Διάβασε

Tax-i 170: Brexit και θέματα ΦΠΑ

Καθώς το τέλος του τρέχοντος έτους πλησιάζει ερχόμαστε όλο και πιο κοντά στην λήξη της μεταβατικής περιόδου, ήτοι της 31 Δεκεμβρίου 2020, για την υλοποίηση της Συμφωνίας αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου και Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση (στο εξής «Συμφωνία») (άρθρα 126-132 Απόφαση (ΕΕ) 2020/135) αναφορικά με τον ΦΠΑ.

Κατόπιν τούτου και εφόσον δεν υπάρξει κάποια διαφορετική ρύθμιση ή παράταση της μεταβατικής περιόδου (άρθρο 132 της Συμφωνίας), θα προκύψουν οι επιπτώσεις που θα αναφέρουμε παρακάτω αναφορικά με τις ρυθμίσεις του ΦΠΑ στις συναλλαγές και διακινήσεις αγαθών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου (στο εξής «ΗΒ»).

Μετά την λήξη της μεταβατικής περιόδου, το ΗΒ θα θεωρείται πλέον τρίτη χώρα και όχι κράτος μέλος της ΕΕ. Συνεπώς, οι κοινοί κανόνες της ΕΕ στον τομέα του ΦΠΑ, και η οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας παύουν να ισχύουν ως προς το ΗΒ.

Σκοπός του παρόντος ενημερωτικού σημειώματος είναι να παράσχει γενικές πληροφορίες σχετικά με τις κύριες επιπτώσεις της συμφωνίας αποχώρησης όσον αφορά τους κανόνες ΦΠΑ της ΕΕ που ισχύουν για τις παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών των Ελληνικών επιχειρήσεων και κάτοικων με αντισυμβαλλόμενο εγκατεστημένο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Περιεχόμενα σελ.
Α. Μετακινήσεις αγαθών επιχειρήσεων απο το ΗΒ προς την Ελλάδα   2
   Α.1 Εισαγωγές - Εξαγωγές   2
   Α.2 Διατήρηση αποθέματος αγαθών   3
Β.Παροχές υπηρεσιών μεταξύ επιχειρήσεων του ΗΒ και της Ελλάδας   3
   Β.1 Υπηρεσίες που εμπίπτουν στο γενικό κανόνα του τόπου παροχής υπηρεσιών του ΦΠΑ   3
   Β2. Υπηρεσίες μεταφοράς αγαθών   4 
   Β3. Αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές προσώπων   4
   Β4. Τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές και ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες   5
Γ. Φορολογικοί Αντιπρόσωποι   5 
Δ. Τριγωνικές Συναλλαγές παράδοσης αγαθών   5
Ε. Πωλήσεις εξ αποστάσεως   5
Ζ. Επιστροφή ΦΠΑ   5
Η. Εφαρμοστέοι κανόνες σχετικά με τον ΦΠΑ στη Βόρεια Ιρλανδία μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου   6 

Α. Μετακινήσεις αγαθών επιχειρήσεων από το ΗΒ προς την Ελλάδα και αντίστροφα

Α.1. Εισαγωγές – Εξαγωγές

Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, οι παραδόσεις και οι διακινήσεις αγαθών μεταξύ της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου θα υπόκεινται στους κανόνες ΦΠΑ για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές. Αυτό συνεπάγεται ότι αγαθά που εισέρχονται στην Ελλάδα από το Ηνωμένο Βασίλειο ή που πρόκειται να εξέλθουν από το εσωτερικό της χώρας για αποστολή ή μεταφορά προς το Ηνωμένο Βασίλειο θα υπόκεινται σε τελωνειακή επιτήρηση.

