Διάβασε

Tax-i 177: Απαλλαγή από το φόρο υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση τίτλων από εταιρείες

Με την πρόσφατη Εγκύκλιο Ε.2057/2021 παρασχέθηκαν οι απαραίτητες διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48Α του ΚΦΕ (Ν.4172/2013), αναφορικά με την απαλλαγή των νομικών προσώπων κατοίκων Ελλάδος από τον φόρο υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση τίτλων συμμετοχής (μετοχών, εταιρικών μεριδίων, κλπ.).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48Α του ΚΦΕ, απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος η υπεραξία από την μεταβίβαση συμμετοχών σε ελληνικές και κοινοτικές εταιρείες, εφόσον:

α) Το νομικό πρόσωπο του οποίου οι τίτλοι μεταβιβάζονται περιλαμβάνεται στους τύπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι Μέρος Α' της Οδηγίας 2011/96/Ε.Ε., είναι φορολογικός κάτοικος κράτους-μέλους της Ε.Ε. και υπόκειται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής σε έναν από τους φόρους που αναφέρονται στο Παράρτημα I Μέρος Β' της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ.

β) Η συμμετοχή του μεταβιβάζοντος νομικού προσώπου είναι μεγαλύτερη από 10% και

γ) Η συμμετοχή έχει διακρατηθεί για τουλάχιστον 24 μήνες.

Οι ως άνω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται σωρευτικά κατά το χρόνο που λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση τίτλων.  ΟΙ διατάξεις του άρθρου 48Α έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.7.2020 και μετά.


Χρόνος διακράτησης

Αφετηρία υπολογισμού του χρόνου διακράτησης του ελάχιστου ποσοστού συμμετοχής είναι η ημερομηνία απόκτησής του.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μετασχηματισμού, με τον οποίο επέρχεται οιονεί καθολική διαδοχή της μετασχηματιζόμενης εταιρείας, δεν επηρεάζεται η αφετηρία του χρόνου διακράτησης (24 μήνες) του ελάχιστου ποσοστού κατοχής συμμετοχών, όπως είχε τεθεί για τη μετασχηματιζόμενη εταιρεία.


Μορφές νομικών προσώπων

Με την εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι τα νομικά πρόσωπα των οποίων οι τίτλοι μεταβιβάζονται μπορεί να είναι ημεδαπά ή αλλοδαπά εντός Ε.Ε. και περαιτέρω προκειμένου για νομικά πρόσωπα ημεδαπής, αυτά μπορεί να είναι, Α.Ε. και Ε.Π.Ε. (όπως προβλέπεται στο Παράρτημα Ι Μέρος Α' της Οδηγίας 2011/96/Ε.Ε.), αλλά και οι Ι.Κ.Ε και οι προσωπικές εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ).

Λοιπές νομικές οντότητες που δεν έχουν τη μορφή του νομικού προσώπου (π.χ. κοινοπραξίες και συνεταιρισμοί), δεν εμπίπτουν στις εν λόγω διατάξεις και συνεπώς η υπεραξία που αποκτούν οι συμμετέχοντες σ' αυτά από τη μεταβίβαση των τίτλων τους δεν απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος.

Ομοίως το μεταβιβάζον νομικό πρόσωπο πρέπει να είναι ημεδαπό νομικό πρόσωπο, με τη μορφή Α.Ε., Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε. ή προσωπικής εταιρείας.


Μεταβίβαση τίτλων

Ως μεταβίβαση τίτλων νοείται κάθε πράξη μεταβίβασης τίτλων, όπως είναι η πώληση, η εισφορά τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας, η ανταλλαγή τίτλων, η μεταβίβαση τίτλων στο πλαίσιο μείωσης κεφαλαίου Α.Ε. και διανομής μερίσματος.


Λογιστικός χειρισμός υπεραξίας

Το ποσό της υπεραξίας που προκύπτει από τη μεταβίβαση συμμετοχών και το οποίο απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος, εφόσον αποκτάται από νομικά πρόσωπα που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, εμφανίζεται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού. Για τα λοιπά νομικά πρόσωπα που τηρούν απλογραφικά βιβλία, το απαλλασσόμενο ποσό αφαιρείται από τα καθαρά κέρδη για τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών τους, χωρίς να εμφανίζεται σε λογαριασμό αποθεματικού.


Διανομή- κεφαλαιοποίηση

Το ανωτέρω αποθεματικό δεν υπάγεται σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων, ούτε κατά τη διανομή ή κεφαλαιοποίηση του (ήτοι δεν εφαρμόζεται το άρθρο 47παρ.1 του ΚΦΕ). Ωστόσο, σε περίπτωση διανομής του υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5%, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 63 ΚΦΕ, καθώς εμπίπτει στην έννοια των μερισμάτων (διανεμομένων κερδών).


Δυνατότητα έκπτωσης των επιχειρηματικών δαπανών

Κάθε είδους δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί και συνδέονται με τους μεταβιβαζόμενους τίτλους, όπως, π.χ. συμβολαιογραφικά έξοδα, φόροι, αμοιβές τρίτων, κλπ., καθώς και τυχόν χρηματοοικονομικά έξοδα (τόκοι δανείων για την απόκτηση των συμμετοχών), κλπ., δεν εκπίπτουν στο σύνολό τους, δεδομένου ότι και το σχετικό έσοδο από την μεταβίβασή τους είναι αφορολόγητο.


Ζημία από μεταβίβαση τίτλων

Τέλος, διευκρινίζεται ότι για την αναγνώριση τυχόν ζημίας που μπορεί να προκύψει από τη μεταβίβαση τίτλων συμμετοχής, πρέπει η μεταβίβαση των τίτλων να έχει λάβει χώρα από την 1.1.2020 έως την 31.12.2022 (οριστική ζημία) και περαιτέρω οι μεταβιβαζόμενοι τίτλοι να υφίστανται αλλά και να έχουν αποτιμηθεί την 31η Δεκεμβρίου 2019. Εάν οι ζημίες κατά τον χρόνο οριστικοποίησης είναι μικρότερες από τις ζημίες που αποτιμήθηκαν, αναγνωρίζεται το μικρότερο ποσό. Εάν οι οριστικές ζημίες είναι μεγαλύτερες, αναγνωρίζεται μόνο το ποσό που αποτιμήθηκε.


Μπορείτε να κατεβάσετε το Tax-i σε αρχείο pdf εδώ.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί ένα cookie προτίμησης (επιλογή γλώσσας) και τρία cookies ανάλυσης της Google. Αυτά τα cookies είναι προαιρετικά για την πλοήγησή σας, είναι απενεργοποιημένα και μπορείτε, κατόπιν αναλυτικής ενημέρωσής σας, να τα αποδεχθείτε ή να τα απορρίψετε. Aνά πάσα στιγμή μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας ως προς τα cookies, πατώντας στην ενότητα “Cookies” στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας μας.


Αποδοχή όλων Απόρριψη όλων Ρυθμίσεις