Διάβασε

Tax-i 165: Πρόσφατες φορολογικές εξελίξεις

Εκδόθηκαν νέες Υπουργικές Αποφάσεις αναφορικά με α) τροποποιήσεις στην υποχρέωση ηλεκτρονικής δήλωσης των Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας (ΠΟΛ.1139/2020), β) την παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων οφειλών (ΠΟΛ.1149/2020) και γ) τη ρύθμιση απόδοσης τελών χαρτοσήμου για ορισμένες κατηγορίες εισοδημάτων (ΠΟΛ.1125/2020). Συγκεκριμένα:


Α.1. Υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας για μισθώσεις που είναι σε ισχύ την 12.6.2020

Αναφορικά με τις συμφωνίες Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, αρχικές ή τροποποιητικές, οι οποίες είναι σε ισχύ στις 12 Ιουνίου 2020 και για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, η εν λόγω δήλωση υποβάλλεται μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2020 χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και μισθώσεις, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν την 01.01.2014 για τις οποίες μέχρι σήμερα δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολής σχετικής δήλωσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις δηλώνονται όλα τα πληροφοριακά στοιχεία της σύμβασης μίσθωσης όπως ισχύει κατά την 12 Ιουνίου 2020. Σε περίπτωση που συμφωνία μίσθωσης, για την οποία έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ή έχει κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ. «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», έχει λυθεί μέχρι την 12η Ιουνίου 2020, ο εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώσει μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2020 την ημερομηνία της λύσης, διαφορετικά η συμφωνία της μίσθωσης θεωρείται ότι είναι σε ισχύ.

Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση λύσης μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, ο εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώνει τη λύση αυτής μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λύση της, διαφορετικά η συμφωνία της μίσθωσης θεωρείται ότι είναι σε ισχύ.


Α.2. Ρυθμίσεις για τις μισθώσεις των οποίων οι ενοικιαστές επλήγησαν από τον κορωνοϊό

Εκμισθωτές ακινήτων, των οποίων το μίσθωμα έχει μειωθεί κατά 40% λόγω των μέτρων για τον κορωνοϊό, θα πρέπει να υποβάλλουν “Δήλωση COVID” για τη μεταβολή του μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, κατά περίπτωση, μέχρι την 1η Ιουλίου 2020, προκειμένου να υλοποιηθούν οι ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων (π.χ. η απαλλαγή από το Φόρο Εισοδήματος για τα ανείσπρακτα μισθώματα κλπ.). Για τυχόν μεταγενέστερη μείωση του μισθώματος λόγω μέτρων που λαμβάνονται συνεπεία της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, οι εκμισθωτές πρέπει να υποβάλλουν σχετική «Δήλωση Covid» αρχική ή τροποποιητική μέχρι την εικοστή ημέρα του μήνα που αφορά η μείωση.

Οι μισθωτές έχουν υποχρέωση αποδοχής της «Δήλωσης Covid», μέχρι την 6η Ιουλίου 2020. Για τυχόν μεταγενέστερη μείωση του μισθώματος, η αποδοχή της δήλωσης από τους μισθωτές υποβάλλεται εντός 3 εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης από τον εκμισθωτή. Εάν δεν υποβληθεί δήλωση αποδοχής, θεωρείται ότι αυτή έχει γίνει αποδεκτή από τον ενοικιαστή.


Β. Παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων οφειλών μηνός Ιουνίου για φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις με συγκεκριμένους ΚΑΔ

Παρατείνονται μέχρι και την 31.10.2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 01.06.2020 έως και 30.06.2020 των φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ενεργό ΚΑΔ στις 20.03.2020 τους αναφερόμενους στον πίνακα που θα βρείτε εδώ. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες ως άνω οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

Αναστέλλεται μέχρι και την 31.10.2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά την 01.06.2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής.


Γ. Απόφαση για τη ρύθμιση της απόδοσης των τελών χαρτοσήμου

Σε περίπτωση που επί εισοδημάτων από μισθωτή εργασία, συντάξεις, τόκους, μερίσματα δικαιώματα καθώς και επί αμοιβών για συμβουλευτικές, τεχνικές και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες ή επί αμοιβών δικηγόρων οφείλονται τέλη χαρτοσήμου, αυτά αποδίδονται στο Δημόσιο από τους υπόχρεους σε παρακράτηση, κατά τον ίδιο τρόπο και χρόνο που αποδίδεται και ο παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος, ανεξάρτητα από το ποιον βαρύνει η δαπάνη του τέλους χαρτοσήμου. Στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει επί των προαναφερθεισών κατηγοριών εισοδημάτων φόρος προς παρακράτηση, τα τέλη χαρτοσήμου αποδίδονται κατά τον ίδιο τρόπο και χρόνο που θα αποδιδόταν ο παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος.

Η παρούσα απόφαση ισχύει για φορολογικές υποχρεώσεις καταβολής τελών χαρτοσήμου που γεννώνται για τα ως άνω εισοδήματα μετά την 1/7/2020.


Μπορείτε να κατεβάσετε το Tax-i σε αρχείο pdf εδώ.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί ένα cookie προτίμησης (επιλογή γλώσσας) και τρία cookies ανάλυσης της Google. Αυτά τα cookies είναι προαιρετικά για την πλοήγησή σας, είναι απενεργοποιημένα και μπορείτε, κατόπιν αναλυτικής ενημέρωσής σας, να τα αποδεχθείτε ή να τα απορρίψετε. Aνά πάσα στιγμή μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας ως προς τα cookies, πατώντας στην ενότητα “Cookies” στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας μας.


Αποδοχή όλων Απόρριψη όλων Ρυθμίσεις