Διάβασε

Tax-i 157: Νέα μέτρα στήριξης

Σε συνέχεια των ΠΝΠ και των κυβερνητικών εξαγγελιών, δημοσιεύτηκαν οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις αναφορικά με:

α) τα εργασιακά θέματα
β) την παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων
γ) την παράταση καταβολής βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις που πλήττονται
δ) την επικαιροποιημένη λίστα των ΚΑΔ που πλήττονται
ε) την παράταση χρόνου υποβολής συγκεκριμένων φορολογικών δηλώσεων.

Αναλυτικότερα:


ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΣΤΑΛΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ

Αναστολή συμβάσεων εργασίας

Οι εργαζόμενοι δεν οφείλουν να παρέχουν την εργασία τους και οι επιχειρήσεις/ εργοδότες δεν οφείλουν αποδοχές. Στην περίπτωση αυτή, οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τελούν σε αναστολή, για  όσο χρονικό διάστημα ισχύει η εντολή της δημόσιας αρχής για την απαγόρευση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Ειδικότερα, οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, που λήγουν μετά την απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ως άνω επιχειρήσεων, τίθενται  σε αναστολή και μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, η σύμβαση εργασίας συνεχίζεται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται.

Άδειες άνευ αποδοχών που έχουν συμφωνηθεί, μεταξύ εργαζομένων και επιχειρήσεων αίρονται αυτοδικαίως. Οι συμβάσεις αυτών των εργαζομένων τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.


Ακυρότητα καταγγελίας σύμβασης

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.
Οι καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας που πραγματοποιήθηκαν από 18/3/2020 και εφεξής είναι άκυρες.


Αποζημίωση ειδικού σκοπού

Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, σε  επιχειρήσεις, των οποίων αναστέλλεται η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής, λαμβάνουν ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση, αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800€, η οποία καλύπτει χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών, εφόσον δεν έχουν άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη.

Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι απασχολούνταν σε περισσότερους του ενός εργοδότες, των οποίων ανεστάλη η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, οι εργαζόμενοι επιλέγουν αποκλειστικά έναν εργοδότη προκειμένου να γίνουν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.


Ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων

Στους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή, παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη υπολογιζόμενη επί των ονομαστικών μισθών τους για χρονικό διάστημα 45 ημερών, η οποία καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) για τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή.


Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού

Για τη λήψη της εν λόγω αποζημίωσης:

 1. Οι εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στο «ΕΡΓΑΝΗ» με τους δικαιούχους εργαζόμενους από 24/3/2020 έως και 10/4/2020.

  Αν δεν υποβληθεί η ανωτέρω δήλωση, ο εργοδότης αποκλείεται από την υπαγωγή του στα ευνοϊκά μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων κλπ. προς το Δημόσιο.

  Περαιτέρω ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιήσει την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, αυθημερόν στον εργαζόμενο.

  Επίσης, οι επιχειρήσεις δηλώνουν τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου  ακινήτου, εφόσον έχουν επαγγελματική μίσθωση ακινήτου προς εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, προκειμένου να τύχουν της έκπτωσης του 40% στο ενοίκιό τους.

 2. Οι δικαιούχοι – εργαζόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Εργασίας supportemployees.yeka.gr.

  Η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης πραγματοποιείται εντός του χρονικού διαστήματος από 1/4/2020 μέχρι και 10/4/2020 ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους. Επίσης, οι εργαζόμενοι δηλώνουν και το αν μισθώνουν κύρια κατοικία, καθώς και τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου ακινήτου, προκειμένου να τύχουν της έκπτωσης του 40% στο ενοίκιό τους.


Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ

Αναστολή συμβάσεων εργασίας-ακυρότητα καταγγελίας σύμβασης

Οι πληττόμενες βάσει ΚΑΔ επιχειρήσεις δύνανται να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας, μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που εργάζονται σε αυτούς κατά την 21/3/2020 και για συνεχόμενο ανέκκλητο χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών.

Συμβάσεις εργασίας εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, που δεν έχουν λήξει μέχρι την 21/3/2020 μπορούν να τίθενται σε αναστολή. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, η σύμβαση εργασίας συνεχίζεται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται.

Ο επιχειρήσεις που αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους των εργαζομένων τους, δύνανται να προβούν για τους υπόλοιπους εργαζόμενους σε ορισμό προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας ή και μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου.

Οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθμισης, υποχρεούνται, μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν, για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής (δηλαδή για 45 ημέρες), τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, που σημαίνει τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας κατά την 21/3/2020.

Οι ως άνω επιχειρήσεις απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.

Το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, μπορεί να εφαρμοστεί από τις 21/3/2020 μέχρι και την 20/4/2020. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να παραταθεί ο χρόνος του προηγούμενου εδαφίου.

Εντός του χρονικού διαστήματος της προηγουμένης παραγράφου, οι επιχειρήσεις μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων.


Αποζημίωση ειδικού σκοπού

Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή λαμβάνουν  ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση, αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800€, η οποία καλύπτει χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών, εφόσον δεν έχουν άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη. Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε περισσότερες της μιας πληττόμενες επιχειρήσεις επιλέγουν αποκλειστικά έναν εργοδότη, προκειμένου να γίνουν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Για τους ως άνω εργαζόμενους παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, υπολογιζόμενη επί των ονομαστικών μισθών τους, για χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών, η οποία καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.


Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού

Για τη λήψη της εν λόγω αποζημίωσης:

 1. Οι εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στο «ΕΡΓΑΝΗ» με τους δικαιούχους εργαζόμενους από 24/3/2020 έως και 20/4/2020.

  Αν δεν υποβληθεί η ανωτέρω δήλωση, ο εργοδότης αποκλείεται από την υπαγωγή του στα ευνοϊκά μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων κλπ. προς το Δημόσιο.

  Περαιτέρω ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιήσει την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, αυθημερόν στον εργαζόμενο.

 2. Οι δικαιούχοι – εργαζόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Εργασίας supportemployees.yeka.gr.

  Η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης πραγματοποιείται εντός του χρονικού διαστήματος από 1/4/2020 μέχρι και 30/4/2020.Τηλεργασία και αναστολή συμβάσεων εργασίας - Καταβολή ποσού πλέον της αποζημίωσης ειδικού σκοπού

 • Εργαζόμενοι με τηλεργασία σε πληττόμενες επιχειρήσεις δεν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού (ήτοι, λαμβάνουν τον μισθό τους κανονικά).

 • Οι επιχειρήσεις δύνανται να καταβάλλουν στους εργαζόμενούς τους, δικαιούχους της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, επιπλέον ποσό, και σε κάθε περίπτωση μέχρι του ποσού των μεικτών καταβαλλόμενων αποδοχών τους, εξ ελευθεριότητας.

 • Κατ’ εξαίρεση οι επιχειρήσεις δύνανται να συμφωνήσουν με τους εργαζόμενούς τους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, την παροχή εργασίας με τηλεργασία, μόνο για πρόσκαιρες ανάγκες της επιχείρησης. Η παρεχόμενη αυτή εργασία, είναι αμειβόμενη από τον εργοδότη αναλογικά, με βάση τις καταβαλλόμενες μικτές αποδοχές του εργαζομένου και πρέπει να δηλωθεί πριν την έναρξη πραγματοποίησής της στο έντυπο ειδικού σκοπού για την εξ’ αποστάσεως εργασία. Το ποσό των καταβαλλόμενων αποδοχών για την εργασία αυτή, μπορεί να φθάνει έως το ύψος των αποδοχών για την νομίμως παρεχόμενη εργασία τους, αφαιρουμένου του ποσού της δικαιούμενης αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Για τις αποδοχές που αντιστοιχούν στην παροχή της ανωτέρω εργασίας υποβάλλεται ΑΠΔ και οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο επιπλέον ποσό καλύπτονται από τον εργοδότη και αφαιρούνται από την υποχρέωση κάλυψής τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.Γ. ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΧΕΙ ΛΥΘΕΙ

Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που ανεστάλη η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής ή που πλήττονται σημαντικά βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ και των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί, εντός του χρονικού διαστήματος από 1/3/2020 έως και 20/3/2020, είτε με οικειοθελή αποχώρηση, είτε με καταγγελία, λαμβάνουν ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση, αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800€, εφόσον δεν έχουν άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη.

Οι εν λόγω εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ανεξάρτητα από το αν είναι δικαιούχοι του επιδόματος τακτικής ανεργίας.

