Διάβασε

Tax - i 168: Νέος φορολογικός νόμος 4714 / 2020

Στις 29.7.2020 ψηφίστηκε από τη Βουλή ο νόμος 4714/2020 με σημαντικές αλλαγές σε φορολογικές διατάξεις, ο οποίος, επίσης, ενσωματώνει κοινοτικές Οδηγίες για την πιο αποτελεσματική επίλυση των φορολογικών διαφορών και για την ενίσχυση της φορολογικής διαφάνειας.

Συγκεκριμένα τα βασικότερα σημεία του νόμου έχουν ως εξής:

Α. Αλλαγές σε ισχύον φορολογικό πλαίσιο

1) Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος συνταξιούχων αλλοδαπής, οι οποίοι μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

Φυσικά πρόσωπα, δικαιούχοι σύνταξης που προκύπτει στην αλλοδαπή, δύνανται να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και να υπαχθούν σε προνομιακή φορολόγηση του αλλοδαπού τους εισοδήματός.

Εφόσον γίνει δεκτή η αίτηση υπαγωγής στον ανωτέρω τρόπο φορολόγησης για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή, το φυσικό πρόσωπο καταβάλλει κάθε φορολογικό έτος αυτοτελώς φόρο, με συντελεστή 7% για το σύνολο του εισοδήματός του που αποκτάται στην αλλοδαπή.

Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του φυσικού προσώπου για το εισόδημα αυτό, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Ωστόσο, για το φορολογητέο εισόδημά που προκύπτει στην ημεδαπή το φυσικό πρόσωπο υπόκειται σε φόρο σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του ΚΦΕ.

Προκειμένου το φυσικό πρόσωπο να δικαιούται να φορολογηθεί ως άνω, θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) να μην ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα προηγούμενα 5 από τα 6 έτη, πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα, και
β) να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα.

Η υπαγωγή στο ανωτέρω πλαίσιο ισχύει για 15 έτη. Ειδικά για τις φετινές αιτήσεις υπαγωγής η προθεσμία ορίζεται στις 30.9.2020. Με υπουργική απόφαση θα εξειδικευθούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραπάνω νέας διάταξης.

2) Απαλλαγή της δωρεάν διάθεσης μετοχών και των διατακτικών εσωτερικού τουρισμού από τη φορολογία εισοδήματος

Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος από μισθωτή εργασία:

  •  Η παροχή σε είδος με τη μορφή μετοχών που λαμβάνει εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος από εταιρεία στο πλαίσιο προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης μετοχών, όπου τίθεται ως προϋπόθεση η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ή η επέλευση συγκεκριμένου γεγονότος για την πραγματοποίηση της διάθεσης των μετοχών. Η διάταξη εφαρμόζεται σε παροχές που λαμβάνονται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020.

  •  Οι διατακτικές εσωτερικού τουρισμού αξίας έως 300 ευρώ που παρέχονται από τους εργοδότες τους για το φορολογικό έτος 2020.

3) Εξομοίωση φορολογικής μεταχείρισης υπεραξίας από τη διάθεση δικαιωμάτων προαίρεσης και από τη διάθεση μετοχών

Το εισόδημα που προκύπτει για ένα εργαζόμενο, μέτοχο, κλπ. με τη μορφή μετοχών που του χορηγούνται από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στο πλαίσιο προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης μετοχών, στα οποία τίθεται ως προϋπόθεση η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ή η επέλευση συγκεκριμένου γεγονότος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διάθεση των μετοχών, αποτελεί εισόδημα από υπεραξία εφόσον μεταβιβαστούν οι μετοχές μετά από την απόκτησή τους, από τον δικαιούχο του προγράμματος. Η διάταξη εφαρμόζεται σε εισόδημα από υπεραξία που αποκτάται από 1.1.2020.

4) Τροποποιήσεις στον Κώδικα Φορολογίας Δωρεών, γονικών παροχών κλπ.

  •  Απαλλάσσονται του φόρου οι δωρεές κινητών που βρίσκονται στην αλλοδαπή και δεν έχουν αποκτηθεί κατά τα τελευταία 12 έτη στην ημεδαπή από Έλληνα, εγκατεστημένο στην αλλοδαπή για τουλάχιστον δέκα συνεχόμενα έτη και σε περίπτωση μετεγκατάστασής του στην Ελλάδα εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία.
  •  Η δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων από γονείς στα τέκνα τους υπόκειται σε φόρο με βάση τον παρακάτω πίνακα, εφόσον πραγματοποιείται για την αγορά πρώτης κατοικίας που απαλλάσσεται του φόρου.

Κλιμάκια   Συντελεστής    Φόρος     Φορολογητέα          Φόρος που
(σε ευρώ) κλιμακίου    κλιμακίου       περιουσία                αναλογεί
                       (%)        (σε ευρώ)        (σε ευρώ)

150.000              -                   -                150.000                     -

150.000              1             1.500               300.000                1.500

300.000              5             15.000             600.000                16.500

Υπερβάλλον 10


Η διάταξη αφορά σε γονικές παροχές που πραγματοποιούνται από τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ.

