TAX-I NEWSLETTER

Tax-i 187: Φορολογικές μεταρρυθμίσεις με τον Νόμο 4916/2022

Με τον νέο Νόμο 4916/2022, εισήχθη πλήθος φορολογικών μεταρρυθμίσεων, οι βασικότερες των οποίων συνοψίζονται ως εξής:

Φόρος Εισοδήματος

 • Καθορίζονται ειδικές προθεσμίες υποβολής αίτησης από φυσικά πρόσωπα, που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα για την υπαγωγή τους στον ειδικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ. Συγκεκριμένα για ανάληψη υπηρεσίας που λαμβάνει χώρα μέχρι και την 2α Ιουλίου του εκάστοτε έτους, η αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις του εν λόγω άρθρου υποβάλλεται για το έτος ανάληψης υπηρεσίας και μέχρι το τέλος του έτους αυτού. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και εντός του επόμενου από την ανάληψη υπηρεσίας έτους και κρίνεται για υπαγωγή στο έτος αυτό. Για ανάληψη υπηρεσίας που λαμβάνει χώρα μετά την 2α Ιουλίου του εκάστοτε έτους, η αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υποβάλλεται για το επόμενο έτος από την ανάληψη υπηρεσίας και μέχρι το τέλος του έτους αυτού.

 • Παρέχεται, υπό προϋποθέσεις, η δυνατότητα πλήρους φορολογικής έκπτωσης ή επιπλέον έκπτωσης του προβλεπόμενου από το άρθρο 49 του ΚΦΕ ποσοστού (ήτοι του 30% του  EBITDA), του κόστους δανεισμού (τόκων) επιχειρήσεων που είναι μέλη σε ενοποιημένο όμιλο.

 • Παρέχεται η δυνατότητα καταβολής του φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2021 σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Εναλλακτικά και μόνο για τα φυσικά πρόσωπα παρέχεται, η δυνατότητα εφάπαξ εξόφλησης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, του φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2021 με έκπτωση 3% επί του συνολικού οφειλόμενου φόρου.

 • Δεν επιβάλλονται, εφεξής, πρόστιμα, σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου, από την οποία το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή σε σχέση με την αρχική δήλωση, είναι έως εκατό (100) ευρώ.

 • Στον σκοπό των εταιρειών του άρθρου 71Η του ΚΦΕ (Εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας) προστίθεται και η διαχείριση των δαπανών, που πραγματοποιούνται από τα φυσικά πρόσωπα με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και τα μέλη των οικογενειών τους, για την κάλυψη των αναγκών τους και του κόστους της εν γένει διαβίωσής τους και των φιλανθρωπικών και πολιτιστικών δράσεών τους.


ΕΝ.Φ.Ι.Α.

 • Τροποποιείται η μέθοδος υπολογισμού του ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα φυσικά πρόσωπα και πλέον υπολογίζεται ως το άθροισμα του κύριου φόρου επί του κάθε ακινήτου και της προσαύξησης επί αυτού σύμφωνα με ειδικότερο πίνακα προσαυξήσεων, ενώ καταργείται ο συμπληρωματικός ΕΝ.Φ.Ι.Α.

 • Επίσης για τα φυσικά πρόσωπα, επανακαθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των εκπτώσεων στον ΕΝ.Φ.Ι.Α., ανάλογα με τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Έτσι, μεταξύ άλλων, επεκτείνεται η έκπτωση φόρου 30% για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 100.000 ευρώ. Παράλληλα, προσδιορίζεται στο 25%, η έκπτωση φόρου για αξία ακίνητης περιουσίας από 100.001 έως 150.000 ευρώ.

 • Μεταβάλλεται ο τρόπος υπολογισμού του κύριου φόρου που διαμορφώνει τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. Μεταξύ άλλων, διαφοροποιούνται οι τιμές του βασικού φόρου ανά φορολογική ζώνη καθώς και οι οικείοι συντελεστές.

 • Ρυθμίζονται λεπτομέρειες σχετικά με τις περιπτώσεις εντάξεων νέων περιοχών στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων (Α.Π.Α.Α.) και προσδιορίζονται οι σχετικές υποχρεώσεις των φορολογουμένων.

 • Παρατείνεται και για το έτος 2022 η απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα ακίνητα που βρίσκονται σε ειδικά πληττόμενες περιοχές στην Ελλάδα.

 • Ορίζεται ανώτατο ποσό μηνιαίων δόσεων για την καταβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε δέκα (10) μηνιαίες δόσεις.Λοιπές Μεταρρυθμίσεις

Ν. 4548/2019

Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου μπορεί πλέον να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας, (ακόμα και εάν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό αυτό) αλλά  απαιτείται η λήψη απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Φορολογία Κληρονομιών

Επεκτείνεται η απαλλαγή από το φόρο κληρονομιών χρηματικών καταθέσεων σε κοινό λογαριασμό σε τράπεζα, όχι μόνο της ημεδαπής αλλά και της  αλλοδαπής, μετά τον θάνατο οποιουδήποτε εκ των καταθετών για όλους τους επιζώντες συνδικαιούχους, και μέχρι τον τελευταίο από αυτούς. Το ίδιο ισχύει και για τους κοινούς λογαριασμούς λοιπών χρηματοπιστωτικών προϊόντων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ανεξάρτητα από την κατοικία των συνδικαιούχων. Η απαλλαγή δεν καταλαμβάνει κοινούς λογαριασμούς σε μη συνεργάσιμα στον φορολογικό τομέα κράτη, σε κράτη που δεν έχουν συνάψει και δεν εφαρμόζουν με την Ελλάδα σύμβαση διοικητικής συνδρομής στον φορολογικό τομέα ή δεν έχουν υπογράψει και δεν εφαρμόζουν με την Ελλάδα την Πολυμερή Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών.

Δήλωση Ε9

Ρυθμίζονται ζητήματα αναφορικά με τον χρόνο υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων, ιδίως ως προς την περίπτωση κληρονόμων μετά από αποποιήσεις καθώς και την περίπτωση κληρονομικής διαδοχής.


Κατεβάστε το Tax-i σε αρχείο pdf εδώ.