Ειδικότερα:

Δεν θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ περί ενδοκοινοτικών αποκτήσεων (άρθρα 11 και 12), αλλά κάθε απόκτηση αγαθών από το ΗΒ με φυσική μεταφορά των αγαθών στην Ελλάδα, θα θεωρείται εισαγωγή (άρθρο 10) και θα απαιτεί τελωνειακές διατυπώσεις και άμεση καταβολή ΦΠΑ. Ο οφειλόμενος ΦΠΑ θα υπολογίζεται με βάση το συντελεστή που εφαρμόζεται για τις παραδόσεις των ίδιων αγαθών εντός Ελλάδας κατά την είσοδο τους στην χώρα και θα αποδίδεται στις τελωνειακές αρχές για την θέση των αγαθών αυτών σε ελεύθερη κυκλοφορία, εκτός αν τα αγαθά τεθούν σε κάποια ανασταλτικά τελωνειακά καθεστώτα.

Αντίστοιχα δεν θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί απαλλαγών στις παραδόσεις σε άλλα κράτη μέλη, ήτοι ενδοκοινοτικές παραδόσεις (άρθρο 28), αλλά οι διατάξεις περί απαλλαγών στις εξαγωγές των αγαθών που αποστέλλονται από την Ελλάδα προς το ΗΒ (άρθρο 24) και οι οποίες επίσης απαιτούν τελωνειακές διαδικασίες προκειμένου να θεμελιωθούν.

Τα αγαθά θα απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ εφόσον αποστέλλονται ή μεταφέρονται προς προορισμό εκτός της ΕΕ. Ο προμηθευτής εξαγόμενων αγαθών πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι τα αγαθά έχουν εγκαταλείψει το έδαφος της ΕΕ. Σχετικά με το θέμα αυτό, τα κράτη μέλη βασίζονται κατά κανόνα στο πιστοποιητικό εξόδου (δηλ. διασάφηση εξαγωγής) που παρέχεται στον εξαγωγέα από το τελωνείο εξαγωγής.

Α.2. Διατήρηση αποθέματος αγαθών

Για τις επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου δεν μπορούν να έχουν εφαρμογή οι απλοποιήσεις για την διατήρηση αποθεμάτων στην Ελλάδα με βάση τις νέες διατάξεις περί παραδόσεων αποθεμάτων στην διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντα στην Ελλάδα (call off stock – άρθρο 7α). Αντίθετα εφόσον μία επιχείρηση του ΗΒ επιθυμεί να διατηρεί απόθεμα αγαθών στην Ελλάδα θα πρέπει να λάβει Ελληνικό ΑΦΜ/ΦΠΑ και να ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο (δείτε και παρακάτω ειδικότερη παράγραφο).

Β. Παροχές υπηρεσιών μεταξύ επιχειρήσεων του ΗΒ και της Ελλάδας

Β.1 Υπηρεσίες που εμπίπτουν στο γενικό κανόνα του τόπου παροχής υπηρεσιών του ΦΠΑ

Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου σημαίνει ότι, μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, θα αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονται οι κανόνες σε υποκείμενους στον φόρο οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο και παρέχουν υπηρεσίες στην Ελλάδα, καθώς και σε υποκείμενους στον φόρο οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και παρέχουν υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Για την λήψη υπηρεσιών Ελληνικών επιχειρήσεων από επιχειρήσεις του ΗΒ (Β2Β) ισχύουν οι γενικότεροι κανόνες που αφορούν το τόπο φορολογίας των πράξεων αυτών για σκοπούς ΦΠΑ με βάση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 14 του κώδικα ΦΠΑ οι οποίες ισχύουν τόσο για κοινοτικές όσο και μη κοινοτικές επιχειρήσεις.

