Διάβασε

Tax-i 172: Απαλλαγή από την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης

Με το άρθρο 298 του πρόσφατου Νόμου 4738/ 2020 «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας» προβλέπεται απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης ως ακολούθως:

(α) Για το φορολογικό έτος 2021 απαλλάσσονται τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα. Συνεπώς από 1/1/2021 έως 31/12/2021 δεν θα διενεργείται από τους εργοδότες παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.
Στην ανωτέρω απαλλαγή από Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης δεν εμπίπτουν τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία στον δημόσιο τομέα, αλλά ούτε και οι συντάξεις.

(β) Ως προς τις λοιπές πηγές εισοδήματος, η απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης θα ισχύσει για τα εισοδήματα του τρέχοντος φορολογικού έτους 2020, τα οποία θα δηλωθούν με τη φορολογική δήλωση που θα υποβληθεί εντός του 2021. Η απαλλαγή, αφορά δηλαδή όλα τα λοιπά εισοδήματα από κεφάλαιο, δηλαδή μερίσματα, τόκους, δικαιώματα και έσοδα ακίνητη περιουσία καθώς και τα εισοδήματα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, ήτοι από πώληση μετοχών, εταιρικών μεριδίων κλπ.

Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι σε περίπτωση που το εισόδημα του φορολογουμένου προσδιορίζεται με βάση τα τεκμήρια, απαλλαγή από την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης παρέχεται εφόσον (ο φορολογούμενος) για τα δύο προηγούμενα φορολογικά έτη δεν φορολογήθηκε βάσει των τεκμηρίων (αντικειμενικών δαπανών ή/και δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων).


Μπορείτε να κατεβάσετε το Tax-i σε αρχείο pdf εδώ.