Διάβασε

Tax-i 149: Σημαντικές μεταβολές σε εργατικά - ασφαλιστικά ζητήματα

Με το νόμο 4635/2019 ψηφίστηκαν οι παρακάτω βασικές μεταρρυθμίσεις σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα:

  • Καθυστέρηση καταβολή μισθού

Η καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών του εργαζομένου πέραν των δύο (2) μηνών από τον εργοδότη, ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυστέρησης, συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.

  •  Πρόσθετη αμοιβή στη μερική απασχόληση

Αν παρασχεθεί εργασία πέραν της συμφωνημένης στα πλαίσια μερικής απασχόλησης, τότε ο εργαζόμενος δικαιούται αντίστοιχης αμοιβής με προσαύξηση δώδεκα τοις εκατό (12%) επί της συμφωνηθείσας αμοιβής για κάθε επιπλέον ώρα εργασίας που θα παράσχει.

  • Απασχολούμενοι με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή με εργόσημο

Απασχολούμενοι με συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών σε έως δύο εργοδότες και απασχολούμενοι με εργόσημο καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». Θα εκδοθεί υπουργική απόφαση για τη ρύθμιση των λεπτομερειών εφαρμογής της διάταξης.

  • Αδήλωτη εργασία

Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης για αδήλωτη εργασία διενεργείται επανέλεγχος εντός 12 μηνών για τυχόν υποτροπή.

Κατά της πράξης επιβολής προστίμου για αδήλωτη εργασία ασκείται προσφυγή ουσίας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο εντός 60 ημερών που κοινοποιείται υποχρεωτικά και στο ΣΕΠΕ.

Το πρόστιμο για αδήλωτη εργασία των 10.500 ευρώ μειώνεται σε 2.000 ευρώ, αν εντός 10 εργάσιμων ημερών ο εργοδότης προσλάβει τον αδήλωτο εργαζόμενο με σύμβαση πλήρους απασχόλησης διάρκειας τουλάχιστον 12 μηνών. Θα εκδοθεί υπουργική απόφαση για τη ρύθμιση των λεπτομερειών εφαρμογής της διάταξης.

Στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» δημιουργείται μητρώο επιχειρήσεων και εργοδοτών για την καταγραφή των παραβάσεων που αφορούν την αδήλωτη εργασία. Οι επιχειρήσεις και εργοδότες που έχουν παραβατική συμπεριφορά θα αποκλείονται από ευμενείς φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις. Οι υπηρεσίες του ΣΕΠΕ και του ΕΦΚΑ θα είναι αρμόδιες για την τήρηση και άμεση ενημέρωσή του μητρώου. Θα εκδοθεί υπουργική απόφαση για τη ρύθμιση των λεπτομερειών εφαρμογής της διάταξης.

  • Κυρώσεις μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

Σε εργοδότες που ασφαλίζουν το προσωπικό τους μέσω ΑΠΔ, χωρίς να καταβάλουν τις τρέχουσες μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές, δύναται να επιβληθούν, εκτός των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, και αναστολή της χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή ΑΠΔ.

Σε αυτή την περίπτωση οι συναλλαγές του εργοδότη πραγματοποιούνται με ψηφιακό μέσο στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ και η καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστημα πραγματοποιείται μόνο εφόσον καταβληθούν οι εισφορές. Θα εκδοθεί υπουργική απόφαση για τη ρύθμιση των λεπτομερειών εφαρμογής της διάταξης.


Μπορείτε να κατεβάσετε το Tax-i σε αρχείο pdf εδώ.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί ένα cookie προτίμησης (επιλογή γλώσσας) και τρία cookies ανάλυσης της Google. Αυτά τα cookies είναι προαιρετικά για την πλοήγησή σας, είναι απενεργοποιημένα και μπορείτε, κατόπιν αναλυτικής ενημέρωσής σας, να τα αποδεχθείτε ή να τα απορρίψετε. Aνά πάσα στιγμή μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας ως προς τα cookies, πατώντας στην ενότητα “Cookies” στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας μας.


Αποδοχή όλων Απόρριψη όλων Ρυθμίσεις