Επομένως με βάση τον γενικό κανόνα του τόπου φορολογίας της παροχής υπηρεσιών (παρ. 2α του άρθρου 14) οι λήψεις υπηρεσιών των Ελληνικών επιχειρήσεων (υποκείμενες σε ΦΠΑ) από επιχειρήσεις του ΗΒ θα είναι Ελλάδα και ο ΦΠΑ θα αποδίδεται με την διαδικασία χρεοπίστωσης του φόρου στην δήλωση ΦΠΑ του λήπτη. Μετά την λήξη του μεταβατικού καθεστώτος της Συμφωνίας, ο γενικός αυτός κανόνας δεν αλλάζει για τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών που θα δέχονται οι Ελληνικές επιχειρήσεις από επιχειρήσεις του ΗΒ με την διαφορά ότι συναλλαγές αυτές δεν θα θεωρούνται πλέον ενδοκοινοτικές και δεν θα υπάρχει υποχρέωση υποβολής ανακεφαλαιωτικού πίνακα λήψης ενδοκοινοτικών υπηρεσιών (παρ. 5β άρθρου 36 κώδικα ΦΠΑ).
Η παροχή υπηρεσιών από Ελληνική επιχείρηση σε επιχείρηση του ΗΒ θα θεωρείται ότι είναι εκτός ΕΕ και συνεπώς η πράξη είναι εκτός πεδίου ΦΠΑ.

Όσον αφορά τις παροχές υπηρεσιών προς ιδιώτες (B2C), με βάση τον γενικό κανόνα (παρ. 2β του άρθρου 14 κώδικα ΦΠΑ), το ΦΠΑ οφείλεται στον τόπο όπου ο παρέχων υπηρεσίες έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας. Κατά συνέπεια η παροχή υπηρεσιών από επιχειρήσεις της Ελλάδας σε ιδιώτες στο Ηνωμένο Βασίλειο θα φορολογείται στην Ελλάδα, ενώ η παροχή υπηρεσιών από επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου σε ιδιώτες στην Ελλάδα θα θεωρείται, κατά κανόνα, ότι βρίσκεται εκτός της ΕΕ και, ως εκ τούτου, δεν φορολογείται βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ για τον ΦΠΑ (πλην εξαιρέσεων).

Όσον αφορά τις εξαιρέσεις του γενικού κανόνα στο τόπο φορολογίας των υπηρεσιών που λαμβάνονται από επιχειρήσεις του ΗΒ και αναφέρονται ειδικότερα στο άρθρο 14 του κώδικα ΦΠΑ παρατηρούμε συνοπτικά τα εξής:

Β.2. Υπηρεσίες μεταφοράς αγαθών

Οι υπηρεσίες μεταφοράς αγαθών μεταξύ ΗΒ και Ελλάδος δεν θα θεωρούνται πλέον «ενδοκοινοτικές μεταφορές αγαθών» με αποτέλεσμα για το μέρος της διαδρομής που διανύεται στο εσωτερικό της χώρας να οφείλεται ΦΠΑ όταν ο λήπτης της υπηρεσίας είναι μη υποκείμενο στο ΦΠΑ πρόσωπο και δεν θα ισχύει πλέον ο κανόνας ότι το ΦΠΑ οφείλεται στον τόπο αναχώρησης της μεταφοράς (παρ. 6 άρθρο 14 κώδικα ΦΠΑ).

Β.3. Αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές προσώπων

Για τις αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές προσώπων από το εσωτερικό της χώρας στο ΗΒ και αντίστροφα δεν αναμένεται να προκύψει κάποια διαφοροποίηση αναφορικά με το ΦΠΑ καθόσον οι πράξεις αυτές απαλλάσσονται είτε αφορούν κράτη μέλη της ΕΕ είτε τρίτες χώρες (περ. ι παρ. 1 άρθρου 27 κώδικα ΦΠΑ).

Β.4. Τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές και ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες

Για τις τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές και ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες που παρείχαν επιχειρήσεις του ΗΒ προς Έλληνες ιδιώτες και μέχρι ποσού 10.000€ ο τόπος φορολογίας θα ήταν το ΗΒ (δηλαδή οι υπηρεσίες αυτές επιβαρύνονταν με Αγγλικό ΦΠΑ) με βάση την αντίστοιχη παρέκκλιση της περ β της παρ. 13 του άρθρου 14 του κώδικα ΦΠΑ. Για μεγαλύτερα ποσά, ο τόπος φορολογίας ήταν η Ελλάδα (δηλαδή το κράτος που είναι εγκατεστημένος ο πελάτης) και οι πάροχοι των υπηρεσιών που δεν ήταν εγκατεστημένοι στην Ελλάδα χρησιμοποιούν το ειδικό καθεστώς για τη δήλωση και την καταβολή του οφειλόμενου ΦΠΑ μέσω της καλούμενης μικρής μονοαπευθυντικής θυρίδας (MOSS) όπου ο πάροχος εγγράφεται σε ένα κράτος – μέλος και αποδίδει το ΦΠΑ στο κράτος μέλος αυτό για όλες τις πωλήσεις που πραγματοποιεί προς ιδιώτες εντός της ΕΕ. Στην συνέχεια το κράτος αυτό κατένειμε και απέδιδε το ΦΠΑ στα άλλα κράτη μέλη κατανάλωσης της υπηρεσίας με βάση τα στοιχεία των υποβληθέντων δηλώσεων του παρόχου των υπηρεσιών. Υπάρχουν δύο τύποι αυτής της διαδικασίας (MOSS) : το «ενωσιακό καθεστώς» για παρέχοντες υπηρεσίες εγκατεστημένους στην ΕΕ (άρθρο 47γ του κώδικα ΦΠΑ) και το «μη ενωσιακό καθεστώς» για όσους παρόχους δεν είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ (άρθρο 47β του κώδικα ΦΠΑ).

Μετά την λήξη του μεταβατικού καθεστώτος της Συμφωνίας οι επιχειρήσεις του ΗΒ θα θεωρούνται επιχειρήσεις που δεν ανήκουν σε κράτος μέλος της ΕΕ και συνεπώς οι υπηρεσίες αυτές ανεξαρτήτως ποσού θα πρέπει να επιβαρύνονται με Ελληνικό ΦΠΑ το οποίο θα πρέπει να εισπράττει και να αποδίδει στο Δημόσιο η επιχείρηση του ΗΒ, είτε ορίζοντας φορολογικό αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, είτε επιλέγοντας το ειδικό καθεστώς εγγραφής τους σε κάποιο κράτος μέλος της ΕΕ με βάση το ειδικό καθεστώς του άρθρου 47β του κώδικα ΦΠΑ (το μη ενωσιακό).

Επιχειρήσεις του ΗΒ που είναι εγγεγραμμένες στο «ενωσιακό καθεστώς» και θα συνεχίσουν να παρέχουν τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές, και ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε πελάτες στην ΕΕ θα πρέπει να αλλάξουν το καθεστώς τους και να κάνουν χρήση του «μη ενωσιακού καθεστώτος» σε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Γ. Φορολογικοί Αντιπρόσωποι ΦΠΑ

Οι επιχειρήσεις του ΗΒ δεν θα μπορούν πλέον να λαμβάνουν Ελληνικό ΑΦΜ/ΦΠΑ και να εκπληρώνουν τυχόν δηλωτικές υποχρεώσεις από πλευράς ΦΠΑ απευθείας από την χώρα εγκατάστασής τους (Ηνωμένο Βασίλειο) με βάση δυνατότητα που δόθηκε στις κοινοτικές επιχειρήσεις με την Α.Υ.Ο. πολ. 1113/2013, ούτε απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων (παρ. 4 άρθρου 36) στην Ελλάδα. Πλέον οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται να ορίσουν φορολογικό αντιπρόσωπο στην Ελλάδα και να τηρούν βιβλία και να εκδίδουν στοιχεία για σκοπούς ΦΠΑ που προβλέπονται από την Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών πολ. 1281/1993.

