Διάβασε

Tax-i 174: Νέες σημαντικές φορολογικές ρυθμίσεις

Το τελευταίο διάστημα εκδόθηκαν σημαντικές εγκύκλιοι και αποφάσεις από το Υπουργείο Οικονομικών σε διάφορα φορολογικά θέματα.
Ειδικότερα εκδόθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις και διευκρινίσεις:

I. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ STOCK OPTIONS ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΕΣ

Η ΑΑΔΕ δημοσίευσε την Εγκύκλιο Ε 2208/2020 με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με την φορολογική μεταχείριση των δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options) και της δωρεάν διάθεσης μετοχών σε εργαζομένους, εταίρους ή μετόχους.

Α. Δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών

Τα δικαιώματα προαίρεσης που ασκούνται μετά την 1/1/2020 ανεξαρτήτως του πότε χορηγήθηκαν, φορολογούνται

  •  ως εισόδημα από υπεραξία ή
  •  ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες,

ανάλογα με τον χρόνο διακράτησής τους, δηλαδή το διάστημα από την απόκτηση του δικαιώματος έως την μεταβίβαση των μετοχών.

Ως χρόνος απόκτησης των δικαιωμάτων προαίρεσης νοείται το χρονικό σημείο που χορηγούνται τα δικαιώματα από την εταιρεία με βάση το εκάστοτε πρόγραμμα διάθεσης, χρονικό σημείο διεθνώς γνωστό με τον όρο «grant».

Ως μεταβίβαση, νοείται τόσο η εξ επαχθούς όσο και η από χαριστική αιτία μεταβίβαση, συνεπώς όχι μόνο η πώληση, αλλά και η δωρεά, γονική παροχή ή κληρονομιά.

Χρόνος απόκτησης του εισοδήματος (από μισθωτές υπηρεσίες ή από υπεραξία) είναι ο χρόνος μεταβίβασης των μετοχών (από τον δικαιούχο), οι οποίες αποκτήθηκαν με την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης.

Η αγοραία αξία της παροχής προσδιορίζεται κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης, χρονικό σημείο γνωστό ως «exercise», ανεξάρτητα από το εάν υφίσταται ή όχι η εργασιακή σχέση του δικαιούχου της ωφέλειας κατά το χρόνο αυτό.

Η αγοραία αξία ορίζεται ως η τιμή κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο, μειωμένη κατά την τιμή διάθεσης του δικαιώματος. Για τις μετοχές των μη εισηγμένων εταιρειών είναι η τιμή πώλησης μειωμένη κατά την τιμή κτήσης, η οποία προσδιορίζεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 42.
Ειδικότερα:

Α.1 Αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή 15% ως εισόδημα από υπεραξία (άρθρο ΚΦΕ 42Α)

Τα δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης εισηγμένων και μη εισηγμένων μετοχών που ασκούνται μετά την 1/1/2020 (και ανεξαρτήτως του πότε χορηγήθηκαν), φορολογούνται ως εισόδημα από υπεραξία υπό την προϋπόθεση της διακράτησης των μετοχών για τουλάχιστον 24 μήνες από την απόκτηση των δικαιωμάτων προαίρεσης και ανεξαρτήτως εάν εξακολουθεί να ισχύει η εργασιακή σχέση.

Ειδικά, για μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο, νεοσύστατες, μικρές ή και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ο φορολογικός συντελεστής ορίζεται σε 5%, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι (κατά τον χρόνο χορήγησης των δικαιωμάτων προαίρεσης):

i. τα ως άνω δικαιώματα αποκτώνται εντός πέντε ετών από τη σύσταση της εταιρείας,
ii. η εταιρεία δεν έχει συσταθεί μέσω συγχώνευσης, και
iii. οι μετοχές μεταβιβαστούν μετά από τη συμπλήρωση 36 μηνών από την απόκτηση των δικαιωμάτων προαίρεσης.

Υπολογισμός εισοδήματος από υπεραξία

  •  Εισηγμένες μετοχές

Ως φορολογητέα υπεραξία για τις μετοχές των εισηγμένων εταιρειών ορίζεται η διαφορά μεταξύ της τιμής κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος και της τιμής διάθεσης του δικαιώματος, δηλ. της προνομιακής τιμής απόκτησης των μετοχών από τον εργαζόμενο, κλπ.