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Εκδόθηκε η απόφαση Δ.15/Δ’/οικ. 13226/325/2020, η οποία προβλέπει ότι στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που πλήττονται, είτε γιατί το κράτος ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία τους, είτε γιατί βρίσκονται στην επικαιροποιημένη λίστα των ΚΑΔ, προβλέπονται τα εξής:

-    Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών καθώς και δόσεων ρυθμίσεων ασφαλιστικών οφειλών. Συγκεκριμένα:

α) Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 (για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων εργασίας), οι οποίες δύναται να καταβληθούν έως 30/9/2020 και έως 31/10/2020, αντίστοιχα.

β) Τρίμηνη παράταση της προθεσμίας καταβολής δόσεων ενεργών ρυθμισμένων εργοδοτών-επιχειρήσεων, οι οποίες ήταν απαιτητές στις 31/3/2020, καθώς και όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης. Αυτή η παράταση ισχύει και για τους εργαζόμενους των εταιρειών που πλήττονται.


Ως ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης, καθώς και οποιουδήποτε άλλου φορέα για τον οποίο ο e-ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές, με εξαίρεση τις εισφορές από προαιρετική ασφάλιση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ως άνω επιχειρήσεις υποβάλλουν για το προσωπικό που απασχολούν την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της ΑΠΔ επιβάλλονται οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις.


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (Α. 1061/2020)

Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και την 30/04/2020:

α) των φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ενεργό ΚΑΔ στις 20/03/2020 τους αναφερόμενους στο συνημμένο επικαιροποιημένο πίνακα, καθώς και

β) των μισθωτών των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή.

Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες ως άνω οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής.


ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΚΑΔ

Επισημαίνεται ότι, εκτός της νέας επικαιροποιημένης λίστας των ΚΑΔ, ορίζεται πλέον ρητά ότι η παράταση των προθεσμιών καταβολής των βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών των επιχειρήσεων αφορά σε επιχειρήσεις που:

 • είτε έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 έναν εκ των αναφερομένων στην επικαιροποιημένη λίστα

 • είτε αυτές, των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας (από τους αναγραφόμενους στην επικαιροποιημένη λίστα), όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ (επίσης ενεργού στις 20/3/2020).

Μπορείτε να δείτε τη νέα λίστα των ΚΑΔ εδώ.


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (Α. 1064/2020)

Παρατείνεται η υποβολή των ακόλουθων δηλώσεων ως εξής:

1. Δηλώσεις φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου και τελών χαρτοσήμου με καταληκτική ημερομηνία εντός των μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2020. Παρατείνονται για 2 μήνες από τη λήξη τους
2. Δηλώσεις περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας με καταληκτική ημερομηνία την 30.04.2020 Έως 30.6.2020
3. Δηλώσεις φόρου διαμονής με καταληκτική ημερομηνία την 31.03.2020 Έως 29.5.2020
4. Δηλώσεις φόρου διαμονής με καταληκτική ημερομηνία την 30.04.2020 Έως 30.6.2020
5. Δηλώσεις φόρου κληρονομιών και κερδών από τυχερά παίγνια καθώς και φόρου δωρεών και γονικών παροχών, για τις οποίες δεν συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο, που λήγει εντός των μηνών Μαρτίου και Απριλίου Έως 29.5.2020ΕΚΠΤΩΣΗ 25% ΓΙΑ ΔΟΣΕΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΝΠ που δημοσιεύτηκε στις 30/03/2020, σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 καθώς και σε μισθωτούς των επιχειρήσεων αυτών, εκπίπτει ποσοστό 25% των δόσεων των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών τους με ημερομηνία καταβολής από τις 30 Μαρτίου 2020 έως και τις 30 Απριλίου 2020, εφόσον αυτές καταβάλλονται εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, εκπίπτει ποσοστό 25% του ποσού της δόσης της ρύθμισης. Από το ευεργέτημα του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, καθώς και οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων και χρέη υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου. Οι διατάξεις εφαρμόζονται για οφειλές που θα καταβληθούν από 30/03/2020.


Μπορείτε να κατεβάσετε το Tax-i σε αρχείο pdf εδώ.

Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την εξασφάλιση βελτιωμένης εμπειρίας πλοήγησης.


Αποδοχή όλων Ρυθμίσεις Απορρήτου-Cookies