Διάβασε

Tax-i 151: Φορολογικές Μεταρρυθμίσεις – Ν. 4646/2019

Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις σε διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος του Κ.Φ.Δ, του Φ.Π.Α κλπ. Αναλυτικότερα:

Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

I. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ


Φορολογικοί συντελεστές και μειώσεις φόρου

 • Επανακαθορίζονται οι κλίμακες και οι φορολογικοί συντελεστές βάσει των οποίων φορολογείται το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Η κλίμακα διαμορφώνεται ως εξής:
Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, Επιχειρηματική Δραστηριότητα) Φορολογικός συντελεστής (%)
0-10.000 9%
10.001-20.000 22%
20.001-30.000 28%
30.001-40.000 36%
40.001 - 44%

 

 • Επαναπροσδιορίζονται επίσης, και τα ποσά μείωσης του φόρου, προκειμένου να εναρμονισθούν με τους νέους συντελεστές, ως ακολούθως:

- σε 777 ευρώ, (από 1.900 ευρώ), για τον φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα,
- σε 810 ευρώ, (από 1.950 ευρώ), για τον φορολογούμενο με 1 εξαρτώμενο τέκνο,
- σε 900 ευρώ, (από 2.000 ευρώ), για τον φορολογούμενο με 2 εξαρτώμενα τέκνα,
- σε 1.120 ευρώ, (από 2.100 ευρώ), σε φορολογούμενο με 3 εξαρτώμενα τέκνα και
- σε 1.340 ευρώ, (από 2.100 ευρώ), σε φορολογούμενο με 4 εξαρτώμενα τέκνα.
- Για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο μετά το τέταρτο, η μείωση του φόρου αυξάνεται κατά 220 ευρώ, για κάθε επόμενο τέκνο.

 • Επιπλέον, το ποσό της μείωσης θα περιορίζεται κατά είκοσι (20) -αντί δέκα (10) -ευρώ ανά 1.000 ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος για φορολογητέο εισόδημα, το οποίο υπερβαίνει το ποσό των 12.000 –αντί 20.000 ευρώ. Τέλος, ο περιορισμός αυτός δεν θα εφαρμόζεται για φορολογούμενους με πέντε (5) εξαρτώμενα τέκνα και άνω.


Απαλλαγή εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Προστίθενται νέες περιπτώσεις απαλλαγής από τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος μισθών και συντάξεων. Συγκεκριμένα εξαιρούνται:

α) η αποζημίωση για αγορά μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς

β) η αγοραία αξία της παραχώρησης οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50g CO2/km και με ΛΤΠΦ έως 40.000 ευρώ προς ένα εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο


Εισόδημα από ανείσπρακτες αποδοχές

Oι ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές, που εισπράττονται από το 2014 και μετά, θα υπάγονται πλέον σε φόρο με βάση τις διατάξεις του έτους που ανάγονται, και όχι του έτους στο οποίο εισπράττονται. Προϋπόθεση για να εφαρμοστεί η διάταξη αυτή είναι οι αποδοχές αυτές να αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο ή να προκύπτει με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο το έτος στο οποίο ανάγονται.


Παροχές σε είδος

 • Στο φορολογητέο εισόδημα περιλαμβάνονται πλέον και οι παροχές που λαμβάνουν οι εταίροι ή μέτοχοι, ενώ για τον υπολογισμό του εισοδήματος διευκρινίζεται ότι λαμβάνεται υπόψη το υπερβάλλον ποσό, πέραν του ποσού των 300 ευρώ.

 • Επανακαθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της φορολογητέας αξίας παραχώρησης οχήματος (μισθωμένου ή ιδιοκτησίας του εργοδότη) σε εργαζόμενο ή μέτοχο ή εταίρο, με βάση προοδευτική κλίμακα, ως ποσοστό της Λιανικής Τιμής Πώλησης προ Φόρων (ΛΤΠΦ), ως εξής:
Λ.Τ.Π.Φ. (ευρώ) Ποσοστό (%)
0-14.000 4%
14.001-17.000 20%
17.001-20.000 33%
20.001-25.000 35%
25.001-30.000 37%
30.001- 20%

Η αξία της παραχώρησης του οχήματος μειώνεται βάσει παλαιότητας ως εξής:

i)    0-2 έτη καμία μείωση
ii)    3-5 έτη μείωση δέκα τοις εκατό (10%)
iii)    6-9 έτη μείωση είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)
iv)    Από 10 έτη και μετά μείωση πενήντα τοις εκατό (50%).

 • Αυξάνεται σε 17.000 ευρώ (από 12.000) η ΛΤΠΦ για τα οχήματα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς προκειμένου αυτά να εξαιρεθούν από τη φορολόγησή τους ως παροχή σε είδος.

 • Σε περίπτωση παροχής δανείου, ως παροχή σε είδος θεωρείται η διαφορά του τόκου που τυχόν κατέβαλε ο εργαζόμενος και του μέσου επιτοκίου αγοράς (και ποτέ το κεφάλαιο του δανείου) ανεξαρτήτως από τη σύναψη ή μη έγγραφης σύμβασης.

 • Καταργείται η διάταξη βάσει της οποίας η προκαταβολή μισθού άνω των 3 μηνών θεωρείται δάνειο.


Φορολογία δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options)

Προστίθεται νέο άρθρο στον ΚΦΕ σχετικά με τη φορολόγηση των δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών, που παρέχονται σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο και πλέον διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή 15% ως εισόδημα από υπεραξία (νέο άρθρο ΚΦΕ 42 Α)

Ισχύει για μετοχές εισηγμένων και μη εισηγμένων εταιρειών με την προϋπόθεση της διακράτησης των μετοχών για τουλάχιστον 24 μήνες από την απόκτηση των δικαιωμάτων προαίρεσης και ανεξαρτήτως εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση.

Ειδικά, για μη  εισηγμένες  στο  χρηματιστήριο, νεοσύστατες, μικρές ή και πολύ μικρές  επιχειρήσεις, ο φορολογικός συντελεστής ορίζεται σε 5%, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι:


(i)  τα  ως  άνω  δικαιώματα  αποκτώνται εντός  πέντε  ετών  από τη σύσταση της εταιρείας,
(ii)  η  εταιρεία  δεν  έχει  συσταθεί  μέσω συγχώνευσης, και
(iii)  οι  μετοχές  μεταβιβαστούν  μετά  από  τη  συμπλήρωση  36 μηνών από την απόκτηση των δικαιωμάτων προαίρεσης.

Ως φορολογητέα υπεραξία για τις μετοχές των εισηγμένων εταιρειών ορίζεται η διαφορά μεταξύ της τιμής κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο και της τιμής διάθεσης του δικαιώματος. Για τις μετοχές των μη εισηγμένων εταιρειών είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 42.


β) Φορολόγηση ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (παροχή σε είδος)

Εφόσον οι μετοχές μεταβιβαστούν πριν τη συμπλήρωση 24 μηνών ή 36 μηνών, αντίστοιχα, το σχετικό εισόδημα (αγοραία αξία δικαιώματος προαίρεσης) φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (παροχή σε είδος).

Η αγοραία αξία των δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών προσδιορίζεται κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης και ανεξαρτήτως εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση. Η αγοραία αξία ορίζεται ως η τιμή κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο, μειωμένη κατά την τιμή διάθεσης του δικαιώματος. Για τις μετοχές των μη εισηγμένων εταιρειών είναι η τιμή πώλησης μειωμένη κατά την τιμή κτήσης, η οποία προσδιορίζεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 42.