  •  Μη εισηγμένες μετοχές

Για τις μη εισηγμένες μετοχές, ως υπεραξία ορίζεται η διαφορά μεταξύ της τιμής της μετοχής με βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (εσωτερική αξία της μετοχής) κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος (exercise) και της τιμής διάθεσης του δικαιώματος (προνομιακή τιμή απόκτησης μετοχών).

Το ανωτέρω εισόδημα από υπεραξία υπόκειται και σε Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης (EEA).

Κέρδος από την πώληση των μετοχών

Επιπρόσθετα, εάν κατά την πώληση των μετοχών που απέκτησε ο δικαιούχος στα πλαίσια προγράμματος δικαιωμάτων προαίρεσης προκύψει κέρδος (διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης των μετοχών και της αξίας που είχαν κατά τον χρόνο κτήσης τους, δηλαδή κατά την άσκηση του δικαιώματος), το κέρδος αυτό φορολογείται ως υπεραξία από μεταβίβαση κεφαλαίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 42 του ΚΦΕ με συντελεστή 15% και υπόκειται σε ΕΕΑ. Αναλυτικά:

  •  Κέρδος από την πώληση εισηγμένων μετοχών

Ως τιμή πώλησης λαμβάνεται αυτή που προκύπτει από τα δικαιολογητικά έγγραφα συναλλαγών που εκδίδει η χρηματιστηριακή εταιρεία ή το πιστωτικό ίδρυμα.

Ως αξία κτήσης των πωλούμενων μετοχών, νοείται η τιμή κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο την ημέρα της άσκησης του δικαιώματος (κι όχι αυτή που πραγματικά κατέβαλλε ο εργαζόμενος κατά την άσκηση των δικαιωμάτων και την απόκτηση των μετοχών). Κι αυτό διότι η διαφορά μεταξύ της καταβληθείσας αξίας (τιμής διάθεσης του δικαιώματος) και της αξίας της μετοχής κατά την ημέρα της άσκησης του δικαιώματος έχει ήδη προσμετρηθεί κατά τον υπολογισμό του εισοδήματος από την άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών (άρθρο 13 § 4 ή άρθρο 42Α ΚΦΕ, κατά περίπτωση).

Θυμίζουμε ότι βάσει του άρθρου 42 ΚΦΕ, απαλλάσσεται του φόρου 15% (αλλά όχι της ΕΕΑ) η πώληση εισηγμένων μετοχών, στην περίπτωση που ο δικαιούχος (πωλητής) συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό μικρότερο του 0,5%.

  •  Κέρδος από την πώληση μη εισηγμένων μετοχών

Ως τιμή πώλησης λαμβάνεται αυτή που προκύπτει με βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας που εκδίδει τους μεταβιβαζόμενους τίτλους κατά το χρόνο της μεταβίβασης ή το τίμημα ή την αγοραία αξία που αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης, εφόσον αυτό είναι υψηλότερο.
Ως αξία κτήσης των πωλούμενων μετοχών, νοείται η τιμή της μετοχής με βάση τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας (εσωτερική αξία της μετοχής) κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος κι όχι αυτή που πραγματικά κατέβαλλε ο εργαζόμενος κατά την άσκηση των δικαιωμάτων και την απόκτηση των μετοχών. Κι αυτό διότι η διαφορά μεταξύ της καταβληθείσας αξίας (τιμής διάθεσης του δικαιώματος) και της αξίας της μετοχής κατά την ημέρα της άσκησης του δικαιώματος έχει ήδη προσμετρηθεί κατά τον υπολογισμό του εισοδήματος από την άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών (άρθρο 13 § 4 ή άρθρο 42Α ΚΦΕ, κατά περίπτωση).

Α.2 Φορολόγηση ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (παροχή σε είδος)

Εφόσον οι μετοχές μεταβιβαστούν πριν τη συμπλήρωση 24 μηνών ή 36 μηνών, αντίστοιχα, το σχετικό εισόδημα (αγοραία αξία δικαιώματος προαίρεσης) φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (παροχή σε είδος).

Υπολογισμός αγοραίας αξίας της παροχής

Η αγοραία αξία της παροχής σε είδος προσδιορίζεται κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης, δηλ. κατά το exercise.

  •  Εισηγμένες μετοχές

Η αγοραία αξία (εισόδημα) είναι η τιμή κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος μειωμένη κατά την τιμή διάθεσης του δικαιώματος (προνομιακή τιμή απόκτησης των μετοχών).

