Διάβασε

Tax-i 146: Ηλεκτρονικά Bιβλία ΑΑΔΕ

Εν μέσω Αυγούστου η ΑΑΔΕ ανάρτησε στην ιστοσελίδα της (https://www.aade.gr/myDATA) ενημερωτικές παρουσιάσεις για την θέσπιση υποχρέωσης ενημέρωσης Ηλεκτρονικών Βιβλίων από όλες τις επιχειρήσεις στην ΑΑΔΕ προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι φορείς (επιχειρήσεις, λογιστές, κλπ.) να εκφράσουν μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου 2019 τις απόψεις και παρατηρήσεις τους, αλλά και να προετοιμαστούν στις νέες υποχρεώσεις που θα επιβληθούν.

Ωστόσο να σημειώσουμε ότι ακόμη δεν υπάρχει κάποια επίσημη δημοσιευμένη Υπουργική Απόφαση σχετική με το εν λόγω θέμα και τα όποια σχόλια και οι πληροφορίες αναφέρουμε παρακάτω προέρχονται αποκλειστικά από τα δεδομένα των παρουσιάσεων της ΑΑΔΕ.

Τα βασικά σημεία των ηλεκτρονικών βιβλίων ΑΑΔΕ είναι τα ακόλουθα:

Υπόχρεες επιχειρήσεις

Όλες οι επιχειρήσεις και λοιπές οντότητες που τηρούν λογιστικά αρχεία σύμφωνα με το άρθρο 1 των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, ανεξαρτήτου μεγέθους, κατηγορίας και τρόπου τήρησης των λογιστικών τους αρχείων, θα είναι υπόχρεες ενημέρωσης των Ηλεκτρονικών Βιβλίων της ΑΑΔΕ. Διευκρίνιση ενδεχομένως απαιτείται για τις εταιρείες που τηρούν τα βιβλία τους σύμφωνα με ΔΠΧΠ.

Τι είναι τα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ

Τα ηλεκτρονικά βιβλία της ΑΑΔΕ είναι μια βάση δεδομένων που θα τηρείται στην ΑΑΔΕ, και θα ενημερώνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας my Digital Accounting and Tax Application (“myDATA”), στην οποία θα παρακολουθείται το σύνολο των εσόδων και εξόδων των υπόχρεων επιχειρήσεων και θα απεικονίζεται το ετήσιο λογιστικό και φορολογικό τους αποτέλεσμα αλλά και οι υποχρεώσεις τους για απόδοση ΦΠΑ, παρακρατούμενους φόρους και λοιπά τέλη και φορολογίες.

Η πλατφόρμα myDATA θα ενημερώνεται από δεδομένα που θα διαβιβάζουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις και περιλαμβάνει τα ακόλουθα δύο βιβλία:
i.    Το Βιβλίο Αναλυτικών Εγγραφών (Αναλυτικό Βιβλίο), στο οποίο:

  • θα διαβιβάζεται και θα καταχωρείται η “Σύνοψη των Παραστατικών” εσόδων και εξόδων των επιχειρήσεων,
  • θα γίνεται ο “χαρακτηρισμός” των καταχωρημένων συναλλαγών,
  • θα διενεργούνται επιπλέον “λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης”, όπως μισθοδοσία, αποσβέσεις, εγγραφές τακτοποίησης εσόδων/ εξόδων, για να προκύπτει το ετήσιο λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα κάθε επιχείρησης.

ii.    Tο Βιβλίο Συνοπτικής Απεικόνισης (Συνοπτικό Βιβλίο), στο οποίο θα εμφανίζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της επιχείρησης και οι οφειλόμενοι φόροι σε μηνιαία και ετήσια βάση.

