Διάβασε

Tax-i 140 - Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Έσχες): Νέες Ρυθμίσεις

Οκτώβριος 2018


Με τον πρόσφατο νόμο 4571/2018 τροποποιείται η ισχύουσα νομοθεσία (Ν.3213/2003) που 
διέπει την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και δηλώσεων
οικονομικών συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) από τα υπόχρεα πρόσωπα. Συγκεκριμένα, επέρχονται οι
ακόλουθες μεταβολές:

Υπόχρεα πρόσωπα

➢ Επανακαθορίζονται οι κατηγορίες των υπόχρεων προσώπων, στα οποία
περιλαμβάνονται πλέον, μεταξύ άλλων, οι Γενικοί Διευθυντές των Υπουργείων, οι
εκδότες διαδικτυακών και έντυπων ενημερωτικών μέσων, τα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη καθώς και οι εισηγητές των Επιτροπών Εξέτασης Προσφυγών
Αυθαιρέτων κ.λπ.

➢ Περαιτέρω, ορίζεται ρητά ότι η υποχρέωση για υποβολή Δ.Π.Κ. καταλαμβάνει και το πρόσωπο με το οποίο ο υπόχρεος έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, ενώ η υποχρέωση κοινής δήλωσης ισχύει και για τους εν διαστάσει συζύγους.

Περιεχόμενο της ΔΠΚ

➢ Επανακαθορίζεται, το περιεχόμενο της Δ.Π.Κ. και προβλέπεται ότι, κατ' εξαίρεση,

α) η πρώτη ηλεκτρονική ετήσια δήλωση περιλαμβάνει τα υφιστάμενα, κατά το χρόνο αναφοράς της (ήτοι της 31/12 του προηγούμενου έτους), περιουσιακά στοιχεία και την αξία κτήσης τους εφόσον είναι διαθέσιμη,

β) η αρχική δήλωση περιλαμβάνει τα υφιστάμενα κατά το χρόνο κτήσης της ιδιότητας (και όχι υποβολής της δήλωσης) περιουσιακά στοιχεία, την αξία και τον τρόπο κτήσης τους.

➢ Περαιτέρω, αυξάνεται από τις 15.000 στις 30.000 ευρώ το κατώτατο όριο του συνόλου των μετρητών που δεν περιλαμβάνονται στις κάθε είδους καταθέσεις σε τράπεζες, και τα οποία πρέπει να δηλώνονται. Αυξάνεται επίσης, από τις 30.000 στις 40.000 η ελάχιστη αξία των κινητών περιουσιακών στοιχείων (πίνακες, τιμαλφή, κλπ.) που πρέπει να δηλώνονται στις Δ.Π.Κ.

Χρόνος Υποβολής

➢ Η αρχική ΔΠΚ υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε 90 ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητας (ως ίσχυε)
➢ Οι ετήσιες ΔΠΚ υποβάλλονται εντός προθεσμίας 3 μηνών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (ως ίσχυε).

➢ Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης υποβάλλονται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων καθώς και για την επόμενη χρήση. Ειδικά για ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων (υπουργοί, βουλευτές, δήμαρχοι, δικαστικοί λειτουργοί), η ΔΠΚ υποβάλλεται για 3 περαιτέρω χρήσεις μετά την απώλεια της ιδιότητας τους (ως ίσχυε) 

➢ Κατ’ εξαίρεση, μη υποβληθείσες Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και 
Οικονομικών Συμφερόντων

- αρχικές με απόκτηση ιδιότητας τα έτη 2016, 2017 και 2018 και 
- ετήσιες των ετών 2016,2017 και 2018 (για τις χρήσεις 2015, 2016 και 2017)

θα υποβάλλονται από 04.01.2019 έως 04.3.2019.


➢ Υπόχρεοι που έχουν ήδη υποβάλει ηλεκτρονικά ΔΠΚ για τα έτη 2016 και 2017 έχουν τη δυνατότητα να τις επιβεβαιώσουν, εφόσον δεν απαιτείται μεταβολή του περιεχομένου τους.

