Διάβασε

Tax-i 160: COVID-19 – Διευκρινιστική Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας

Δημοσιεύθηκε η αναμενόμενη εγκύκλιος (οικ.14676/253/2020) του Υπουργείου Εργασίας, με την οποία διευκρινίζονται σημαντικά ζητήματα ως προς τις υποχρεώσεις των εργοδοτών και τις προθεσμίες υποβολής ηλεκτρονικών δηλώσεων.

Α. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που διαθέτουν, έστω και ένα υποκατάστημα, καταχωρημένο στο Taxis, του οποίου η κύρια δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, μπορούν πλέον να υποβάλλουν για πρώτη φορά υπεύθυνη δήλωση στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ από 6/4/2020 έως και 10/4/2020.

Σε περίπτωση που επιθυμούν την αλλαγή της αρχικής δήλωσής τους, προκειμένου να ενταχθούν στην ανωτέρω κατηγορία, αυτό μπορούν να το πραγματοποιήσουν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (ακολουθεί διάγραμμα).

Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που θα προβούν, είτε για πρώτη φορά σε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, είτε σε αλλαγή της αρχικής υπεύθυνης δήλωσης υποχρεούνται να το γνωστοποιήσουν αυθημερόν (εγγράφως ή ηλεκτρονικά) στους εργαζόμενούς τους, προκειμένου στη συνέχεια και οι εργαζόμενοί τους να προβούν σε ανάλογη υποβολή/διόρθωση εντός των προβλεπόμενων χρονικών διαστημάτων.

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι η μεταβολή αυτή επιφέρει την αναστολή των συμβάσεων εργασίας όλων των εργαζομένων τους από 15.3.2020 μέχρι 30.4.2020, εκτός και αν τους έχει επιτραπεί να απασχολούν προσωπικό σε συγκεκριμένες δραστηριότητες (π.χ. εστίαση για τις υπηρεσίες διανομής φαγητού ή του λιανικού εμπορίου για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου/e-shops).


Β. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ-ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες θα μπορούν να προβούν σε διορθώσεις/συμπληρώσεις ή ανακλήσεις των αρχικών υπεύθυνων δηλώσεών τους με ορθή επανάληψή τους εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις - εργοδότες που θα προβούν στα ανωτέρω υποχρεούνται να το γνωστοποιήσουν αυθημερόν (εγγράφως ή ηλεκτρονικά) στους εργαζόμενούς τους.

Οι εργαζόμενοι, θα μπορούν να προβούν σε ανάλογες διορθώσεις/συμπληρώσεις ή ανακλήσεις των αρχικών υπεύθυνων δηλώσεών τους με ορθή επανάληψή τους εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.


Γ. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτρέπεται η ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες και ανελαστικές ανάγκες. Ο χρόνος που οι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν προς κάλυψη αυτής της ανάγκης είναι χρόνος εργασίας και αμείβεται εξ ολοκλήρου από τις επιχειρήσεις - εργοδότες. Ο χρόνος αυτός παρατείνει για ισόχρονο την αναστολή των συμβάσεων εργασίας μέχρι συμπληρώσεως των 45 ημερών που διαρκεί η αναστολή αυτών.

Σε αυτή την περίπτωση οι επιχειρήσεις - εργοδότες υποχρεούνται να δηλώσουν και να αιτιολογήσουν την ανάκληση καθώς και το χρονικό διάστημα της ανάκλησης, σε ειδικό έντυπο στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη πραγματοποίησης της παρεχόμενης έκτακτης εργασίας.


