Διάβασε

Tax-i 156: COVID-19 - Νέα Μέτρα Στήριξης

Κατωτέρω παρατίθενται οι νεότερες Υπουργικές Αποφάσεις, αλλά και οι πρόσφατες εξαγγελίες του Υπ. Εργασίας για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων εν όψει των συνεπειών του COVID-19.

1. Αναστολή καταβολής φόρων

Με τις Υ.Α. 1053 & 1054/20.3.2020 παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των παρακάτω οφειλών των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ως ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020, ο οποίος περιλαμβάνεται στους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα:

A.  Βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές από χρεωστικές δηλώσεις ΦΠΑ, που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 μέχρι και την 30/04/2020.
Παράλληλα, αναστέλλεται μέχρι και την 31/08/2020, η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 11/03/2020 οφειλών από χρεωστικές δηλώσεις ΦΠΑ των ανωτέρω προσώπων.

B.  Βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές των ανωτέρω επιχειρήσεων, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και την 30/4/2020. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες ως άνω οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.
Αναστέλλεται μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 11/03/2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων.


Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής.

Στην περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων (μέρος ή όλοι) τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και στην περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση του μέτρου, οι επιχειρήσεις δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση ή η αναστολή παύει αυτοδικαίως και οι οφειλές βαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις, βάσει της αρχικής ημερομηνίας βεβαίωσης.

Με Δελτίο Τύπου η ΑΑΔΕ διευκρίνισε πως οποιαδήποτε μεταβολή σε ΚΑΔ μετά τις 20 Μαρτίου 2020, για προγενέστερο χρονικό διάστημα, δεν λαμβάνεται υπόψη για την υπαγωγή στα μέτρα στήριξης.

Σύμφωνα δε με εξαγγελία του Υπ. Εργασίας στις 24/3/2020, σε περίπτωση που μια επιχείρηση δεν αξιοποιήσει την αναστολή και καταβάλει τις φορολογικές της οφειλές στα αρχικώς προβλεπόμενα χρονικά περιθώρια, θα δοθεί  έκπτωση 25% επί των βεβαιωμένων οφειλών Δ.Ο.Υ και των δόσεων ρυθμίσεων βεβαιωμένων οφειλών (εκτός ΦΠΑ).


2. Ειδικές πλατφόρμες αποζημίωσης – μισθώματα για εργαζομένους και επιχειρήσεις

Τέθηκε ήδη σε πλήρη παραγωγική λειτουργία, η δυνατότητα υποβολής των απαραίτητων εντύπων στο Π.Σ. Εργάνη, για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν βάσει κρατικής απόφασης ή που πλήττονται βάσει ΚΑΔ, προκειμένου να δηλώσουν την κατηγορία στην οποία εντάσσονται, τους εργαζόμενους που οι εργασιακές συμβάσεις τους τέθηκαν σε αναστολή, καθώς τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση έχει λυθεί από 1/3/2020 έως 20/3/2020 (είτε με καταγγελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση).
Οι επιχειρήσεις των οποίων ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή Δημόσιας Αρχής θα εισέλθουν έως τις 31.03.2020 στο Π.Σ. Εργάνη και μέσω της καρτέλας «Ειδικά έντυπα» θα διαλέξουν την επιλογή «Δηλώσεις Αναστολής Δραστηριοτήτων Εργοδοτών» και στη συνέχεια θα συμπληρώσουν τα απαραίτητα πεδία.

Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων – εργοδοτών που πλήττονται σημαντικά βάσει Κ.Α.Δ. κύριας δραστηριότητας, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής εντύπων σε διαφορετικούς χρόνους και πάντα εντός του διαστήματος από 24.3.2020 έως και 20.4.2020 από τον ίδιο εργοδότη, τμηματικά με ξεχωριστές υποβολές, ανάλογα με την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας.

Η ειδική πλατφόρμα για τους εργαζόμενους “supportemployees.yeka.gr” θα βρίσκεται στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Εργασίας του Υπουργείου και θα ανοίξει την επόμενη εβδομάδα.

Σημειώνεται, επίσης, ότι μέσα από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα «περάσει» και η μείωση του ενοικίου για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν βάσει κρατικής απόφασης.


3. Ασφαλιστικές ρυθμίσεις

Ο Υπ. Εργασίας εξήγγειλε στις 24/3/2020, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα μέτρα:

Μέτρα για τις επιχειρήσεις

Στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που πλήττονται, είτε γιατί το κράτος ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία τους, είτε γιατί βρίσκονται στην επικαιροποιημένη λίστα των ΚΑΔ, προβλέπονται τα εξής:

  • Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών υποχρεώσεων και δόσεων ρυθμίσεων ασφαλιστικών οφειλών. Συγκεκριμένα:

    α) Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, οι οποίες δύναται να καταβληθούν έως 30/9/2020 και έως 31/10/2020, αντίστοιχα.

    β) Τρίμηνη παράταση της προθεσμίας καταβολής δόσεων ενεργών ρυθμισμένων εργοδοτών-επιχειρήσεων, οι οποίες ήταν απαιτητές στις 31/3/2020, καθώς και όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης.

  • Δυνατότητα καταβολής του Δώρου Πάσχα προς τους εργαζόμενους επεκτείνεται μέχρι το καλοκαίρι. Αντίθετα, ισχύει η υποχρέωση καταβολής του στις προθεσμίες του ισχύοντος νόμου στις λοιπές επιχειρήσεις.


Μέτρα για ελευθέρους επαγγελματίες και αυτοαπασχολουμένους

Στις περιπτώσεις των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων που πλήττονται, ήτοι ανήκουν στην επικαιροποιημένη λίστα των ΚΑΔ, προβλέπονται τα εξής:

  • Αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, περιόδου απασχόλησης μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020. Η εξόφληση των εισφορών των παραπάνω μηνών θα γίνει τμηματικά σε 4 μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από την 1η Σεπτεμβρίου του 2020.

  • Αναστολή της καταβολής των δόσεων των ενεργών ρυθμίσεων -ανεξαρτήτως των διατάξεων που τις διέπουν- των οποίων η υποχρέωση καταβολής λήγει εντός της περιόδου Μαρτίου 2020 έως και 31 Μαΐου του 2020. Οι οφειλές αυτές και οι ρυθμίσεις «παγώνουν» και θα αρχίσουν να εξοφλούνται από την 1η Ιουνίου 2020.

  • Μείωση κατά 25% των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, εφόσον εξοφληθούν στην προβλεπόμενη ημερομηνία.


Oι σχετικές με τα ανωτέρω μέτρα Υπ. Αποφάσεις αναμένονται να εκδοθούν.


Μπορείτε να δείτε τη λίστα των ΚΑΔ εδώ.


Μπορείτε να κατεβάσετε το Tax-i σε αρχείο pdf εδώ.

Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την εξασφάλιση βελτιωμένης εμπειρίας πλοήγησης.


Αποδοχή όλων Ρυθμίσεις Απορρήτου-Cookies