  •  Μη Εισηγμένες μετοχές

Το εισόδημα προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ της τιμής της μετοχής με βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος (εσωτερική αξία της μετοχής) και της τιμής διάθεσης του δικαιώματος (προνομιακή τιμή απόκτησης μετοχών). Εσωτερική αξία της μετοχής είναι η τρέχουσα αξία του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας μειωμένη κατά τις υποχρεώσεις της δια τον αριθμό των μετοχών της, όπως αυτά εμφανίζονται στα βιβλία που τηρεί κατά την ημερομηνία της άσκησης των δικαιωμάτων.

Το ανωτέρω εισόδημα (από μισθωτές υπηρεσίες) υπόκειται και σε ΕΕΑ.

Κέρδος από την πώληση των μετοχών

Επιπρόσθετα, εάν κατά την πώληση των μετοχών που απέκτησε ο δικαιούχος στα πλαίσια προγράμματος δικαιωμάτων προαίρεσης προκύψει κέρδος (διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης των μετοχών και της αξίας που είχαν κατά τον χρόνο κτήσης τους, δηλαδή κατά την άσκηση του δικαιώματος), το κέρδος αυτό φορολογείται ως υπεραξία από μεταβίβαση κεφαλαίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 42 του ΚΦΕ με συντελεστή 15% και υπόκειται σε ΕΕΑ (βλ. ανωτέρω ανάλυση στην παρ. A.1).

Ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών – Υποχρεώσεις εργοδότη

ι εταιρείες που χορηγούν δικαιώματα προαίρεσης στους εργαζόμενους/εταίρους/μετόχους τους, είτε είναι εκδότριες των χορηγούμενων τίτλων είτε όχι, κατά το φορολογικό έτος άσκησης των δικαιωμάτων χορηγούν στους δικαιούχους διακριτή βεβαίωση αποδοχών με το ποσό του εισοδήματος που προσδιορίζεται βάσει των διατάξεων (αγοραία αξία άσκησης δικαιώματος) και στην οποία θα γράφεται ευκρινώς η ημερομηνία χορήγησης των δικαιωμάτων.

Επιπλέον, οφείλουν να περιλαμβάνουν το ποσό αυτό στη μηνιαία ηλεκτρονική δήλωση απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (Απόφαση ΑΑΔΕ Α.1099/2019 – κωδικός 62 «Εισόδημα εργαζομένου, εταίρου ή μετόχου από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που προσδιορίζεται για δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών που ασκήθηκαν από 1.1.2020 και μετά»), χωρίς να προβαίνουν σε παρακράτηση και απόδοση φόρου.

Το ποσό θα προσυμπληρώνεται στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος των δικαιούχων στο οικείο φορολογικό έτος για πληροφοριακούς σκοπούς, καθώς τελεί υπό αίρεση το πότε (χρόνος μεταβίβασης μετοχών) και πως θα φορολογηθεί το εισόδημα αυτό (εισόδημα από μισθωτές ή από υπεραξία).

Β. Δωρεάν μετοχές που διατίθενται στο πλαίσιο προγραμμάτων

Η παροχή με τη μορφή δωρεάν μετοχών που λαμβάνει ένας εργαζόμενος, εταίρος ή μέτοχος από νομικό πρόσωπο στο πλαίσιο προγραμμάτων στα οποία τίθεται ως προϋπόθεση η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ή η επέλευση συγκεκριμένου γεγονότος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διάθεση μετοχών, απαλλάσσεται του φόρου μισθωτών υπηρεσιών και φορολογείται με συντελεστή 15% ως εισόδημα από υπεραξία (όπως ειδικά ορίζει το άρθρο 42Α παρ.3 ΚΦΕ), εφόσον οι μετοχές μεταβιβαστούν οποτεδήποτε μετά την απόκτησή τους, από τον δικαιούχο του προγράμματος.

Ενδεικτικές μορφές προγραμμάτων κινήτρων δωρεάν διάθεσης μετοχών

Restricted Stock Units (RSUs), performance shares ή performance units, restricted shares plan, matching shares ή employee stock purchase plan, deferred stock, κ.ά.

