Διάβασε

Tax-i 175: Σημαντική νομολογία του ΣτΕ για το τέλος χαρτοσήμου σε έντοκα δάνεια

Με τις πρόσφατες αποφάσεις του υπ’ αρ. 2163-4/2020 και 2323-5/2020 το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι η χορήγηση, έστω και ευκαιριακά, έντοκου χρηματικού δανείου από πρόσωπο υποκείμενο σε ΦΠΑ (ήτοι επιχείρηση), απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου. Συγκεκριμένα, το Ανώτατο Δικαστήριο απεφάνθη ότι η χορήγηση δανείου (από πρόσωπο υπαγόμενο στον ΦΠΑ) με τόκο, ήτοι έναντι ανταλλάγματος, συνιστά παροχή υπηρεσιών από επαχθή αιτία, και ως εκ τούτου, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ, αν και συνιστά απαλλασσόμενη (του ΦΠΑ) δραστηριότητα. Συνεπώς, η διάταξη του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου, που επέβαλε χαρτόσημο στα δάνεια αυτά, έχει καταργηθεί ήδη από την 1.1.1987, όταν δηλαδή ξεκίνησε να ισχύει ο νόμος περί ΦΠΑ.

Πρέπει να τονιστεί, ότι η απαλλαγή παρέχεται υπό τις εξής προϋποθέσεις: Το δάνειο πρέπει (α) να παρέχεται από πρόσωπο υποκείμενο σε ΦΠΑ (ήτοι επιχείρηση) και β) να είναι έντοκο, ήτοι να υφίσταται αντάλλαγμα για την παροχή του. Η απαλλαγή ισχύει ακόμα και αν το δάνειο παρέχεται ευκαιριακά, δηλαδή και εάν ακόμα, η χορήγηση πιστώσεων δεν αποτελεί την κύρια οικονομική δραστηριότητα του δανειστή.

Προς το παρόν, η Φορολογική Διοίκηση δεν έχει λάβει επισήμως θέση επί του θέματος με την έκδοση σχετικής εγκυκλίου. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η ανωτέρω νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου αναμένεται να αλλάξει άρδην την πρακτική των φορολογουμένων και της φορολογικής διοίκησης και μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για την αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών τελών χαρτοσήμου από πλήθος επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, επιχειρήσεις που έχουν καταβάλει τέλη χαρτοσήμου επί δανείων, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις απαλλαγής τους με βάση τα ανωτέρω, δύνανται να ζητήσουν εγγράφως από την Φορολογική Διοίκηση την επιστροφή των τελών αυτών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, εντός των νομίμων προθεσμιών παραγραφής και ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Τονίζουμε, ότι ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας ορίζει ότι η αξίωση για επιστροφή φόρου, ο οποίος καταβλήθηκε αχρεωστήτως παραγράφεται κατά το χρόνο που παραγράφεται το δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης για έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου, ήτοι εντός πέντε ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής της σχετικής δήλωσης.


Η εταιρεία μας μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε τις περιπτώσεις των δανειακών σας σχέσεων που μπορεί να εμπίπτουν στην ανωτέρω απαλλαγή και να σας υποστηρίξει  σε όλη τη διαδικασία για την επιστροφή των σχετικών τελών χαρτοσήμου.


Μπορείτε να κατεβάσετε το Tax-i σε αρχείο pdf εδώ.