Δ. Τριγωνικές Συναλλαγές παράδοσης αγαθών

Με το άρθρο 15 του κώδικα ΦΠΑ έχει θεσπισθεί απλούστευση στην διαδικασία πωλήσεων που μπορεί να πραγματοποιούνται μεταξύ τριών διαφορετικών επιχειρήσεων εγκατεστημένων σε τρία διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ χωρίς να υφίσταται η υποχρέωση λήψης ΑΦΜ/ΦΠΑ στο κράτος μέλος άφιξης της μεταφοράς των αγαθών του ενδιάμεσου πωλητή. Για παράδειγμα και μέχρι το τέλος της μεταβατικής περιόδου, μία επιχείρηση του ΗΒ μπορεί να προμηθευτεί αγαθά από μία Ιταλική επιχείρηση και να τα πουλήσει σε μία Ελληνική επιχείρηση δίνοντας παράλληλα εντολή στο προμηθευτή της να τα παραδώσει απ’ ευθείας στην Ελληνική επιχείρηση. Στην περίπτωση αυτή η Ιταλική επιχείρηση εξέδιδε τιμολόγιο στην επιχείρηση του ΗΒ και η επιχείρηση του ΗΒ εξέδιδε τιμολόγιο προς την Ελληνική επιχείρηση, ενώ τα αγαθά μεταφέρονταν φυσικά από την Ιταλία στην Ελλάδα. Με το καθεστώς απλούστευσης που ισχύει για τις κοινοτικές επιχειρήσεις η επιχείρηση του ΗΒ δεν είναι απαραίτητο να λάβει ΑΦΜ / ΦΠΑ στην Ελλάδα, καθόσον η απόκτηση των αγαθών από την επιχείρηση αυτή με την άφιξή τους στην Ελλάδα δεν θεωρείτο ενδοκοινοτική απόκτηση (παρ. 3 άρθρου 15 κώδικα ΦΠΑ). Αντίθετα θεωρείτο ότι η Ελληνική επιχείρηση (τελικός πελάτης) πραγματοποιούσε την ενδοκοινοτική απόκτηση.

Μετά το πέρας του μεταβατικού καθεστώτος αποχώρησης του ΗΒ, για να πραγματοποιηθεί η ανωτέρω τριγωνική συναλλαγή θα πρέπει η επιχείρηση του ΗΒ να ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο στην Ελλάδα και να δηλώσει μία ενδοκοινοτική απόκτηση από την Ιταλία και μία παράδοσή στον Έλληνα πελάτη της για την οποία θα πρέπει να υπολογιστεί και να αποδοθεί Ελληνικό ΦΠΑ.

Ε. Πωλήσεις εξ αποστάσεως

Με την παρ. 5 και παρ. 6 του άρθρου 13 του κώδικα ΦΠΑ ρυθμίζονται οι περιπτώσεις των παραδόσεων αγαθών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη μέλη προς μη υποκείμενους στο ΦΠΑ (πχ ιδιώτες) (Β2C) που βρίσκονται στην Ελλάδα, χωρίς οι επιχειρήσεις αυτές να διαθέτουν κάποια εγκατάσταση στην Ελλάδα. Οι παραγγελίες των αγαθών από τους Έλληνες ιδιώτες συνήθως γίνεται μέσω του internet. Για τις περιπτώσεις αυτές ο κώδικας ΦΠΑ ορίζει ότι αν τα ποσά των παραδόσεων προς την Ελλάδα υπερβαίνουν τα 35.000 ευρώ, σε κάποιο έτος, τότε ο τόπος παράδοσης θεωρείται η Ελλάδα και το ΦΠΑ θα οφείλεται στην Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή η κοινοτική επιχείρηση θα έπρεπε να λάβει ΑΦΜ / ΦΠΑ στην Ελλάδα ώστε να συλλέγει το ΦΠΑ και να το αποδίδει στο Ελληνικό Δημόσιο. Σε περίπτωση που οι παραδόσεις αυτές δεν ξεπερνούσαν τα 35.000 ευρώ η παράδοση θεωρείτο ότι πραγματοποιείται στο άλλο κράτος μέλος και επομένως θα οφείλεται ΦΠΑ του κράτους μέλους εγκατάστασης του πωλητή.

Μετά την έξοδο του ΗΒ από την ΕΕ τέτοια ρύθμιση δεν θα είναι πλέον εφικτή καθόσον το ΗΒ δεν θα θεωρείται πλέον κοινοτική χώρα. Τυχόν επιχειρήσεις του ΗΒ που έλαβαν Ελληνικό ΑΦΜ/ΦΠΑ και απέδιδαν το ΦΠΑ με την ανωτέρω διαδικασία, μετά την λήξη του μεταβατικού καθεστώτος της Συμφωνίας δεν θα μπορούν πλέον να εφαρμόσουν το καθεστώς αυτό.

