πλεονεκτήματος διαγράφοντας μερικά ή ολικά, κατά περίπτωση, το ποσό της εισφοράς κεφαλαίου.

Εφόσον αποδειχθεί, μετά από σχετικό έλεγχο της αρμόδιας φορολογικής αρχής, ότι η εισφορά του κεφαλαίου έχει γίνει με σκοπό την απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος, που ματαιώνει τον σκοπό του νόμου, επιβάλλεται πρόστιμο στο φυσικό πρόσωπο ίσο με το ύψος του οφέλους που επιδίωξε.


Τζ. Πάνου
Δημοσιεύτηκε στην κυριακάτικη εφημερίδα «Καθημερινή» στις 19/04/2021
https://www.kathimerini.gr/economy/local/561334447/forologika-kinitra-ependyseon-se-neofyeis-epicheiriseis/

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί ένα cookie προτίμησης (επιλογή γλώσσας) και τρία cookies ανάλυσης της Google. Αυτά τα cookies είναι προαιρετικά για την πλοήγησή σας, είναι απενεργοποιημένα και μπορείτε, κατόπιν αναλυτικής ενημέρωσής σας, να τα αποδεχθείτε ή να τα απορρίψετε. Aνά πάσα στιγμή μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας ως προς τα cookies, πατώντας στην ενότητα “Cookies” στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας μας.


Αποδοχή όλων Απόρριψη όλων Ρυθμίσεις