➢ Δεδομένου ότι η διαδικτυακή εφαρμογή για την υποβολή πόθεν έσχες θα τεθεί εκτός λειτουργίας για δύο μήνες μετά την δημοσίευση του νόμου, όσοι ανήκουν σε κατηγορίες προσώπων, για τις οποίες επιβάλλεται για πρώτη φορά η υποχρέωση υποβολής δήλωσης βάσει του νέου νόμου, υποβάλλουν τη σχετική (αρχική) δήλωσή τους μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από τη δημοσίευση του νόμου, χωρίς να υπολογίζεται το διάστημα κατά το οποίο η ενιαία διαδικτυακή εφαρμογή θα τεθεί εκτός λειτουργίας.

Υποβολή κατάστασης υπόχρεων

➢ Ρυθμίζεται εκ νέου η υποχρέωση υποβολής κατάστασης υπόχρεων προσώπων από τον αρμόδιο φορέα μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους. Η κατάσταση περιλαμβάνει υπόχρεους που κατέχουν, απέκτησαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους κατά την προηγούμενη χρήση. Σημειώνεται ότι και η μη ύπαρξη υπόχρεων πρέπει πλέον να δηλώνεται ηλεκτρονικά με την οριστικοποίηση μηδενικής κατάστασης.

➢ Ειδικά για το 2018, η κατάσταση υπόχρεων προσώπων πρέπει να υποβληθεί έως την 17η Δεκεμβρίου 2018.

➢ Σε περίπτωση παράλειψης υποβολής της κατάστασης υπόχρεων προσώπων, ο υπεύθυνος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών.

Πρόστιμα εκπρόθεσμης/μη υποβολής

➢ Η ΔΠΚ μπορεί να υποβληθεί εντός 30 ημερών από την πάροδο της σχετικής προθεσμίας, μόνο μετά από πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου ποσού 200 ευρώ για τους υπόχρεους που υποβάλουν ΔΠΚ στην επιτροπή ελέγχου της Βουλής και 100 ευρώ για τους λοιπούς υπόχρεους. 
➢ Μετά την πάροδο των 30 ημερών και έως την πάροδο 60 ημερών, η υποβολή ΔΠΚ επιτρέπεται μόνο μετά από πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου 800 ευρώ για τους υπόχρεους που υποβάλουν ΔΠΚ στην επιτροπή ελέγχου της Βουλής και 300 ευρώ για τους λοιπούς υπόχρεους.

➢ Υπόχρεος που παραλείπει να υποβάλει ΔΠΚ μετά την πάροδο των 60 ημερών ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση, τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή έως 100.000 ευρώ. Ανακριβής είναι η δήλωση όταν τα δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία δεν δικαιολογούνται από τα πάσης φύσεως νομίμως αποκτηθέντα εισοδήματα του υπόχρεου. Αν ο υπόχρεος τελεί το αδίκημα με σκοπό την απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου αξίας ανώτερης των 30.000 ευρώ, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών
και με χρηματική ποινή από 10.000 έως 500.000 ευρώ.

Προθεσμία και Όργανα Ελέγχου

➢ Ο έλεγχος διενεργείται εντός 5 ετών από τη λήξη του έτους υποβολής. (Ο προϊσχύον νόμος δεν προέβλεπε προθεσμία). Για συγκεκριμένες περιπτώσεις ο έλεγχος μπορεί να διενεργηθεί μέχρι τη συμπλήρωση της ποινικής παραγραφής των αδικημάτων.

➢ Ο έλεγχος των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης των Δικαστικών και
Εισαγγελικών Λειτουργών που έως σήμερα γινόταν από τη Γ' Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες περνά στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.

➢ Επανακαθορίζεται ο αριθμός και η ιδιότητα των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής, ο συνολικός αριθμός των οποίων ανέρχεται σε έντεκα (11) από εννέα (9), με την προσθήκη 2 δικαστικών λειτουργών στη σύνθεση της Επιτροπής.

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο pdf εδώ.

Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την εξασφάλιση βελτιωμένης εμπειρίας πλοήγησης.


Αποδοχή όλων Ρυθμίσεις Απορρήτου-Cookies