Διάβασε

Tax-i 164: COVID-19 – Εργασιακά θέματα της ΠΝΠ 90/ 1.5.2020

Με τη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου προβλέπονται σημαντικά εργατικού ενδιαφέροντος ζητήματα, η λεπτομερέστερη ρύθμιση των οποίων θα υλοποιηθεί με Υπουργικές Αποφάσεις που θα εκδοθούν προσεχώς.
Ειδικότερα:

Α. Παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας

1. Επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που πλήττονται σημαντικά και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους δύνανται να παρατείνουν την αναστολή μέχρι του 60% των συμβάσεων που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα 30 ημερών και πάντως όχι πέραν της 31.5.2020.

Σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω ποσοστού, ο εργοδότης καταβάλλει ο ίδιος τις αποδοχές των εργαζομένων που υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό (60%).

Επίσης, για όσο χρόνο ισχύει η αναστολή απαγορεύεται η μείωση του προσωπικού ενώ μετά από τη λήξη της αναστολής οι εργοδότες οφείλουν να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα 45 ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας.

2. Για τις επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, για τις οποίες συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής κατά το Μάιο 2020, παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται η ανωτέρω αναστολή λειτουργίας.

3. Οι εργαζόμενοι και στις δύο προαναφερόμενες περιπτώσεις είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης κατ’ αναλογία των ημερών της παράτασης της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους.


Β. Οριστική ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας

Επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους δύνανται να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τουλάχιστον για το 40% των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή και εφόσον η αναστολή έχει διατηρηθεί κατ’ ελάχιστο για 15 ημέρες. Μετά την εν λόγω ανάκληση οι συμβάσεις εργασίας δεν επιδέχονται νέας αναστολής και οι εργαζόμενοι δικαιούνται αναλογία της οικονομικής ενίσχυσης βάσει των ημερών της αναστολής.

Γ. Προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας

1. Επιτρέπεται με υποβολή ειδικού εντύπου στο ΕΡΓΑΝΗ η προσωρινή ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες και ανελαστικές ανάγκες σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα είτε έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής είτε πλήττεται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ.

Για το διάστημα της ανάκλησης ο εργοδότης οφείλει τις συμβατικές αποδοχές κατ’ αναλογία των ημερών απασχόλησης.

2. Μετά από τη λήξη της προσωρινής ανάκλησης συνεχίζεται η αναστολή της σύμβασης μέχρι της συμπληρώσεως του πλήρους χρονικού διαστήματός της.


Δ. Οργάνωση ωραρίου εργασίας

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες, των οποίων είχε ανασταλεί η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής ή ήταν πληττόμενες σημαντικά, βάσει των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, προσαρμόζουν το ωράριο εργασίας των εργαζομένων τους με το ωράριο λειτουργίας τους, υπό τον όρο ότι δεν μεταβάλλεται το είδος της σύμβασης εργασίας.


Μπορείτε να κατεβάσετε το Tax-i σε αρχείο pdf εδώ.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί ένα cookie προτίμησης (επιλογή γλώσσας) και τρία cookies ανάλυσης της Google. Αυτά τα cookies είναι προαιρετικά για την πλοήγησή σας, είναι απενεργοποιημένα και μπορείτε, κατόπιν αναλυτικής ενημέρωσής σας, να τα αποδεχθείτε ή να τα απορρίψετε. Aνά πάσα στιγμή μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας ως προς τα cookies, πατώντας στην ενότητα “Cookies” στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας μας.


Αποδοχή όλων Απόρριψη όλων Ρυθμίσεις