Υπολογισμός Υπεραξίας

  •  Εισηγμένες μετοχές

Η υπεραξία της παρ. 3 του αρ. 42Α ισούται με την τιμή κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο κατά την ημέρα όπου πραγματοποιήθηκε η δωρεάν διάθεση των μετοχών, εφόσον η τιμή πώλησης των μετοχών είναι ίση ή μικρότερη αυτής.
Σε περίπτωση που η τιμή πώλησης είναι μεγαλύτερη από την τιμή κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο κατά την ημέρα την οποία πραγματοποιήθηκε η δωρεάν διάθεση των μετοχών, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 42, ήτοι με συντελεστή 15% εάν ο δικαιούχος συμμετέχει στο κεφάλαιο της εισηγμένης εταιρείας με ποσοστό τουλάχιστον 0,5%.

  •  Μη εισηγμένες μετοχές

Η υπεραξία ισούται με την τιμή πώλησης, εφόσον αυτή υπερβαίνει την αξία της μετοχής, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά τον χρόνο της δωρεάν διάθεσής της.

Σε περίπτωση που η τιμή πώλησης είναι μικρότερη, η υπεραξία ισούται με την αξία της μετοχής κατά τον χρόνο της δωρεάν διάθεσης, η οποία προσδιορίζεται με βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (εσωτερική αξία μετοχής).

Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις οφείλεται και ΕΕΑ.

Ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών – Υποχρεώσεις εργοδότη

Για σκοπούς ηλεκτρονικής διασταύρωσης οι εταιρείες, είτε είναι εκδότριες των τίτλων είτε όχι, κατά το φορολογικό έτος που διατίθενται οι δωρεάν μετοχές χορηγούν στους δικαιούχους εργαζόμενους/εταίρους/μετόχους διακριτή έντυπη βεβαίωση αποδοχών, με τον αριθμό των μετοχών που χορήγησαν και την αξία των μετοχών κατά τον χρόνο της δωρεάν διάθεσής τους.

Επιπλέον, οφείλουν να περιλαμβάνουν το ποσό αυτό στη μηνιαία ηλεκτρονική δήλωση απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (Απόφαση ΑΑΔΕ Α.1099/2019 – κωδικός 68 «Χορήγηση δωρεάν μετοχών σε εργαζόμενους ή εταίρους ή μετόχους, από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα»), χωρίς να προβαίνουν σε παρακράτηση και απόδοση φόρου.

Το ποσό θα προσυμπληρώνεται στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος των δικαιούχων στο οικείο φορολογικό έτος για πληροφοριακούς σκοπούς, καθώς τελεί υπό αίρεση το πότε (χρόνος μεταβίβασης μετοχών) και πως θα φορολογηθεί το εισόδημα αυτό.

Εφαρμογή των διατάξεων

Η φορολόγηση της παροχής από δωρεάν μετοχές ως εισόδημα από υπεραξία αφορά δωρεάν μετοχές που χορηγήθηκαν από 1/1/2020.

Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και για προγράμματα διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών ή δωρεάν μετοχών συνδεδεμένων (ημεδαπών και αλλοδαπών) εταιρειών.

Σημειώνεται, ότι ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης τα εισοδήματα από κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.


II. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η Εγκύκλιος Ε.2205/2020 έδωσε τις ακόλουθες διευκρινίσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4646/2019 που ρυθμίζουν τη διαγραφή απαιτήσεων μικρής αξίας, καθώς και τη διαγραφή απαιτήσεων στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστικού συμβιβασμού.

Α. Οριστική διαγραφή απαιτήσεων μικρής αξίας

α. Απαιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγουμένως σχηματισθεί πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων

Απαιτήσεις, το συνολικό ύψος των οποίων, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δεν υπερβαίνει το ποσό των 300 ευρώ ανά αντισυμβαλλόμενο, δύνανται να διαγραφούν στο φορολογικό έτος εντός του οποίου συμπληρώνονται 12 μήνες από τον χρόνο κατά τον οποίο κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, χωρίς να έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

i. να έχει προηγουμένως εγγραφεί ποσό που αντιστοιχεί στην οφειλή ως έσοδο,
ii. να έχει προηγουμένως διαγραφεί από τα βιβλία του φορολογούμενου, και
iii. οι οφειλέτες έχουν λάβει αποδεδειγμένα γνώση της διαγραφής της οφειλής τους, όπου αυτό είναι δυνατόν.

Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων που διαγράφονται σύμφωνα με τα προηγούμενα δεν δύναται να υπερβαίνει, ανά φορολογικό έτος, ποσοστό 5% επί του συνόλου των απαιτήσεων στο τέλος της χρήσης.

