Διάβασε

Tax-i 158: COVID-19 – Νέες διατάξεις

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 30.3.2020 λαμβάνονται περαιτέρω μέτρα στήριξης της οικονομίας εν όψει της πανδημίας του COVID-19. Συγκεκριμένα:

A. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Έκπτωση 25% των βεβαιωμένων οφειλών

Παρέχεται έκπτωση 25% επί των βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών των πληττόμενων επιχειρήσεων και των μισθωτών που απασχολούνται σε αυτές με ημερομηνία καταβολής από τις 30 Μαρτίου 2020 έως και τις 30 Απριλίου 2020, εφόσον αυτές καταβάλλονται εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης / διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, εκπίπτει ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του ποσού της δόσης της ρύθμισης. Εξαιρούνται, οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους, οι οποίες δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής.

Διευκρινίζεται ότι:

  • Οι οφειλές ΦΠΑ και οι οφειλές από παρακρατούμενους φόρους που έχουν βεβαιωθεί στη φορολογική διοίκηση και είναι καταβλητέες από 30/3/2020 έως και 30/4/2020, οι οποίες δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης / διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, δεν υπόκεινται στην έκπτωση του 25% ούτε σε οποιαδήποτε άλλη έκπτωση.

  • Η εξόφληση του ΦΠΑ που είναι καταβλητέος από 30/3/2020 έως 30/4/2020, σε δύο δόσεις με ενεργοποίηση της σχετικής επιλογής στην υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ και δεν έχει υπαχθεί σε οποιοδήποτε καθεστώς ρύθμισης / διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, δεν υπόκειται στην έκπτωση του 25% ούτε σε οποιαδήποτε άλλη έκπτωση.

Με την απόφαση Α 1068/2020 παρατείνονται έως και την 10.04.2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών, οι οποίες έληξαν την 30.03.2020 και την 31.03.2020, των επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που δικαιούνται το ευεργέτημα της έκπτωσης ποσοστού 25%. Έως την ίδια ημερομηνία και για τα ίδια ως άνω πρόσωπα παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, των οποίων οι δόσεις λήγουν την 31.03.2020.


2. Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων

Από τις 30 Μαρτίου 2020 και μέχρι την 31η Μαΐου 2020, αναστέλλονται για τις πληττόμενες επιχειρήσεις οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων, κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου (αφορά ήτοι επιταγές που λήγουν από 30/3 έως 31/5/2020).

Τα ανωτέρω αξιόγραφα πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά στα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα από όποιον έλκει δικαίωμα ή έχει υποχρέωση, όπως από τους: α) εκδότες ή β) αποδέκτες ή γ) κομιστές.

Η διαβίβαση πρέπει να γίνει:

  • εντός έξι εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ, ήτοι έως 5/4/2020
  • εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της συμπερίληψης των συγκεκριμένων ΚΑΔ στις πληττόμενες επιχειρήσεις.

Οι κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι, δεν δραστηριοποιούνται σε πληττόμενους ΚΑΔ, δύνανται να ενταχθούν ατομικά στις πληττόμενες επιχειρήσεις και να υπαχθούν στις αντίστοιχες ρυθμίσεις από την 1η Απριλίου 2020 και εφεξής, εφόσον το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, είναι μεγαλύτερο του 20% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ.

Με υπουργική απόφαση θα ρυθμιστεί κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ανωτέρω.


3. Κρατική ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής

Προβλέπεται κρατική ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής. Σύμφωνα με σχετικό Δελτίο Τύπου της 30.3.2020, η επιστρεπτέα προκαταβολή ανέρχεται συνολικά σε 1 δισ. Ευρώ και θα χορηγηθεί εντός του Απριλίου μέσω του Taxisnet.