Τα ηλεκτρονικά βιβλία της ΑΑΔΕ δεν αντικαθιστούν τα επίσημα λογιστικά βιβλία και δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την πληροφόρηση και την οργάνωση των επιχειρήσεων που προκύπτει μέσω αυτών. Επίσης προς το παρόν δεν θα απαλλάξουν τις επιχειρήσεις από την υποβολή των δηλώσεων (ΦΠΑ, Παρακρατούμενοι Φόροι, Χαρτόσημο, Φόρος Εισοδήματος, λοιποί φόροι). Ερώτημα προκύπτει αν θα πρέπει να καταργηθούν άμεσα οι Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών–Προμηθευτών με την έναρξη εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων ΑΑΔΕ. Αντίθετα, τόσο οι υποβαλλόμενες δηλώσεις όσο και τα επίσημα λογιστικά βιβλία θα πρέπει να συμφωνούνται με τα δεδομένα των ηλεκτρονικών βιβλίων ΑΑΔΕ.

Τρόπος διαβίβασης δεδομένων

Η διαβίβαση των δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA θα γίνεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

i.    Μέσω του λογιστικού – εμπορικού προγράμματος της επιχείρησης: Η διαβίβαση στην myDATA θα γίνεται μέσω επικοινωνίας και διεπαφής (interface) των συστημάτων λογισμικού που ήδη χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις, μετά από την αναβάθμιση αυτών και την προσαρμογή τους στις νέες απαιτήσεις. Η ΑΑΔΕ έχει ήδη αναρτήσει για τις επιχειρήσεις και τους μηχανογράφους την τεχνική περιγραφή του interface για διαβίβαση & λήψη δεδομένων. Όπως γίνεται αντιληπτό το κόστος και ο χρόνος ολοκλήρωσης μιας τέτοιας προσαρμογής εξαρτάται από το λογιστικό πρόγραμμα της κάθε επιχείρησης και μπορεί να είναι σημαντικό αλλά και να απαιτεί πολύ χρόνο υλοποίησης.
ii.    Μέσω Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης Δεδομένων στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ: Αυτός ο τρόπος αφορά κυρίως τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που εκδίδουν μικρό αριθμό παραστατικών και δεν χρησιμοποιούν συστήματα λογισμικού.
iii.    Μέσω συνδεδεμένων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) και μόνο για τις συναλλαγές λιανικής (θα σχεδιασθεί).
iv.    Μέσω Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης: Τα Ηλεκτρονικά Τιμολόγια θα διαβιβάζονται αυτόματα από τους παρόχους τιμολόγησης στην πλατφόρμα myDATA. Ωστόσο η ενημέρωση αυτή δεν θα είναι πλήρης για τον προσδιορισμό των ετησίων αποτελεσμάτων.

Τυποποιήσεις δεδομένων παραστατικών από την ΑΑΔΕ

Για την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων από τις υπόχρεες επιχειρήσεις, η ΑΑΔΕ έχει δημιουργήσει δεκαεπτά (17) Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών (με υποπεριπτώσεις) και παραθέτει τις πληροφορίες που απαιτεί για κάθε ένα από αυτά (πχ Τιμολόγιο πώλησης, Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, Παραστατικά Λιανικής, Αυτοπαράδοσης, Παραστατικό διακίνησης κλπ). Οι επιχειρήσεις θα υποχρεούνται:

  • να αντιστοιχήσουν τα στοιχεία των εκδοθέντων και ληφθέντων παραστατικών και των λοιπών εγγραφών που διαμορφώνουν το ετήσιο λογιστικό και φορολογικό τους αποτέλεσμα (μισθοδοσία, αποσβέσεις, εγγραφές τακτοποίησης εσόδων /εξόδων) στις 17 Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών,
  • να συμπληρώσουν τα αναλυτικά δεδομένων αυτών, και
  • να χαρακτηρίσουν τις συναλλαγές με βάση σχετική λίστα χαρακτηρισμών της ΑΑΔΕ.


Ποιος είναι υπόχρεος διαβίβασης των δεδομένων στην myDATA

Τα δεδομένα των παραστατικών διαβιβάζονται στην πλατφόρμα myDATA από τον Εκδότη αυτών. Ταυτόχρονα όμως θα ενημερώνονται και τα Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ του λήπτη αυτών (ως εισροές) εφόσον είναι και αυτός υπόχρεος τήρησης βιβλίων. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνεται συμφωνία μεταξύ εκδότη και λήπτη παραστατικού για την ορθή ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων ΑΑΔΕ.

