Διάβασε

Tax-i 148: Επιστροφή ΦΠΑ σε οριστικά διαγραφείσες απαιτήσεις στο πλαίσιο διαδικασίας εξυγίανσης

Με την πρόσφατη απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) Αθηνών 2507/6.9.2019 αλλά και τις προηγούμενες αποφάσεις 805/2019 και 806/2019, φαίνεται ότι παγιώνεται η θέση της Διοίκησης και γίνονται τελικά δεκτά τα αιτήματα επιστροφής του ΦΠΑ, που εμπεριέχεται σε διαγραφέντα ποσά απαιτήσεων  πελατών, στο πλαίσιο προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσής τους. Θυμίζουμε, ότι οι εν λόγω αποφάσεις της ΔΕΔ βασίζονται στην απόφαση-σταθμό του ΣτΕ 355/2019.

Συναφής με το θέμα είναι η διάταξη του ΦΠΑ (παρ. 5α άρθρου 19 Ν 2859/2000), η οποία προβλέπει ότι σε περίπτωση ολικής ή μερικής μη πληρωμής του τιμήματος μειώνεται η φορολογητέα αξία, εφόσον μετά την πραγματοποίηση των φορολογητέων πράξεων διαπιστώνεται ότι η απαίτηση κατέστη οριστικά ανεπίδεκτη εισπράξεως λόγω θέσεως επιχείρησης σε ειδική εκκαθάριση βάσει των άρθρων 46 και 46α του Ν.1892/1990.

Ωστόσο, επειδή η ανωτέρω διάταξη αναφέρεται μόνο στην συγκεκριμένη προπτωχευτική διαδικασία της ειδικής εκκαθάρισης (η οποία έχει ήδη καταργηθεί) και όχι και στις ισχύουσες  προπτωχευτικές διαδικασίες, τα αιτήματα προς επιστροφή του ΦΠΑ έως τώρα απορρίπτονταν.

Πλέον, εφόσον υπάρχουν περιπτώσεις  απαιτήσεων, των οποίων η μη είσπραξη είναι οριστική στο πλαίσιο νομοθετικών ρυθμίσεων που αποβλέπουν στην αντιμετώπιση της εμπορικής αφερεγγυότητας (όπως πτώχευση και μη ικανοποίηση των δανειστών, εξυγίανση, θέση σε ειδική διαχείριση κλπ), μπορεί να διεκδικηθεί προς επιστροφή ο ΦΠΑ, που εμπεριέχεται στις απαιτήσεις αυτές και ο οποίος είχε αποδοθεί στο Δημόσιο.

Δεδομένου όμως, ότι δεν έχει τροποποιηθεί η ανωτέρω διάταξη ούτε προβλέπεται κάποια ειδικότερη διαδικασία για την ικανοποίηση ανάλογων αιτημάτων επιστροφής, θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία της ενδικοφανούς προσφυγής με την κατάλληλη φορολογική τεκμηρίωση και υποστήριξη, ώστε η σχετική υπόθεση να εξεταστεί και να κριθεί από την ΔΕΔ (ή και περαιτέρω από τα Φορολογικά Δικαστήρια).

Το Φορολογικό Τμήμα της εταιρείας μας μπορεί να σας υποστηρίξει αποτελεσματικά για την διεκδίκηση των προς επιστροφή ποσών ΦΠΑ, αναλαμβάνοντας όλη την σχετική διαδικασία.Μπορείτε να κατεβάσετε το Tax-i σε αρχείο pdf εδώ.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί ένα cookie προτίμησης (επιλογή γλώσσας) και τρία cookies ανάλυσης της Google. Αυτά τα cookies είναι προαιρετικά για την πλοήγησή σας, είναι απενεργοποιημένα και μπορείτε, κατόπιν αναλυτικής ενημέρωσής σας, να τα αποδεχθείτε ή να τα απορρίψετε. Aνά πάσα στιγμή μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας ως προς τα cookies, πατώντας στην ενότητα “Cookies” στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας μας.


Αποδοχή όλων Απόρριψη όλων Ρυθμίσεις