Το μέτρο αφορά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με προσωπικό από 1 έως 500 εργαζόμενους και ανταποκρίνεται στα ειδικά ζητήματα προσβασιμότητας σε χρηματοδότηση και πιστωτικού προφίλ που έχουν πολλές μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η προκαταβολή θα επιστραφεί στο κράτος μέσα στην επόμενη πενταετία, είτε εις ολόκληρον είτε μερικώς, ανάλογα με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Το πρώτο έτος αποτελεί περίοδο χάριτος και δεν υπάρχει υποχρέωση αποπληρωμής δόσης ενίσχυσης, ενώ τα υπόλοιπα 4 έτη είναι η περίοδος αποπληρωμής σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Αναμένεται η σχετική Υπ. Απόφαση.


4. Ρυθμίσεις για παράταση ή αναστολή προθεσμιών του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Προβλέπονται οι ακόλουθες παρατάσεις/αναστολές προθεσμιών:

1. Κοινοποίηση προστίμων της φορολογικής Διοίκησης Έως 30.04.2020
2. Μέτρα αναγκαστικής είσπραξης (κατασχέσεις, πλειστηριασμοί κτλ.) Δεν επιβάλλονται όσο είναι κλειστά τα δικαστήρια
3. Προθεσμία 20 ημερών για τη διατύπωση από τον φορολογούμενο απόψεων ή αντιρρήσεων σχετικά με τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου ή προστίμου Έως 31.05.2020
4. Προθεσμία 5 ημερών για την παροχή στη φορολογική διοίκηση πληροφοριών, εγγράφων κλπ. που ζητούνται στο πλαίσιο ελέγχου Έως 31.5.2020
5. Η προθεσμία για την άσκηση  ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής, που λήγει από την 11/03/2020 έως την 31/5/2020 Αναστολή 60 ημερών
6. Παραγραφής της αξίωσης της Φορολογικής Διοίκησης για την έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου ή προστίμου που λήγει από 30.03.2020 έως και 31.05.2020 Έως 31.07.2020
7. Λειτουργία του «Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων» Αναστολή 3 μηνών
Β. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ-ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Έκπτωση στις ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών

Για τους αυτοτελώς απασχολουμένους και ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον καταβάλλουν εμπρόθεσμα (και δεν επιλέξουν να ενεργοποιήσουν τη δυνατότητα παράτασης της σχετικής πληρωμής) τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, παρέχεται δυνατότητα καταβολής μειωμένων εισφορών κατά 25% επί του ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία επιλογής ή κατάταξής τους. Με υπουργική απόφαση θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες εφαρμογή της ρύθμισης.


2. Χρόνος καταβολής επιδόματος Πάσχα

Οι επιχειρήσεις - εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, καθώς και οι επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά δύνανται να καταβάλουν το επίδομα εορτών Πάσχα σε χρόνο μεταγενέστερο από τον οριζόμενο από τις γενικές διατάξεις του εργατικού δικαίου (Μεγάλη Τετάρτη) αλλά όχι πέραν της 30ής Ιουνίου 2020.
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις – εργοδότες τίθεται σε αναστολή, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Πάσχα που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ο υπολογισμός του επιδόματος γίνεται βάσει του καταβαλλόμενου μισθού ή ημερομισθίου την προηγουμένη της ημερομηνίας αναστολής της εργασιακής σχέσης. Με υπουργική απόφαση θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης.


Μπορείτε να κατεβάσετε το Tax-i σε αρχείο pdf εδώ.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί ένα cookie προτίμησης (επιλογή γλώσσας) και τρία cookies ανάλυσης της Google. Αυτά τα cookies είναι προαιρετικά για την πλοήγησή σας, είναι απενεργοποιημένα και μπορείτε, κατόπιν αναλυτικής ενημέρωσής σας, να τα αποδεχθείτε ή να τα απορρίψετε. Aνά πάσα στιγμή μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας ως προς τα cookies, πατώντας στην ενότητα “Cookies” στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας μας.


Αποδοχή όλων Απόρριψη όλων Ρυθμίσεις