Οι ως άνω διατάξεις εφαρμόζονται για διαγραφές που πραγματοποιούνται εντός του φορολογικού έτους 2020 και επόμενων, ανεξάρτητα από το εάν το δωδεκάμηνο διάστημα συμπληρώνεται εντός του φορολογικού έτους που πραγματοποιείται η διαγραφή ή έχει συμπληρωθεί σε προγενέστερο φορολογικό έτος.

Το βάρος της απόδειξης για την ενημέρωση του οφειλέτη, όπου αυτό είναι δυνατόν, περί της διαγραφής το φέρει ο φορολογούμενος, ο οποίος οφείλει να διατηρεί τα σχετικά στοιχεί (αποδεικτικό αποστολής συστημένης επιστολής στην τελευταία διαθέσιμη διεύθυνση του οφειλέτη, το αποδεικτικό επίδοσης εξώδικης επιστολής, αποδεικτικό επιτυχημένης αποστολής και ανάγνωσης μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κλπ.).

Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος επιχείρησε να γνωστοποιήσει στον οφειλέτη τη διαγραφή, όμως δεν είναι δυνατή η απόδειξη ότι ο οφειλέτης πράγματι έλαβε γνώση της διαγραφής, όπως π.χ. όταν η επιχείρηση δεν έχει στη διάθεσή της επικαιροποιημένα στοιχεία του υπόψη πελάτη, το ποσό της διαγραφείσας απαίτησης αναγνωρίζεται για φορολογικούς σκοπούς.

Το μέρος της διαγραφείσας απαίτησης που αφορά στο ποσό του ΦΠΑ, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.4172/2013, με την προϋπόθεση να υπάρχει υποχρέωση απόδοσής του στο Δημόσιο και να έχει ήδη συμπεριληφθεί στη δήλωση Φ. Π. Α. (αρχική ή τροποποιητική) της οικείας περιόδου.

β. Απαιτήσεις για τις οποίες έχει προηγουμένως σχηματισθεί πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στην περίπτωση που έχει ήδη σχηματισθεί πρόβλεψη. Στην περίπτωση αυτή το ποσό της ήδη σχηματισθείσας πρόβλεψης δύναται να διαγραφεί, εφόσον έχει προηγουμένως εγγραφεί ποσό που αντιστοιχεί στην οφειλή ως έσοδο και εφόσον οι οφειλέτες έχουν λάβει αποδεδειγμένα γνώση της διαγραφής της οφειλής τους, όπου αυτό είναι δυνατόν, οπότε και πληρούνται οι προϋποθέσεις για την διαγραφή της απαίτησης για φορολογικούς σκοπούς, χωρίς να απαιτείται επιπλέον και η ανάληψη όλων των κατά νόμο ενεργειών για την είσπραξή τους.

Περαιτέρω, σε περίπτωση που έχει ήδη σχηματισθεί πρόβλεψη για μέρος μόνο της υπόψη απαίτησης, το επιπλέον ποσό πέραν της σχηματισθείσας πρόβλεψης δύναται να διαγραφεί.

B. Οριστική διαγραφή απαιτήσεων στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστικού συμβιβασμού

Απαιτήσεις που διαγράφονται στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστικού συμβιβασμού, ανεξαρτήτως του αν έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη, δύνανται να διαγραφούν για φορολογικούς σκοπούς χωρίς να απαιτείται η ανάληψη όλων των κατά νόμο ενεργειών για την είσπραξη της απαίτησης.

Στην περίπτωση και κατά το μέρος που δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη, το σχετικό ποσό της διαγραφής της απαίτησης εκπίπτει με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22.

Επισημαίνεται ότι η αναφορά στις διατάξεις του άρθρου 22 ΚΦΕ έχει το νόημα ότι η συγκεκριμένη διαγραφή είναι δυνατή (διενεργείται, δηλαδή, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 ΚΦΕ), ακόμα και αν δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη ή κατά το μέρος που δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη, διότι θεωρείται ότι εντάσσεται στις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές τις επιχείρησης. Η αναφορά στο άρθρο 22 ΚΦΕ δεν συνεπάγεται την εκ νέου εξέταση των προϋποθέσεων που τίθενται στο εν λόγω άρθρου.

Στις διατάξεις αυτές εμπίπτουν οι απαιτήσεις για τις οποίες η επιχείρηση δύναται να σχηματίσει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 26, και συνεπώς δεν καταλαμβάνει τις απαιτήσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 26, όπως είναι οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του ΚΦΕ (απαιτήσεις κατά μετόχων ή θυγατρικών, κατά του Δημοσίου, κλπ.).

