Διάβασε

Tax-i 159: COVID-19 – Νέα μέτρα στήριξης

Σε συνέχεια των ΠΝΠ, δημοσιεύτηκαν οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις αναφορικά με:

α) την ένταξη των νέων ΚΑΔ στα μέτρα ενίσχυσης για τις πληγείσες επιχειρήσεις, τους εκμισθωτές ακινήτων σε αυτές, καθώς και τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση τελεί σε αναστολή, και
β) την επιστρεπτέα προκαταβολή.

Αναλυτικότερα:

1. Παράταση καταβολής φορολογικών οφειλών

Εκδόθηκαν οι Υ.Α 1072,1073,1074,1075/2020 σύμφωνα με τις οποίες παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των παρακάτω βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών ορισμένων φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20.3.2020 τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα:

α) βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές των πληττόμενων επιχειρήσεων. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες ως άνω οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

β) οφειλές από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), που λήγουν ή έληξαν από 01/04/2020 μέχρι και την 30/04/2020, των πληττόμενων επιχειρήσεων.

γ) οφειλές, που λήγουν ή έληξαν από 01.04.2020 έως και την 30.04.2020 των φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητα στις πληττόμενες επιχειρήσεις. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες ως άνω οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

δ) οφειλές, που λήγουν ή έληξαν από 01/04/2020 έως και την 30/04/2020 των μισθωτών στις πληττόμενες επιχειρήσεις, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή.

Παράλληλα, αναστέλλεται μέχρι και την 31.8.2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 1.4.2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων.

Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής.

Εδώ μπορείτε να δείτε την επικαιροποιημένη λίστα των ΚΑΔ.


2. Επιστρεπτέα προκαταβολή

Εκδόθηκε η Υ.Α. 1076/2020, η οποία προβλέπει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υπαγωγής των επιχειρήσεων στο μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής. Πιο συγκεκριμένα:

Προϋποθέσεις υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και ανεξαρτήτως κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, οι οποίες απασχολούν από 1 έως 500 εργαζόμενους, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλλουν επιχειρήσεις που:

  • δεν είναι προβληματικές, κατά την έννοια του Κανονισμού αριθ. 651/2014 (ΕΕ L 187/26.6.2014)  ή δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 αλλά αντιμετώπισαν προβλήματα ή κατέστησαν προβληματικές στη συνέχεια συνεπεία της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού, και δεν έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση, η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

  • πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού αριθ. 1407/2013 για τις ενισχύσεις de minimis (ΕΕ L351/24.12.2013) και δεν έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο ενίσχυσης, για την τριετία 2018-2020 (ήτοι 200.000€),

  • δεν είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή.

Προσοχή: Για την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν αποτελεί προϋπόθεση η υπαγωγή της επιχείρησης σε κάποιον από τους ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στις εκάστοτε εκδιδόμενες υπουργικές αποφάσεις για την αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και τη χορήγηση κάθε είδους ενισχύσεων προς πληττόμενες επιχειρήσεις λόγω του COVID-19.


Διαδικασία υποβολής αιτήματος

Τα αιτήματα χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής υποβάλλονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μέσω της διαδικτυακής ηλεκτρονικής πλατφόρμας «myBusinessSupport».

Οι επιχειρήσεις συμπληρώνουν στην πλατφόρμα τα κατωτέρω στοιχεία:

α) Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, που τηρούν:

  • απλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ, που αφορά στο Α’ τρίμηνο (Ιανουάριος – Μάρτιος) 2020,

  • διπλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ, που αφορά  τον μήνα Μάρτιο 2020.

β) Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, που τηρούν:

  • απλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν α) το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων του φορολογικού έτους 2019, β) το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019, γ) τα ακαθάριστα έσοδα Α΄ Τριμήνου 2020, συγκεντρωτικά για το τρίμηνο,

  • διπλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν α)το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων του φορολογικού έτους 2019, β) το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019, γ) τα ακαθάριστα έσοδα Α΄ Τριμήνου 2020, διακριτά για κάθε μήνα.

Για τους μήνες Απρίλιο έως και Δεκέμβριο 2020, οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τύπου τηρούμενων βιβλίων συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ ή τα ακαθάριστα έσοδα κάθε μήνα, κατά περίπτωση, μέχρι τη δέκατη ημέρα του επόμενου μήνα.

Τα ανωτέρω στοιχεία που συμπληρώνονται από την επιχείρηση, επαληθεύονται από τις δηλώσεις ΦΠΑ και Εισοδήματος, στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις, όταν αυτές υποβληθούν.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα ως άνω συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται στην πλατφόρμα έως τις 10.4.2020.

Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, η διαδικασία αίτησης και χορήγησης της ενίσχυσης, ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής της εν όλω ή εν μέρει, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια θα καθοριστούν με όμοια απόφαση η οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων της παρούσης.


3. Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων

Σχετικά με την αναστολή των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή με ημερομηνία λήξης/πληρωμής από 31-3-2020 μέχρι 31-5-2020, σημειώνεται ότι για να ισχύσει η αναστολή, οι επιταγές αυτές πρέπει να κατατεθούν, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Τειρεσία έως τα μεσάνυχτα της 7ης Απριλίου 2020.

Για νέους ΚΑΔ, οι οποίοι θα συμπεριληφθούν στους προστατευόμενους ΚΑΔ εντός του Απριλίου 2020, η δήλωση θα υποβάλλεται εντός έξι εργασίμων ημερών από την υπαγωγή τους στη λίστα των πληττόμενων ΚΑΔ.


Μπορείτε να κατεβάσετε το Tax-i σε αρχείο pdf εδώ.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί ένα cookie προτίμησης (επιλογή γλώσσας) και τρία cookies ανάλυσης της Google. Αυτά τα cookies είναι προαιρετικά για την πλοήγησή σας, είναι απενεργοποιημένα και μπορείτε, κατόπιν αναλυτικής ενημέρωσής σας, να τα αποδεχθείτε ή να τα απορρίψετε. Aνά πάσα στιγμή μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας ως προς τα cookies, πατώντας στην ενότητα “Cookies” στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας μας.


Αποδοχή όλων Απόρριψη όλων Ρυθμίσεις