Διάβασε

Tax-i 173: Νέες φορολογικές διατάξεις

Στον πρόσφατα ψηφισθέντα Νόμο 4758/ 2020 (ΦΕΚ Α’ 242/ 2020) περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και ρυθμίσεις επί φορολογικών θεμάτων. Οι σημαντικότερες εξ αυτών συνοψίζονται στις ακόλουθες:


Προσέλκυση αλλοδαπών εργαζομένων και εκπατριζομένων

Στο άρθρο 40 προβλέπεται ότι φυσικό πρόσωπο που μεταφέρει την φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα θα υπάγεται σε ευνοϊκή φορολόγηση για το εισόδημά του από μισθωτή εργασία και από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, που προκύπτει στην Ελλάδα. Ειδικότερα, παρέχεται απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το 50% του εισοδήματος από μισθωτή εργασία ή από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτάται στην Ελλάδα μέσα στο φορολογικό έτος. Επίσης, δεν εφαρμόζεται η ετήσια αντικειμενική δαπάνη για το ποσό που προκύπτει βάσει της κατοικίας ή του επιβατικού του αυτοκινήτου.

Διευκρινίζεται ότι τα εισοδήματα από λοιπές πηγές Ελλάδος (π.χ. από ακίνητα, μερίσματα, κλπ.) καθώς και το σύνολο των εισοδημάτων που αποκτάται εκτός Ελλάδος, θα φορολογούνται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις.

Για την υπαγωγή στο εν λόγω καθεστώς θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ο φορολογούμενος δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος τα προηγούμενα πέντε από τα έξι έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα,

β) μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα,

γ) παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 12 του ΚΦΕ, που ασκείται είτε σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα είτε σε μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα και

δ) δηλώνει ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα τουλάχιστον για μία διετία.

Σημειώνεται ότι ο νόμος προβλέπει επίσης ως προϋπόθεση για την υπαγωγή στο καθεστώς την πλήρωση νέων θέσεων εργασίας, προϋπόθεση που χρήζει περαιτέρω διευκρινίσεων.

Λεπτομέρειες για την εφαρμογή του ειδικού τρόπου φορολόγησης θα καθοριστούν με σχετική υπουργική απόφαση.


Λοιπές ρυθμίσεις

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 54 αντιμετωπίζεται αποτελεσματικότερα η οικονομική επιβάρυνση των φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητα και έχουν ήδη απώλεια εισοδήματος λόγω του μειωμένου μισθώματος που λαμβάνουν με βάση τις κείμενες διατάξεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι το ποσό της επιστροφής σε φυσικά πρόσωπα – εκμισθωτές του ημίσεος της μείωσης των μισθωμάτων, δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, είναι ακατάσχετο, ανεκχώρητο και δεν δεσμεύεται ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Ο.Τ.Α., τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.

Επιπλέον προβλέπεται ότι ο τραπεζικός λογαριασμός του δικαιούχου, όπου θα καταβληθεί το ήμισυ της μείωσης του μισθώματος, γνωστοποιείται πλέον μέσω ειδικής εφαρμογής της ΑΑΔΕ (και όχι μέσω της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος).

2. Στο άρθρο 55 ορίζεται ότι οι ενισχύσεις που θα καταβληθούν έως 30.4.2021 στο πλαίσιο δράσεων επιχορήγησης επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου είναι αφορολόγητες, ακατάσχετες και ανεκχώρητες.


Μπορείτε να κατεβάσετε το Tax-i σε αρχείο pdf εδώ.