Οι διατάξεις είναι ασαφείς σε αρκετά σημεία: π.χ. ως προς τον χρόνο έναρξης του ελάχιστου χρόνου διακράτησης: βάσει του άρθρου 42Α  ο χρόνος διακράτησης υπολογίζεται από την απόκτηση των δικαιωμάτων προαίρεσης, ενώ στο άρθρο 14 (παροχές σε είδος) φαίνεται ότι ο χρόνος διακράτησης υπολογίζεται από την απόκτηση των μετοχών.


Δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα

 • Το απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ορίζεται σε ποσοστό 30% του πραγματικού εισοδήματος από μισθωτή εργασία, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία με ανώτατο απαιτούμενο ποσό δαπανών τις 20.000 ευρώ. Το ανωτέρω ποσοστό δαπανών περιορίζεται σε 20%, σε περίπτωση που οι δαπάνες του φορολογούμενου που αφορούν σε καταβολές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, δανειακές υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ενοίκια υπερβαίνουν το 60% του πραγματικού του εισοδήματος.

  Στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος δεν λαμβάνεται υπόψη το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης και το ποσό της διατροφής που δίδεται στον διαζευγμένο σύζυγο ή σε μέρος συμφώνου συμβίωσης ή/και εξαρτώμενο τέκνο, εφόσον καταβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.
 • Το 40% των δαπανών για τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων (τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων) μειώνουν, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο 4 ετών και το φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις 16.000 ευρώ.


Ομαδικά ασφαλιστήρια

Δεν θεωρείται πρόωρη εξαγορά κάθε καταβολή που πραγματοποιείται στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστήριων συνταξιοδοτικών συμβολαίων λόγω συμμετοχής του εργαζόμενου σε πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου. Συνεπώς, δεν αυξάνονται στην περίπτωση αυτή κατά 50% οι ισχύοντες συντελεστές φορολόγησης.


Φορολογική Κατοικία

 • Ο ορισμός της φορολογικής κατοικίας εναρμονίζεται με την ορολογία του ΟΟΣΑ και ορίζεται ότι θεωρείται φορολογικός κάτοικος Ελλάδος το φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στην Ελλάδα για διάστημα που υπερβαίνει τις 183 ημέρες αθροιστικά, στην διάρκεια οποιασδήποτε 12μηνης περιόδου, από την πρώτη μέρα παρουσίας του.

 • Παρέχεται η δυνατότητα σε φυσικό πρόσωπο που μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα να υπαχθεί σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Επιμέρους θέματα θα ρυθμιστούν με την έκδοση υπουργικής απόφασης.


Αναστολή φόρου υπεραξίας

Αναστέλλεται εκ νέου, μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2022, η φορολόγηση φυσικών προσώπων για την υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακίνητης περιουσίας.


II. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Φορολογικοί
συντελεστές

 • Για το φορολογικό έτος 2019 και εφεξής, ο φορολογικός συντελεστής των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες (πλην των πιστωτικών ιδρυμάτων υπό προϋποθέσεις και των αγροτικών συνεταιρισμών) μειώνεται από 28% σε 24%.

 • Μειώνεται σε 5% (από 10%) ο συντελεστής φορολόγησης (και παρακράτησης) μερισμάτων για εισοδήματα που αποκτώνται από 01.01.2020 και μετά.

 • Καταργείται η διάταξη με την οποία είχε επεκταθεί νομοθετικά η εισφορά 0,6% του Ν.1028/1975 στις πιστώσεις από χρηματοδοτικά ιδρύματα όπως εταιρείες factoring και leasing.


Μεταχείριση εισοδήματος ωφέλειας από παραίτηση από είσπραξη χρέους

Ορίζεται ρητά ότι αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, η ωφέλεια επιχείρησης που προκύπτει από την παραίτηση πιστώτριας επιχείρησης από την είσπραξη χρέους στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστικού συμβιβασμού, η οποία λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους συνεργασίας.


Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

 • Για φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01.01.2020, προστίθενται στις εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες και οι δαπάνες για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Οι εν λόγω δαπάνες εκπίπτουν εφόσον η επιχείρηση εμφανίζει λογιστικά κέρδη στο φορολογικό έτος που πραγματοποιήθηκαν.

 • Χορηγείται προσαυξημένη έκπτωση κατά 30% για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος, ήτοι:

α) την αγορά μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς,

β) τη μίσθωση εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως πενήντα (50) g CO2/Km, με μέγιστη Λιανική Τιμή Προ Φόρων έως τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ,

γ) την αγορά, εγκατάσταση και λειτουργία δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως πενήντα (50) g CO2/Km.

 • Προβλέπεται ότι, για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01.01.2020, για να εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων οι δαπάνες ενοικίων, θα πρέπει να εξοφλούνται με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

 • Εκπίπτουν κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, για τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οι δωρεές σε χρήμα ή σε είδος προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

 • Εισάγονται νέες κατηγορίες ενεργητικού επιχείρησης καθώς και νέοι αυξημένοι συντελεστές απόσβεσης για τα οχήματα μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50g CO 2/km.


Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων

 • Παρέχεται υπό προϋποθέσεις η δυνατότητα διαγραφής για φορολογικούς σκοπούς επισφαλών απαιτήσεων έως 300 ευρώ ανά αντισυμβαλλόμενο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ακόμα και όταν δεν έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης. Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων που διαγράφονται δεν δύναται να υπερβαίνει, ανά φορολογικό έτος, ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των απαιτήσεων στο τέλος της χρήσης.

 • Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής για φορολογικούς σκοπούς των απαιτήσεων που διαγράφονται στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστικού συμβιβασμού, ανεξαρτήτως του αν έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη και χωρίς να απαιτείται να έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόμο ενέργειες για την είσπραξη της απαίτησης. Στην περίπτωση και κατά το μέρος που δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη, το σχετικό ποσό της διαγραφής της απαίτησης θα εκπίπτει με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 ΚΦΕ.

Αντίστοιχα, όπως προαναφέρθηκε, η ωφέλεια που προκύπτει από την παραίτηση πιστώτριας επιχείρησης θεωρείται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα για την επωφελούμενη επιχείρηση.

Αφορολόγητη η πώληση συμμετοχών σε εταιρείες ΕΕ

Εισάγεται, με ισχύ από 01.07.2020, νέα διάταξη σύμφωνα με την οποία απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος η υπεραξία από πώληση ελληνικών και Κοινοτικών θυγατρικών εταιρειών, εφόσον μεταξύ άλλων η συμμετοχή είναι μεγαλύτερη από δέκα τοις εκατό (10%) και έχει διακρατηθεί για τουλάχιστον είκοσι τέσσερεις (24) μήνες. Τα ανωτέρω αναφερόμενα εισοδήματα δεν φορολογούνται ούτε κατά τη διανομή ή κεφαλαιοποίηση των κερδών αυτών, ενώ δεν παρέχεται δυνατότητα έκπτωσης των επιχειρηματικών δαπανών που συνδέονται με την εν λόγω συμμετοχή.


Κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς

Ως κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς θεωρούνται πλέον όσα επιβάλουν φόρο επί των κερδών ή των εισοδημάτων ή του κεφαλαίου, του οποίου ο συντελεστής είναι ίσος ή κατώτερος από το 60% (έναντι 50% που ίσχυε) του ισχύοντος στην Ελλάδα συντελεστή φορολογίας νομικών προσώπων (ήτοι όσα έχουν συντελεστή μικρότερο ή ίσο από 14,4%).


Λοιπά μέτρα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων

 • Παρέχονται φορολογικές απαλλαγές για τόκους από συγκεκριμένες κατηγορίες εταιρικών ομολόγων, κρατικών ομολόγων κλπ.