Οι αποστολές εμπορευμάτων από το ΗΒ προς μη υποκείμενους στο ΦΠΑ (πχ ιδιώτες) στην Ελλάδα θα θεωρείται εισαγωγή και το ΦΠΑ που αναλογεί σε αυτήν θα πρέπει να καταβάλλεται στο τελωνείο από τον ιδιώτη (εφόσον υπερβαίνει το ελάχιστο όριο αξίας που προβλέπεται από τις τελωνειακές διατάξεις).

Αντίστοιχα, η διαδικασία αυτή δεν θα ισχύει και για τις Ελληνικές επιχειρήσεις που πραγματοποιούσαν πωλήσεις προς ιδιώτες του ΗΒ.

Ωστόσο, από την 1η Ιανουαρίου 2021, ενδεχομένως θα εφαρμοστεί ένα προαιρετικό καθεστώς εισαγωγής που σχεδιάζεται από την ΕΕ και θα καλύπτει τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτες χώρες ή εδάφη σε πελάτες στην ΕΕ έως το ποσό των 150 EUR. Ο πωλητής θα χρεώνει και θα εισπράττει τον ΦΠΑ στο σημείο πώλησης σε πελάτες της ΕΕ και θα δηλώνει και θα καταβάλλει το συνολικό ποσό του εν λόγω ΦΠΑ στο κράτος μέλος εγγραφής μέσω της μονοαπευθυντικής θυρίδας (OSS). Τα εν λόγω αγαθά θα απαλλάσσονται στη συνέχεια από τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, πράγμα που θα επιταχύνει τη διαδικασία στο τελωνείο.

Z. Επιστροφή ΦΠΑ

Μετά την λήξη της μεταβατικής περιόδου, η επιστροφή ΦΠΑ από την Ελλάδα σε υποκείμενους στο φόρου που είναι εγκατεστημένοι στο ΗΒ δεν θα είναι εφικτή και θα πραγματοποιείται μόνο στην περίπτωση που θα υπάρξει συμφωνία περί αμοιβαιότητας μεταξύ Ελλάδας και ΗΒ (με την διαδικασία που ορίζεται από την Ευρωπαϊκή οδηγία 86/560).

Η. Εφαρμοστέοι κανόνες σχετικά με τον ΦΠΑ στη Βόρεια Ιρλανδία μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου

Αναφορικά με την Βόρεια Ιρλανδία, το σχετικό πρωτόκολλο περιέχει διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα παραπάνω. Συνοπτικά να αναφέρουμε ότι συναλλαγές που αφορούν υπηρεσίες μεταξύ των κρατών μελών και της Βόρειας Ιρλανδίας θα αντιμετωπίζονται ως συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών, αλλά οι συναλλαγές που αφορούν διακινήσεις αγαθών μεταξύ της Βόρειας Ιρλανδίας και των κρατών μελών θα θεωρούνται ενδοενωσιακές συναλλαγές. Συναλλαγές που αφορούν διακινήσεις αγαθών μεταξύ της Βόρειας Ιρλανδίας και άλλων τμημάτων του Ηνωμένου Βασιλείου θα θεωρούνται ως εισαγωγές/εξαγωγές.

Μπορείτε να κατεβάσετε το Tax-i σε αρχείο pdf εδώ.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί ένα cookie προτίμησης (επιλογή γλώσσας) και τρία cookies ανάλυσης της Google. Αυτά τα cookies είναι προαιρετικά για την πλοήγησή σας, είναι απενεργοποιημένα και μπορείτε, κατόπιν αναλυτικής ενημέρωσής σας, να τα αποδεχθείτε ή να τα απορρίψετε. Aνά πάσα στιγμή μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας ως προς τα cookies, πατώντας στην ενότητα “Cookies” στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας μας.


Αποδοχή όλων Απόρριψη όλων Ρυθμίσεις