Τα ανωτέρω ισχύουν για διαγραφές απαιτήσεων που πραγματοποιούνται από τις 12.12.2019 και μετά.

ΙΙΙ. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ

Η έννοια της χρηματοδοτικής μίσθωσης για φορολογικούς σκοπούς γίνεται με παραπομπή στα ΕΛΠ και στα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ. Ωστόσο ως προς τους συντελεστές αποσβέσεων που θα χρησιμοποιηθούν λαμβάνονται υπόψη οι συντελεστές που αναφέρονται στον ΚΦΕ και όχι η ωφέλιμη διάρκεια ζωής του παγίου.

Για τον χαρακτηρισμό μιας σύμβασης ως χρηματοδοτικής για την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων χρησιμοποιείται η έννοια της χρηματοδοτικής μίσθωσης όπως αυτή ορίζεται από τις διατάξεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ για τον εκμισθωτή, χωρίς να εξετάζονται οι ειδικότερες ρυθμίσεις των υπόψη διατάξεων (πρόσωπο, συντελεστής απόσβεσης κλπ.).

Αποσβέσεις και ηλεκτροκίνηση

Για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης δόθηκαν αυξημένοι συντελεστές αποσβέσεων για τα παρακάτω πάγια.

Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης Συντελεστής φορολογικής απόσβεσης
Κατασκευές και εγκαταστάσεις για τη φόρτιση οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50γρ. CO2/χλμ 100%
 Μέσα μεταφοράς ατόμων μηδενικών ρύπων  50%
 Μέσα μεταφοράς ατόμων χαμηλών ρύπων έως 50γρ. CO2/χλμ  25%
 Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων μηδενικών ρύπων  50%
 Μέσα μεταφοράς εμπορευμ'ατων χαμηλών ρύπων  έως 50 γρ. CO2/χλμ  25%
 Μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων μηδενικών ρύπων  50%
 Μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ  25

 

Όπου ο συντελεστής του προηγούμενου πίνακα είναι 50% ή 100%, η επιχείρηση δικαιούται να χρησιμοποιήσει χαμηλότερο σταθερό συντελεστή για όλα τα έτη απόσβεσης.

Επίσης πέραν των ανωτέρω αυξημένων συντελεστών αποσβέσεων, οι επιχειρήσεις μπορούν να εκπέσουν εξωλογιστικά με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος πρόσθετες αποσβέσεις για τα εταιρικά επιβατικά αυτοκίνητα μηδενικών ρύπων, με μέγιστη Λ.Τ.Π.Φ. έως 40.000 ευρώ, κατά ποσοστό 50% και για το υπερβάλλον ποσό, ποσοστό 25%. Τα αντίστοιχα ποσοστά για αυτοκίνητα χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. είναι 30% και 15% τοις εκατό. Για επιχειρήσεις που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε νησιωτικούς δήμους η προσαύξηση των αποσβέσεων είναι 75% και για το υπερβάλλον ποσό 35%. Τα αντίστοιχα ποσοστά για αυτοκίνητα χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. είναι 35% και 20%.


IV. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Η Εγκύκλιος Ε.2204/2020 έδωσε τις ακόλουθες διευκρινίσεις αναφορικά με την απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης:

Φορολογικό έτος 2020

Για το φορολογικό έτος 2020 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης (ΕΑΑ) όλα τα εισοδήματα που προβλέπονται στο σχετικό άρθρο 43Α με εξαίρεση τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

Ειδικότερα απαλλάσσονται από την ΕΕΑ τα εισοδήματα:

α) από «επιχειρηματική δραστηριότητα»,

β) από «κεφάλαιο» (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα και ακίνητη περιουσία) καθώς και

γ) από «υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου»,

για τα οποία ο φορολογούμενος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξης στο φορολογικό έτος 2020. Διευκρινίσεις για τον χρόνο απόκτησης των διαφόρων κατηγοριών εισοδημάτων (μερίσματα κλπ.) έχουν δοθεί με την ΠΟΛ 1223/2015.