Ωστόσο ο λήπτης θα είναι υπόχρεος να διαβιβάζει δεδομένα μόνο για τα παραστατικά εξόδων που λαμβάνει από Εκδότες που είτε δεν είναι υπόχρεοι διαβίβασης (π.χ. ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, εισαγωγές, έξοδα λιανικής κλπ), είτε παρέλειψαν να διαβιβάσουν δεδομένα στην πλατφόρμα myDATA. Σε κάθε περίπτωση, όλες οι επιχειρήσεις διαβιβάζουν τον “χαρακτηρισμό” των συναλλαγών τους και τις “λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης”.

Υποχρέωση διενέργειας συμφωνίας Δηλώσεων με Ηλεκτρονικά Βιβλία

Η ΑΑΔΕ, μέσω της πλατφόρμας myDATA, θα αντιπαραβάλει τα δεδομένα των υποβληθέντων φορολογικών δηλώσεων και των Ηλεκτρονικών Βιβλίων και θα ενημερώνει τις επιχειρήσεις με αυτοματοποιημένα μηνύματα αν μεταξύ τους υπάρχει “Συμφωνία” ή “Κατ’ αρχήν Ασυμφωνία”. Σε περίπτωση “Κατ’ αρχήν Ασυμφωνίας” οι επιχειρήσεις θα υποχρεούνται εντός διμήνου να προβαίνουν σε διορθωτικές ενέργειες προκειμένου να επιτευχθεί “Συμφωνία” ή “Δικαιολογημένη Ασυμφωνία”. Αν όμως προκύπτει “Αδικαιολόγητη Ασυμφωνία” και ανάλογα με την απόκλιση αυτής αλλά και την αξιολόγηση της σοβαρότητας της, η επιχείρηση θα οδηγείται σε φορολογικό έλεγχο και επιβολή φορολογικών κυρώσεων.

Στόχος της ΑΑΔΕ από την εφαρμογή της πλατφόρμας myDATA

Βασική προσδοκία της ΑΑΔΕ είναι ότι μελλοντικά, μέσω της πλατφόρμας myDATA, θα αυτοματοποιηθεί η συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων των επιχειρήσεων, θα καταργηθούν οι Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών – Προμηθευτών και θα καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο. Προς το παρόν όμως φαίνεται ότι τα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ θα προκαλέσουν σημαντικό κόστος στις επιχειρήσεις, για την προσαρμογή των συστημάτων στην διαβίβαση του συνόλου των δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA με βάση τις απαιτήσεις της ΑΑΔΕ, αλλά και την παρακολούθηση και επίλυση ή αιτιολόγηση τυχόν διαφορών μεταξύ των υποβληθέντων φορολογικών δηλώσεων και των Ηλεκτρονικών Βιβλίων.

Η προσδοκία της ΑΑΔΕ για πιλοτική εφαρμογή το τελευταίο τρίμηνου του 2019 και πλήρη εφαρμογή από αρχές του 2020 φαίνεται αρκετά φιλόδοξη, με δεδομένο τους σημαντικούς πόρους σε υποδομές που απαιτούνται από την ίδια όσο και για προσαρμογή από τις επιχειρήσεις.

Μπορείτε να κατεβάσετε το Tax-i σε αρχείο pdf εδώ.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί ένα cookie προτίμησης (επιλογή γλώσσας) και τρία cookies ανάλυσης της Google. Αυτά τα cookies είναι προαιρετικά για την πλοήγησή σας, είναι απενεργοποιημένα και μπορείτε, κατόπιν αναλυτικής ενημέρωσής σας, να τα αποδεχθείτε ή να τα απορρίψετε. Aνά πάσα στιγμή μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας ως προς τα cookies, πατώντας στην ενότητα “Cookies” στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας μας.


Αποδοχή όλων Απόρριψη όλων Ρυθμίσεις