Δ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Η εγκύκλιος περιλαμβάνει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για την υποβολή δηλώσεων ανά περίπτωση. Συγκεκριμένα:

1. Επιχειρήσεις υπό αναστολή λειτουργίας

Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων από επιχειρήσεις για αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων Έως 10/4/2020
Διορθώσεις/ συμπληρώσεις/ ανακλήσεις υποβολής εντύπων
11/4 έως και 13/4/2020


2. Πληττόμενες επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ

Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων από επιχειρήσεις για αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων Έως και 20/4/2020
Διορθώσεις/ συμπληρώσεις/ ανακλήσεις υποβολής εντύπων Από 11/4 έως και 13/4/2020                    &
Από 21/4 έως και 23/4
(ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής)


Οι ανωτέρω προθεσμίες ισχύουν και για τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που, αν και η επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, τους έχει επιτραπεί να δραστηριοποιηθούν σε επιχειρηματικές δραστηριότητες βάσει ΚΑΔ στις οποίες επιτρέπεται να απασχολούν προσωπικό, (π.χ. στην περίπτωση της εστίασης για τις υπηρεσίες διανομής φαγητού ή καφέ κτλ. κατ’ οίκον (delivery ή take away) ή του λιανικού εμπορίου για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου (e-shops).


3. Εργαζόμενοι
Α’ ΦΑΣΗ

Υποβολή υπευθύνων δηλώσεων Από 1/4/ έως και 10/4
(βάσει του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ)
Διορθώσεις/ συμπληρώσεις/ ανακλήσεις Υ.Δ. Από 11/4 έως και 13/4
Καταβολή της αποζημίωσης Από 15/4 έως και 17/4


Μετά το πέρας του διαστήματος της Α’ Φάσης για την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων, όσοι εργαζόμενοι, είτε δεν υπέβαλαν υπεύθυνη δήλωση, είτε οι συμβάσεις τους τίθενται σε αναστολή σε μεταγενέστερο χρόνο, μπορούν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, στη Β’ Φάση ως ακολούθως:


Β’ ΦΑΣΗ

Υποβολή υπευθύνων δηλώσεων Από 11/4/ έως και 20/4
(βάσει του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ)
Διορθώσεις/ συμπληρώσεις/ ανακλήσεις Υ.Δ. Από 21/4 έως και 23/4
Καταβολή της αποζημίωσης Από 27/4 έως και 30/4


Μετά το πέρας του διαστήματος της Β’ Φάσης για την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων, όσοι εργαζόμενοι δεν υπέβαλαν υπεύθυνη δήλωση, μπορούν να την υποβάλλουν στη Γ’ Φάση ως ακολούθως:


Γ’ ΦΑΣΗ

Υποβολή υπευθύνων δηλώσεων Από 21/4/ έως και 30/4
(βάσει του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ)
Διορθώσεις/ συμπληρώσεις/ ανακλήσεις Υ.Δ. Από 1/5 έως και 3/5
Καταβολή της αποζημίωσης Από 5/5 έως και 10/5


4. Λοιπές Προθεσμίες υποβολής Εντύπων

Έντυπο 4.1: Δήλωση εξ’ αποστάσεως εργασίας 1ο δεκαήμερο Μαΐου 2020 (αφορά στους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο)
Έντυπο 4.3: Πίνακας προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας επιχείρησης. Τρόπος οργάνωσης της εργασίας 1ο δεκαήμερο Μαΐου 2020 (αφορά στους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο)
Έντυπο 4.4: πίνακας προσωπικού μεταφοράς προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου 1ο δεκαήμερο Μαΐου 2020 (αφορά στους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο)
Καταβολή του 1/3 των ημερών της  άδειας ειδικού σκοπού που λήφθηκαν από τους εργαζόμενους κατά τον Μάρτιο και Απρίλιο 2020 Εντός του δεύτερου δεκαημέρου του Μαΐου 2020


Ε. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΡΓΑΝΗ (14556/448/2020)

Η χρήση της άδειας ειδικού σκοπού παρατείνεται μέχρι και την 24η Απριλίου 2020.

Παρατείνεται  έως τις 30/4/2020 η αναστολή των υποχρεώσεων των εργοδοτών να καταχωρούν στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, την υπερεργασία κλπ.Μπορείτε να κατεβάσετε το Tax-i σε αρχείο pdf εδώ.

Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την εξασφάλιση βελτιωμένης εμπειρίας πλοήγησης.


Αποδοχή όλων Ρυθμίσεις Απορρήτου-Cookies