5) Σύσταση Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

Προβλέπεται η σύσταση Επιτροπής, στην οποία θα μπορούν να προσφύγουν φορολογούμενοι με ηλεκτρονική αίτηση για υποθέσεις τους, οι οποίες δεν έχουν συζητηθεί ενώπιον των δικαστηρίων έως τις 30.10.2020 καθώς και για όσες εκκρεμούν έως την ίδια ημερομηνία ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, εφόσον αυτές καταστούν εκκρεμείς ενώπιον των δικαστηρίων έως την 30.12.2020.

Οι ισχυρισμοί που μπορούν να επικαλεστούν οι φορολογούμενοι είναι οι παρακάτω:

  • Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο λόγω παρόδου του χρόνου εντός του οποίου η Φορολογική Διοίκηση είχε δικαίωμα να διενεργήσει τον φορολογικό έλεγχο ή να καταλογίσει τη φορολογική οφειλή.

  •  Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο λόγω λήψης φορολογικού πιστοποιητικού χωρίς επιφύλαξη.
  • Εσφαλμένο καταλογισμό του φόρου λόγω πρόδηλης έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης ή αριθμητικού σφάλματος.

  •  Αναδρομική εφαρμογή της ευμενέστερης φορολογικής κύρωσης σύμφωνα με όσα έχουν γίνει δεκτά από τη νομολογία του ΣτΕ.

  •  Μείωση του πρόσθετου φόρου, του τόκου, των προσαυξήσεων και των προστίμων.

Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η αίτηση του φορολογούμενου, το 30% του φόρου καταβάλλεται εφάπαξ και το υπόλοιπο σε έως 24 άτοκες δόσεις με κυμαινόμενη μείωση των προστίμων από 35% έως 75%

Με υπουργική απόφαση θα εξειδικευθούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραπάνω νέας διάταξης.

6) Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019

Για την αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων από την επιδημία του Covid-19 μειώνεται η προκαταβολή φόρου από 30% έως 100% ανάλογα με το ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών ΦΠΑ του πρώτου εξαμήνου του 2020 έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2019.

7) Δυνατότητα αναδρομικής ισχύος των αποφάσεων Προέγκρισης Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης

Παρέχεται, υπό προϋποθέσεις, η δυνατότητα αναδρομικής ισχύος των αποφάσεων προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, σε περίπτωση διμερών ή πολυμερών συμφωνιών προέγκρισης, και σε προγενέστερα φορολογικά έτη.

8) Εμπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019

Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31/12/2019, υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την 28η Αυγούστου 2020. Η καταβολή του φόρου πραγματοποιείται σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Αυγούστου 2020 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των 6 επόμενων μηνών. Όταν ο φόρος που οφείλεται καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την 31η Αυγούστου 2020, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών έκπτωση 2%.

Β. Ενσωμάτωση Ενωσιακών Οδηγιών φορολογικού ενδιαφέροντος

1) Οδηγία περί μηχανισμών επίλυσης φορολογικών διαφορών

Στόχος της Οδηγίας είναι η καθιέρωση μιας αποτελεσματικής διαδικασίας επίλυσης φορολογικών διαφορών που προκύπτουν από την ερμηνεία και την εφαρμογή Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου. Η εν λόγω διαδικασία είναι ειδική και ξεκινά με την υποβολή ένστασης από το θιγόμενο πρόσωπο στην ΑΑΔΕ και στις αρμόδιες αρχές των άλλων ενδιαφερόμενων κρατών-μελών.

Με αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ θα ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες υλοποίησης της σχετικής διαδικασίας.

2) Οδηγία περί υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις

Στόχος της Οδηγίας είναι η αντιμετώπιση διασυνοριακών σχημάτων επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, τα οποία χρησιμοποιούνται από τους ενδιαφερόμενους φορολογούμενους με σκοπό τη φοροδιαφυγή ή φοροαποφυγή.

Συγκεκριμένα καθιερώνεται υποχρέωση υποβολής πληροφοριών από τα «ενδιάμεσα πρόσωπα» ή και τον ίδιο τον φορολογούμενο προς τη φορολογική διοίκηση σχετικά με τις δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις τους. Ως ενδιάμεσος ορίζεται κάθε πρόσωπο που καταρτίζει, διαθέτει στην αγορά, οργανώνει ή διαχειρίζεται την εφαρμογή μιας δηλωτέας διασυνοριακής ρύθμισης(π.χ. μέλη επαγγελματικών ενώσεων για νομικές, φορολογικές ή συμβουλευτικές υπηρεσίες, Τράπεζες, κλπ). Δηλωτέα διασυνοριακή ρύθμιση είναι κάθε διασυνοριακή ρύθμιση που διαθέτει τουλάχιστον ένα από τα διακριτικά (χαρακτηριστικά) που καθορίζει ο νόμος, το οποίο συνιστά ένδειξη δυνητικού κινδύνου φοροαποφυγής,

Η φορολογική διοίκηση ανταλλάσσει περαιτέρω τις πληροφορίες αυτές μέσω αυτόματης ανταλλαγής με τις αρμόδιες αρχές όλων των άλλων κρατών μελών.

Ο ενδιάμεσος υποβάλλει τις σχετικές πληροφορίες εντός προθεσμίας 30 ημερών, ο υπολογισμός της οποίας εκκινεί από όποια από τις ακόλουθες ημερομηνίες προηγείται χρονικά:
α) την επομένη της ημέρας, κατά την οποία η δηλωτέα διασυνοριακή ρύθμιση κατέστη διαθέσιμη προς εφαρμογή στον ενδιάμεσο,
β) την επομένη της ημέρας, κατά την οποία η δηλωτέα διασυνοριακή ρύθμιση είναι έτοιμη για εφαρμογή από τον ενδιάμεσο,
γ) την ημέρα ολοκλήρωσης του πρώτου σταδίου της εφαρμογής της όσον αφορά τον ενδιάμεσο.

Οι διατάξεις ισχύουν από 1/7/2020, αλλά έχουν αναδρομική εφαρμογή για ρυθμίσεις των οποίων το πρώτο στάδιο εφαρμογής ολοκληρώθηκε μεταξύ 25.6.2018-30.6.2020 και η σχετική γνωστοποίηση έχει προθεσμία έως την 28.2.2021.

Η προθεσμία για την υποβολή των πληροφοριών από τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2021, εφόσον:

α) η δηλωτέα διασυνοριακή ρύθμιση καθίσταται διαθέσιμη ή έτοιμη προς εφαρμογή ή έχει ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο της εφαρμογής της μεταξύ της 1ης Ιουλίου 2020 και της 31ης Δεκεμβρίου 2020 ή

β) οι ενδιάμεσοι παρέχουν, απευθείας ή μέσω τρίτων προσώπων, βοήθεια, συνδρομή ή συμβουλές μεταξύ της 1ης Ιουλίου 2020 και της 31ης Δεκεμβρίου 2020

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω επιβάλλονται χρηματικά πρόστιμα.

3) Οδηγία για τη φορολόγηση κατά την έξοδο και τους κανόνες υβριδικών ασυμφωνιών

α) Φορολόγηση κατά την έξοδο

Καθορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο φορολογούμενος – νομικό πρόσωπο/οντότητα υπόκειται σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα για μεταφορές περιουσιακών στοιχείων, φορολογικής κατοικίας ή δραστηριότητας από την Ελλάδα προς άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά.

Ο φόρος υπολογίζεται επί του ποσού που ισούται με την αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων που μεταφέρονται κατά τη στιγμή εξόδου μείον την αξία τους για φορολογικούς σκοπούς.

Ο φόρος αποδίδεται με δήλωση που κατατίθεται εντός 3 ημερών πριν τη μεταφορά και εξαιρετικά για τις μεταφορές που συντελέστηκαν από 1.1.2020 μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου οι δηλώσεις υποβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τρίτου μήνα από τη δημοσίευση.

β) Κανόνες υβριδικών ασυμφωνιών

Οι κανόνες αυτοί επιδιώκουν να εξασφαλίσουν ότι οι φορολογικές εκπτώσεις ή πιστώσεις διενεργούνται μόνο σε μία δικαιοδοσία και δεν συνεπάγονται διπλή φοροαποφυγή (έκπτωση πληρωμής σε ένα κράτος χωρίς αυτή να συμπεριλαμβάνεται στη φορολογική βάση του άλλου).

4) Οδηγία για την τροποποίηση διατάξεων του κώδικα ΦΠΑ αναφορικά με την εφοδιαστική αλυσίδα

Οι αλλαγές αφορούν στην απλοποίηση των διατάξεων ΦΠΑ στις περιπτώσεις call off stock, τις αλυσίδες συναλλαγών και τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στη φορολογία του εμπορίου μεταξύ κρατών-μελών της Ε.Ε.

 

Μπορείτε να κατεβάσετε το Tax-i σε αρχείο pdf εδώ.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί ένα cookie προτίμησης (επιλογή γλώσσας) και τρία cookies ανάλυσης της Google. Αυτά τα cookies είναι προαιρετικά για την πλοήγησή σας, είναι απενεργοποιημένα και μπορείτε, κατόπιν αναλυτικής ενημέρωσής σας, να τα αποδεχθείτε ή να τα απορρίψετε. Aνά πάσα στιγμή μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας ως προς τα cookies, πατώντας στην ενότητα “Cookies” στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας μας.


Αποδοχή όλων Απόρριψη όλων Ρυθμίσεις