Διάβασε

Tax-i 167: Νέο φορολογικό νομοσχέδιο

Το Υπουργείο Οικονομικών έθεσε στις 7 Ιουλίου σε δημόσια διαβούλευση το νέο φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές σε φορολογικές και λοιπές διατάξεις.  Συγκεκριμένα:

Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος αλλοδαπών συνταξιούχων, οι οποίοι μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

Με τη συγκεκριμένη διάταξη δίνονται κίνητρα σε αλλοδαπούς συνταξιούχους να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και να υπαχθούν σε εναλλακτική φορολόγηση του εισοδήματός τους αλλοδαπής προέλευσης, με φορολογικό συντελεστή 7% για χρονικό διάστημα 10 ετών και με απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.


Απαλλαγή της δωρεάν διάθεσης μετοχών και των διατακτικών εσωτερικού τουρισμού υπό όρους από τη φορολογία εισοδήματος από μισθωτή εργασία

Το εισόδημα που προκύπτει για ένα εργαζόμενο, μέτοχο κλπ. από τη δωρεάν διάθεση μετοχών από τον εργοδότη, αποτελεί εισόδημα από υπεραξία εφόσον μεταβιβαστούν οι μετοχές με συντελεστή φορολογίας 15%.

Επιπλέον, θεσπίζεται η απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος των εργαζομένων των διατακτικών εσωτερικού τουρισμού αξίας έως 300 ευρώ που παρέχονται από τους εργοδότες τους για το φορολογικό έτος 2020.


Σύσταση Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

Προβλέπεται η σύσταση Επιτροπής, στην οποία μπορούν να προσφύγουν φορολογούμενοι για συγκεκριμένες υποθέσεις που περιλαμβάνονται στο νόμο, οι οποίες δεν έχουν συζητηθεί ενώπιον των Δικαστηρίων έως τις 30 Οκτωβρίου 2020. Σε περίπτωση συμβιβασμού προβλέπεται μείωση των προστίμων.


Περαιτέρω ενσωματώνονται στην ελληνική νομοθεσία σημαντικές Οδηγίες για την καλύτερη λειτουργία της ενιαίας εσωτερικής αγοράς και τη διαφύλαξη της φορολογικής βάσης της χώρας. Συγκεκριμένα:


Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία οδηγίας της ΕΕ για τους μηχανισμούς επίλυσης φορολογικών διάφορων

Στόχος της Οδηγίας είναι η μεταφορά σε εθνικό επίπεδο μιας αποτελεσματικής και αποδοτικής διαδικασίας επίλυσης διαφορών που θα συνδράμει στην ορθή λειτουργία του ως άνω μηχανισμού στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ.


Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών για την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις (DAC 6)

Οι πληροφορίες σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις, για τις οποίες το πρώτο στάδιο ολοκληρώθηκε μεταξύ 25 Ιουνίου 2018 και 30 Ιουνίου 2020, υποβάλλονται έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021. Προβλέπονται πρόστιμα ύψους €5.000 έως €10.000 ανά περίπτωση.


Ενσωμάτωση διατάξεων φορολόγησης κατά την έξοδο βάσει της Οδηγίας κατά πρακτικών φοροαποφυγής (ATAD)

Προβλέπονται αναλυτικά οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο φορολογούμενος – νομικό πρόσωπο/οντότητα υπόκειται σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα για μεταφορές περιουσιακών στοιχείων, φορολογικής κατοικίας ή δραστηριότητας από την Ελλάδα προς άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά.


Ενσωμάτωση κανόνων αναφορικά με τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων

Οι κανόνες αυτοί επιδιώκουν να εξασφαλίσουν ότι οι φορολογικές εκπτώσεις ή πιστώσεις διενεργούνται μόνο σε μία δικαιοδοσία και  δε συνεπάγεται διπλή φοροαποφυγή (έκπτωση πληρωμής σε ένα κράτος χωρίς αυτή να συμπεριλαμβάνεται στη φορολογική βάση του άλλου).


Ενσωμάτωση της Οδηγίας για την τροποποίηση διατάξεων του κώδικα ΦΠΑ αναφορικά με την εφοδιαστική αλυσίδα

Οι αλλαγές αφορούν στην απλοποίηση των διατάξεων ΦΠΑ στις περιπτώσεις call off stock, τις αλυσίδες συναλλαγών και τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στη φορολογία του εμπορίου μεταξύ κρατών-μελών της Ε.Ε.


Μπορείτε να κατεβάσετε το Tax-i σε αρχείο pdf εδώ.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί ένα cookie προτίμησης (επιλογή γλώσσας) και τρία cookies ανάλυσης της Google. Αυτά τα cookies είναι προαιρετικά για την πλοήγησή σας, είναι απενεργοποιημένα και μπορείτε, κατόπιν αναλυτικής ενημέρωσής σας, να τα αποδεχθείτε ή να τα απορρίψετε. Aνά πάσα στιγμή μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας ως προς τα cookies, πατώντας στην ενότητα “Cookies” στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας μας.


Αποδοχή όλων Απόρριψη όλων Ρυθμίσεις