Διάβασε

Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος έτους 2020Με τον πρόσφατο νόμο 4797/2021 έγιναν οι ακόλουθες ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος:

  • Η προθεσμία υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων εκπνέει στις 27.8.2021.

  • Η καταβολή του φόρου πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες οι δύο πρώτες καταβάλλονται έως την 31/8/2021 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των έξι επόμενων μηνών. Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον η δήλωση τους υποβληθεί μέχρι τις 28.7.2021 και ο προκύπτων οφειλόμενος φόρος καταβληθεί εφάπαξ μέχρι την 30/7/2021, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων οφειλών, έκπτωση 3%.

  • Ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, εφόσον μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχει κοινοποιηθεί στον μισθωτή εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης, λόγω μη καταβολής του μισθώματος ή εξώδικη όχληση για την καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων. Περαιτέρω, ο φορολογούμενος οφείλει, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του επόμενου φορολογικού έτους 2021, να προσκομίσει διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή αντίγραφο της αγωγής αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, προκειμένου να μην φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά στο φορολογικό έτος 2020.

  • Εξαιρετικά για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2020, ως καταληκτική ημέρα της προθεσμίας εντός της οποίας ένας εκ των συζύγων επιλέγει, με ανέκκλητη δήλωσή του, τη χωριστή υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ορίζεται η 6η Μαΐου 2021.


Απαιτούμενο ποσό δαπανών

Προβλέπεται ότι ειδικές κατηγορίες έκτακτων εισοδημάτων όπως ενδεικτικά αποζημιώσεις απόλυσης, το ασφάλισμα που καταβάλλεται στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστήριων συνταξιοδοτικών συμβολαίων, επιδόματα σε ανέργους και ενισχύσεις/ επιχορηγήσεις που καταβλήθηκαν ενόψει COVID-19 δεν θα συνυπολογίζονται στο πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία – συντάξεις, από το οποίο προκύπτει η βάση υπολογισμού για το απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Τα ανωτέρω ισχύουν για το φορολογικό έτος 2020 και μετά.

Περαιτέρω, ειδικά για το φορολογικό έτος 2020 προβλέπεται μειωμένο πρόστιμο σε ορισμένες περιπτώσεις που το δηλωθέν ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής υπολείπεται του απαιτούμενου ποσού δαπανών.

Επίσης, δεν επιβάλλεται κανένα πρόστιμο για την μη συγκέντρωση των απαιτούμενων δαπανών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

i) Για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία, θεωρήθηκε ως πληττόμενη από την πανδημία για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του έτους 2020.

ii) Για τα φυσικά πρόσωπα, των οποίων η σύμβαση εργασίας/ ναυτολόγησης ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του έτους 2020 λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

iii) Για τα φυσικά πρόσωπα τα οποία εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος εντός του 2020.

iv) Για τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι ιδιοκτήτες ακινήτων, που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα εντός του 2020, για το οποίο έχει υποβληθεί έστω και μία εγκεκριμένη δήλωση COVID – 19.

v) Για φορολογούμενους που είχαν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου 2019.


Απαλλαγή από τα τεκμήρια

Φορολογούμενοι των οποίων τα εισοδήματα επλήγησαν εντός του 2020 από την πανδημία του COVID-19, όπως εργαζόμενοι σε αναστολή, ιδιοκτήτες ακινήτων που έλαβαν μειωμένα μισθώματα και επιχειρηματίες (με ατομικές επιχειρήσεις), των οποίων η δραστηριότητα χαρακτηρίστηκε πληττόμενη ή ανεστάλη με υπουργικές αποφάσεις δεν θα φορολογηθούν σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος, εφόσον σωρευτικά:

α) τουλάχιστον σε ένα από τα δύο προηγούμενα φορολογικά έτη δεν έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας

β) δεν υπήρξε αύξηση των αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών του φορολογικού έτους 2020 σε σχέση με το φορολογικό έτος 2019 και

γ) σε περίπτωση δαπάνης απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, η εν λόγω δαπάνη δικαιολογείται από τα αναγραφόμενα στη δήλωση χρηματικά ποσά.


Λοιπά φορολογικά θέματα

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή, των άρθρων 5Α του ΚΦΕ (επενδυτής που μεταφέρει την φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα) και 5Β (συνταξιούχος που μεταφέρει την φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα) ορίζεται η 31.5.2021.

Αντίστοιχα, η 30.9.2021 ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης υπαγωγής στον ειδικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα (άρθρο 5Γ ΚΦΕ), οι οποίες θα υποβληθούν εντός του έτους 2021 και αφορούν ανάληψη υπηρεσίας ή έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης, που έλαβε χώρα μέχρι τις 31 Ιουλίου 2021. Η Φορολογική Διοίκηση εξετάζει την αίτηση και εκδίδει σχετική απόφαση, το αργότερο μέχρι την 30/11/ 2021.

Τέλος, παρατείνονται εκ νέου, μέχρι και την 31.12.2021, οι προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις ΔΟΥ και δόσεων ρυθμίσεων και αναστέλλεται μέχρι και την 31.12.2021, η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων.