Διάβασε

Tax-i 169: Νέος φορολογικός νόμος 4714/2020, Θέματα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Με τον πρόσφατα ψηφισθέντα Ν 4714 (ΦΕΚ Α' 148/31-07-2020) επέρχονται σημαντικές αλλαγές και διευκρινήσεις αναφορικά με εφαρμογές απαλλαγών ΦΠΑ σε ενδοκοινοτικές συναλλαγές και την διατήρηση αποθεμάτων σε άλλα κράτη μέλη.

Συγκεκριμένα, και με την επιφύλαξη τυχόν διαφορετικής ερμηνείας από την εγκύκλιο του Υπ. Οικ. που θα εκδοθεί, τα βασικότερα σημεία του νόμου αναφορικά με τα θέματα του ΦΠΑ έχουν ως εξής:

Αποθέματα που αποστέλλονται σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντα (call-off stock)

Με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν 4714/31.7.2020 προστέθηκε το άρθρο 7Α στο Κώδικα ΦΠΑ (Ν 2859/2000) το οποίο ενσωματώνει μία σημαντική ρύθμιση κοινοτικής οδηγίας (άρθρο 1 οδηγίας 2018/1910) η οποία διευκολύνει την αποστολή και διατήρηση αποθεμάτων εμπορευμάτων Ελληνικών επιχειρήσεων σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ χωρίς να υποχρεώνει τον κύριο των αποθεμάτων να λάβει ΑΦΜ στο κράτος μέλος αυτό και στη συνέχεια να έχει δηλωτικές υποχρεώσεις. Το ίδιο ισχύει αντίστοιχα και για κοινοτικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να διατηρήσουν αποθέματα στην Ελλάδα.

Βασική προϋπόθεση είναι ότι τα αποθέματα αποστέλλονται σε συγκεκριμένο παραλήπτη μετά από σχετική συμφωνία, ο οποίος διαθέτει ΑΦΜ / ΦΠΑ στο κράτος μέλος άφιξης των αποθεμάτων και στον οποίο τα αποθέματα θα πρέπει να πωληθούν σε διάστημα μέχρι 12 μηνών από την άφιξή τους στο άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.

Πρακτικά ο παραλήπτης των αγαθών θα διατηρεί απόθεμα που δεν θα του ανήκει καθόσον η κυριότητα αυτού δεν μεταβιβάζεται κατά την αποστολή των εμπορευμάτων, αλλά θα αποκτήσει την κυριότητα από τον προμηθευτή / αποστολέα των αγαθών όταν θα βρει πελάτη (τρίτο) στο κράτος μέλος της εγκατάστασής του και θα του παραδώσει μέρος ή και το σύνολο των αποθεμάτων αυτών.

Με τους κανόνες που ίσχυαν αν μία επιχείρηση μετέφερε τα αγαθά της σε άλλο κράτος μέλος προκειμένου να δημιουργήσει απόθεμα για συγκεκριμένο πελάτη της, υποχρεωτικά θεωρείτο ότι πραγματοποιεί ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών απαλλαγμένη από τον ΦΠΑ στο κράτος μέλος αναχώρησης των αγαθών και ενδοκοινοτική απόκτηση στο κράτος μέλος άφιξης αυτών, με συνέπεια την υποχρέωση αυτής να λάβει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) ΦΠΑ στο κράτος μέλος άφιξης των αγαθών και να έχει δηλωτικές υποχρεώσεις. Για τα αγαθά που παραδίδονταν από το απόθεμα, πραγματοποιείτο μια δεύτερη παράδοση (εγχώρια παράδοση) στον πελάτη της επί της οποίας επιβαλλόταν ο ΦΠΑ του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται το απόθεμα.

Με την απλούστευση που θεσπίζεται αναδρομικά από 1.1.2020, όταν μία επιχείρηση μεταφέρει τα αγαθά της σε άλλο κράτος μέλος προκειμένου να δημιουργήσει απόθεμα για συγκεκριμένο αποκτώντα, δεν θεωρείται ότι διενεργεί ενδοκοινοτική παράδοση κατά τον χρόνο της μεταφοράς τους, ούτε ενδοκοινοτική απόκτηση (στο όνομά της) στο κράτος μέλος αυτό. Η ενδοκοινοτική παράδοση στο πελάτη της και η ενδοκοινοτική απόκτηση από αυτόν θεωρείται ότι πραγματοποιείται κατά τον χρόνο που τα αγαθά θα αναληφθούν και μεταπωληθούν σε τρίτο πρόσωπο από τον πελάτη της.

Προκειμένου όμως να διασφαλιστεί επαρκής παρακολούθηση από τις φορολογικές αρχές, απαιτείται από τον προμηθευτή και τον αποκτώντα να τηρούν ειδικό βιβλίο καταχώρισης των αγαθών σε απόθεμα. Επιπλέον, ο κύριος των αγαθών αναφέρει τον ΑΦΜ/ΦΠΑ του συγκεκριμένου παραλήπτη στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα (όπως θα διαμορφωθεί κατάλληλα), και όταν τελικά γίνει η παράδοσή τους υποβάλλει κανονικά τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων των αγαθών. Αντίστοιχες υποχρεώσεις έχει και ο παραλήπτης των αγαθών στο κράτος μέλος που θα διατηρηθεί το απόθεμα.

Εάν η διάθεση των αγαθών δεν πραγματοποιηθεί εντός του διαστήματος των δώδεκα (12) μηνών τότε από την επόμενη μέρα θεωρείται ότι πραγματοποιείται παράδοση των αγαθών (της παρ. 3 άρθρου 7 του Κώδικα ΦΠΑ) από την επιχείρηση που τα απέστειλε αλλά και ενδοκοινοτική απόκτηση στο κράτος μέλος αυτό από την ίδια (περ. γ άρθρου 12 Κώδικα ΦΠΑ) και θα πρέπει να λάβει ΑΦΜ/ΦΠΑ προκειμένου να είναι σύννομη με τις κανονικές διατάξεις του ΦΠΑ (χωρίς την εν λόγω απλούστευση) για το απόθεμα που θα διατηρεί στην ιδιοκτησία της στο άλλο κράτος μέλος. Το προηγούμενο δεν ισχύει εφόσον τα αγαθά επιστραφούν στο κράτος μέλος από το οποίο απεστάλησαν.
Για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω θεωρούμε ότι θα πρέπει να εκδοθούν και οι κατάλληλες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών αναφορικά με το ειδικό βιβλίο που θα πρέπει να τηρείται αλλά και τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα που θα υποβάλλεται.


Διαδοχικές μεταβιβάσεις αγαθών με μία φυσική ενδοκοινοτική μεταφορά (Αλυσιδωτές συναλλαγές)

Με τις νέες διατάξεις που τέθηκαν στην παρ. 6α του άρθρου 13 του Κώδικα ΦΠΑ και ισχύουν από 1.1.2020 ξεκαθαρίζεται το ζήτημα που υπήρχε στις περιπτώσεις που γίνονταν διαδοχικές μεταβιβάσεις (αλυσίδα συναλλαγών) των ίδιων αγαθών που μεταφέρονταν από ένα κράτος μέλος σε ένα άλλο από τον πρώτο προμηθευτή στον τελευταίο παραλήπτη. Στην περιπτώσεις αυτές η απαλλασσόμενη ενδοκοινοτική παράδοση θα αποδίδεται μόνο προς τον ενδιάμεσο  συναλλασσόμενο, ενώ οι λοιπές παραδόσεις στην αλυσίδα θα φορολογούνται ως εγχώριες παραδόσεις είτε στο κράτος μέλος αναχώρησης της μεταφοράς, είτε στο κράτος μέλος άφιξης.

Κατ’ εξαίρεση αν ο ενδιάμεσος συναλλασσόμενος κοινοποιήσει στο προμηθευτή του το ΑΦΜ/ΦΠΑ που διαθέτει στο κράτος μέλος αποστολής των αγαθών, τότε η ενδοκοινοτική παράδοση θα αποδοθεί από ενδιάμεσο συναλλασσόμενο προς τον πελάτη του.

Σημειώνουμε ότι η ανωτέρω περίπτωση θεωρούμε ότι είναι διαφορετική από την απλουστευμένη διαδικασία των τριγωνικών συναλλαγών που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ συναλλασσόμενων εγκατεστημένων σε τρία διαφορετικά κράτη μέλη (παρ. 2 και 3 άρθρου 15 Κώδικα ΦΠΑ).


Προϋπόθεση για την απαλλαγή των ενδοκοινοτικών παραδόσεων η γνωστοποίηση του ΑΦΜ του πελάτη και η υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων

Με τις τροποποιήσεις που έγιναν στο άρθρο 28 του Κώδικα ΦΠΑ για την απαλλαγή της παράδοσης των αγαθών σε άλλο κράτος μέλος, προστέθηκε ως επιπλέον ουσιαστική προϋπόθεση από 1.1.2020, ο πελάτης να γνωστοποιεί τον αριθμό ΑΦΜ/ΦΠΑ που διαθέτει στο κράτος μέλος της άφιξης των αγαθών αυτών στον προμηθευτή. Επιπλέον, η απαλλαγή δεν ισχύει εάν ο προμηθευτής δεν υποβάλλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων ή ο πίνακας αυτός δεν περιέχει τις σωστές πληροφορίες.


Τόπος φορολογίας των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων

Με τις τροποποιήσεις που επήλθαν στο άρθρο 15 του Κώδικα ΦΠΑ επηρεάζονται οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του απλουστευμένου καθεστώτος των τριγωνικών συναλλαγών με συναλλασσόμενους που μπορεί να έχουν ΑΦΜ ή να είναι εγκατεστημένοι  σε τρία διαφορετικά κράτη μέλη.

Συγκεκριμένα με την αλλαγή που επήλθε στην παρ. 2 του άρθρου 15 του Κώδικα ΦΠΑ ο ενδιάμεσος αγοραστής μπορεί να φορολογηθεί στην Ελλάδα για ενδοκοινοτική απόκτηση χωρίς κατ’ ανάγκη να είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, αλλά αρκεί και μόνο να διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ σε αυτήν, εφόσον δεν αποδείξει ότι τα αγαθά δεν ήλθαν στην Ελλάδα αλλά αποτέλεσαν αντικείμενο ενδοκοινοτικής απόκτησης στο άλλο κράτος μέλος στο οποίο μεταφέρθηκαν.

Επίσης για την εφαρμογή της απλούστευσης των τριγωνικών συναλλαγών στις οποίες τα αγαθά έχουν ως χώρα άφιξης την Ελλάδα, ο ενδιάμεσος αγοραστής ο οποίος μπορεί να είναι μία κοινοτική επιχείρηση, δεν θα πρέπει να έχει εγκατάσταση για σκοπούς ΦΠΑ στην Ελλάδα, ενώ η προηγούμενη διάταξη όριζε ότι δεν θα έπρεπε να είχε ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελλάδα.


Συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων

Με την τροποποίηση της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 19 του Κώδικα ΦΠΑ ορίζεται ως φορολογητέα αξία για σκοπούς ΦΠΑ η κανονική αξία σε ορισμένες περιπτώσεις συναλλαγών μεταξύ προσώπων τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με στενούς οικογενειακούς, διαχειριστικούς ή ιδιοκτησιακούς δεσμούς, όπως καθορίζονται από τον ΚΦΕ (Ν 4172/2013).

Οι συναλλαγές που περιλαμβάνονται στη διάταξη αυτή αφορούν τις εξής περιπτώσεις:

  • Όταν ο λήπτης δεν έχει πλήρες δικαίωμα έκπτωσης, θα συνέφερε το τίμημα της συναλλαγής να είναι χαμηλότερο από την κανονική του αξία ώστε να επιβαρυνθεί με χαμηλότερο κόστος ΦΠΑ ο λήπτης.
  • Όταν ο προμηθευτής δεν έχει πλήρες δικαίωμα έκπτωσης και η συναλλαγή απαλλάσσεται από το ΦΠΑ, θα συνέφερε το τίμημα να ήταν χαμηλότερο ώστε να μην επηρεαστεί μειωτικά το ποσοστό PRO-RATA του προμηθευτή (μείωση του δικαιώματος έκπτωσης).
  • Αντίθετα, όταν ο προμηθευτής δεν έχει πλήρες δικαίωμα έκπτωσης και η συναλλαγή υπόκειται σε ΦΠΑ, θα συνέφερε τον προμηθευτή να δείξει αυξημένο τίμημα ώστε να επηρεάσει θετικά το ποσοστό PRO-RATA του (αυξημένο δικαίωμα έκπτωσης).


Ένταξη πρόσθετων αγαθών και υπηρεσιών στους χαμηλούς συντελεστές ΦΠΑ

Στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ που αναφέρονται τα αγαθά και οι υπηρεσίες που υπάγονται σε χαμηλότερους συντελεστές ΦΠΑ προστέθηκαν:

  • Τα βιβλία μουσικής της Δασμολογικής Κλάσης ΔΚ. 4904 τα οποία υπάγονται στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6%.
  • Τα εισιτήρια αθλητικών αγώνων που θα υπάγονται στο 13% για το διάστημα από 1.9.2020 έως και 30.6.2021.


Μπορείτε να κατεβάσετε το Tax-i σε αρχείο pdf εδώ.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί ένα cookie προτίμησης (επιλογή γλώσσας) και τρία cookies ανάλυσης της Google. Αυτά τα cookies είναι προαιρετικά για την πλοήγησή σας, είναι απενεργοποιημένα και μπορείτε, κατόπιν αναλυτικής ενημέρωσής σας, να τα αποδεχθείτε ή να τα απορρίψετε. Aνά πάσα στιγμή μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας ως προς τα cookies, πατώντας στην ενότητα “Cookies” στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας μας.


Αποδοχή όλων Απόρριψη όλων Ρυθμίσεις