Ωστόσο, αν το εισόδημα του φορολογικού έτους 2020 προσδιορίζεται με βάση τον εναλλακτικό τρόπο υπολογισμού (ήτοι βάσει των τεκμηρίων- άρθρα 30-34 ΚΦΕ), η απαλλαγή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης παρέχεται εφόσον για τα δύο προηγούμενα φορολογικά έτη δεν έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού βάσει των τεκμηρίων. Συνεπώς, αν στο φορολογικό έτος 2020 προκύψει προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων που φορολογείται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, προκειμένου να μην επιβληθεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, πρέπει για ήτοι τα έτη 2018 και 2019 είτε να μην υπάρχει προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων είτε αυτή να έχει καλυφθεί έστω και με εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση.

Φορολογικό έτος 2021

Αναφορικά με το φορολογικό έτος 2021, η απαλλαγή από την ΕΕΑ θα έχει εφαρμογή αποκλειστικά και μόνο στον ιδιωτικό τομέα για τα εισοδήματα που αποκτώνται από μισθωτή εργασία, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 12 ΚΦΕ. Στα εισοδήματα αυτά περιλαμβάνονται και οι αμοιβές μελών Δ.Σ., καθώς και στο εισόδημα της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ΚΦΕ (παροχή υπηρεσιών σε ένα εργοδότη κλπ.).

Για τα εισοδήματα αυτά από τον Ιανουάριο του 2021 δεν θα πρέπει να διενεργείται παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Ωστόσο, αν στο φορολογικό έτος 2021 προκύψει προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων που φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, προκειμένου να μην επιβληθεί η ΕΕΑ, πρέπει τα δύο προηγούμενα φορολογικά έτη (2019 και 2020), είτε να μην υπάρχει προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων είτε αυτή να έχει καλυφθεί έστω και με εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση.

Συντάξεις

Αντιθέτως, παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης διενεργείται στις κάθε είδους συντάξεις από όποιον φορέα και αν καταβάλλονται.
Διευκρινίζεται, περαιτέρω, ότι το ασφάλισμα που καταβάλλεται στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων (περ. ζ' παρ. 3 άρθρου 12 ΚΦΕ), είτε καταβάλλεται εφάπαξ είτε με τη μορφή περιοδικής παροχής, αποτελεί εισόδημα από σύνταξη και όχι από μισθωτή εργασία και ως εκ τούτου δεν απαλλάσσεται της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης ούτε για το φορολογικό έτος 2020 ούτε για το φορολογικό έτος 2021.

V. MYDATA – ΝΕΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Με την Α 1300/29.12.2020 τροποποιήθηκαν οι προθεσμίες υποχρεωτικής ηλεκτρονικής διαβίβαση δεδομένων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα MyData της ΑΑΔΕ μέσω ERP ως ακολούθως:

Ηλεκτρονικά δεδομένα Προθεσμία διαβίβασης
 Τιμολόγια χονδρικών πωλήσεων που εκδίδονται απο 01.01.2021 έως 31.03.2021 (και χαρακτηρισμοί αυτών  Μέχρι 31.10.2021
 Τιμολόγια χονδρικών πωλήσεων που εκδίδονται απο 01.04.2021 και μετά  Σε πραγματικό χρόνο
 Τιμολόγια αγορών, δαπανών κ.λ.π και χαρακτηρισμοί αυτών που εκδίδονται απο 01.01.2021 - 31.03.2021  Μέχρι 30.11.2021
 Τιμολόγια αγορών, δαπανών κ.λ.π και χαρακτηρισμοί αυτών που εκδίδονται από 01.04.2021 και έπειτα  Μέχρι την προθεσμία υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ
 Εγγραφές μισθοδοσίας για την περίοδο 01.012021 - 32.03.2021  Μέχρι 31.12.2021
 Εγγραφές μισθοδοσίας για την περίοδο από 01.04.2021 και έπειτα  Μέχρι την προθεσμία υποβολής της δήλωσης του παρακρατούμενου φόρου
 Υπόλοιπες εγγραφές  Μέχρι την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

 

VI. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΦΠΑ 25% ΛΟΓΩ COVID-19

Όπως διευκρινίστηκε με την εγκύκλιο Ε 2207/2020 η έκπτωση (έκτακτο έσοδο) 25% επί του ΦΠΑ που χορηγήθηκε στις επιχειρήσεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης των αρνητικών οικονομικών συνεπειών του COVID-19, δεν έχει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος και επομένως δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα για τις επιχειρήσεις (νομικά πρόσωπα ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα), ούτε φορολογείται σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής του.

 Μπορείτε να κατεβάσετε το Tax-i σε αρχείο pdf εδώ.