 • Επανυπολογίζεται η προκαταβολή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων αποκλειστικά για το έτος 2018 σε 95% του βεβαιωθέντος φόρου βάσει της υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

 • Παρέχονται επιπλέον κίνητρα για την κεφαλαιοποίηση ορισμένων αφορολόγητων αποθεματικών, μεταξύ των οποίων μείωση του φορολογικού συντελεστή σε 5% (από 20%) και υποχρέωση διατήρησης κεφαλαίου για 5 χρόνια (αντί 10 χρόνια).Β. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 • Καθίσταται υποχρεωτική η ηλεκτρονική διαβίβαση στην ΑΑΔΕ δεδομένων των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων-στοιχείων, των τηρούμενων λογιστικών αρχείων-βιβλίων, των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, των φορολογικών μνημών και των αρχείων που δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί. Για τις λεπτομέρειες εφαρμογής της υποχρέωσης αυτής προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

 • Περιορίζεται σε 10 έτη (από 20 έτη) η προθεσμία παραγραφής σε περίπτωση φοροδιαφυγής.

 • Παρατείνεται η παραγραφή για 1 έτος από τη λήξη της πενταετίας και στις περιπτώσεις που περιέρχονται σε γνώση της Φορολογικής Διοίκησης νέα στοιχεία, από τα οποία προκύπτει φορολογική οφειλή για φορολογούμενο.

 • Για φορολογικά έτη, περιόδους και υποθέσεις από 01.01.2018 και μετά, σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί δήλωση από τον φορολογούμενο εντός της πενταετίας, η περίοδος παραγραφής ορίζεται στα 10 χρόνια από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή της (τελευταίας) δήλωσης.

 • Παρατείνεται, επίσης, πέραν της πενταετίας η παραγραφή σε περίπτωση Διαδικασίας Αμοιβαίου Διακανονισμού (ΔΑΔ).

 • Τροποποιούνται – συμπληρώνονται οι διατάξεις αναφορικά με την αλληλέγγυα ευθύνη για την πληρωμή φόρων των διοικούντων νομικά πρόσωπα για την πληρωμή των φόρων, τόκων, προστίμων, προσαυξήσεων και λοιπών διοικητικών κυρώσεων που οφείλονται από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες.

 • Προβλέπεται μετά από αίτηση του υπόχρεου η δυνατότητα χορήγησης του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ για μεταβίβαση συγκεκριμένου ακινήτου με παρακράτηση και απόδοση του συνολικού τιμήματος της αγοραπωλησίας που καλύπτει τουλάχιστον το οφειλόμενο ποσό κύριων και πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων για το συγκεκριμένο ακίνητο, έναντι του συνολικά οφειλόμενου ποσού κύριων και πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων για όλα τα ακίνητα, για τα οποία είναι υπόχρεος, χωρίς να απαιτείται να έχει προηγηθεί ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών από τον Ε.Ν.Φ.Ι.Α.

 • Επαναπροσδιορίζεται το πλαίσιο επιβολής κυρώσεων στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή την ελεγκτική εταιρεία, αν από μεταγενέστερο έλεγχο της φορολογικής διοίκησης προκύψουν σημαντικές πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις, τις οποίες όφειλαν να διαπιστώσουν οι προαναφερόμενοι ελεγκτές, κατά τη διενέργεια του ελέγχου.

 • Διαγράφονται ληξιπρόθεσμες οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων μέχρι του ποσού των δέκα (10) ευρώ.

Επίσης, ο νέος νόμος περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τον Φ.Π.Α., με σημαντικότερη την αναστολή του Φ.Π.Α. στη μεταβίβαση ακινήτων, την αύξηση των δόσεων της πάγιας ρύθμισης, τη φορολογία κεφαλαίου κλπ.


Μπορείτε να κατεβάσετε το Tax-i σε αρχείο pdf εδώ.

Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την εξασφάλιση βελτιωμένης εμπειρίας πλοήγησης.


Αποδοχή όλων Ρυθμίσεις Απορρήτου-Cookies