TAX-I NEWSLETTER

Tax-i 191: Φορολογικές μεταρρυθμίσεις με τον Νόμο 4972/2022

Με τον νέο Νόμο 4972/2022, εισήχθησαν οι ακόλουθες φορολογικές μεταρρυθμίσεις:

  • Προσαρμογή κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων μετά από διόρθωση λόγω ελέγχου

Εάν στα φορολογούμενα στην Ελλάδα κέρδη νομικού προσώπου, περιληφθούν κέρδη τα οποία υπάγονται σε φόρο στην Ελλάδα στο όνομα συνδεδεμένου προσώπου και έχουν προκύψει κατόπιν φορολογικού ελέγχου του πρώτου υπαγόμενου στον φόρο νομικού προσώπου, το δεύτερο υπαγόμενο στον φόρο συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο δύναται να ζητήσει ανάλογη προσαρμογή στα φορολογητέα κέρδη του, με υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης που συνοδεύεται από γνωστοποίηση της οικείας έκθεσης ελέγχου του πρώτου υπαγόμενου στον φόρο.

Ουσιαστικά, η εν λόγω διάταξη προβλέπει ότι εάν ο φορολογικός έλεγχος προσαυξήσει τα φορολογητέα έσοδα της εταιρείας Α λόγω της μη τήρησης της αρχής των ίσων αποστάσεων σε μια ενδοομιλική συναλλαγή με την εταιρεία Β (επίσης ελληνική), η εταιρεία Β δύναται να υποβάλει τροποποιητική δήλωση και να μειώσει αντίστοιχα τα φορολογητέα της κέρδη.

Η ως άνω ρύθμιση εφαρμόζεται για διορθώσεις κερδών που διενεργούνται με πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού που εκδίδονται μετά την 23η Σεπτεμβρίου 2022 αλλά και για υποθέσεις οι οποίες κατά την ημερομηνία αυτή εκκρεμούν ενώπιον της Φορολογικής Διοίκησης, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας.

  • Επιβολή Χαρτοσήμου στα Επιχειρηματικά Δάνεια

Τροποποιείται το άρθρο 63 του Κώδικα περί ΦΠΑ (Ν.2859/2000) και προβλέπεται ρητά ότι οι διατάξεις για την επιβολή τελών χαρτοσήμου ισχύουν στα έντοκα δάνεια και τις λοιπές χρηματοδοτήσεις και στους απορρέοντες συμβατικούς τόκους.

Η ισχύς της διάταξης έχει αναδρομική εφαρμογή από 01/01/2021 και ορίζεται η 31/12/2022 ως καταληκτική ημερομηνία καταβολής των οφειλόμενων τελών χαρτοσήμου επί των εντόκων δανείων και χρηματοδοτήσεων που συνάφθηκαν μετά την 01/01/2021 και μέχρι την δημοσίευση του νόμου (την 23/9/2022).

Μετά τις αποφάσεις του ΣτΕ οι οποίες έκριναν παράνομη την επιβολή τελών χαρτοσήμου στα έντοκα επιχειρηματικά δάνεια (λόγω της υπαγωγής τους στο πλαίσιο του ΦΠΑ),  τροποποιείται η σχετική διάταξη του ΦΠΑ, ώστε να καταστεί πλέον νόμιμη η επιβολή τελών χαρτοσήμου στις εν λόγω χρηματοδοτήσεις. Ουσιαστικά, η εν λόγω τροποποίηση δεν αποτελεί «αποσαφήνιση» (καθόλα αδόκιμος όρος), αλλά τροποποίηση του νόμου περί ΦΠΑ με αναδρομική μάλιστα ισχύ από 1/1/2021. Σε αυτή τη βάση είναι σαφές ότι έντοκα επιχειρηματικά δάνεια προ της 1/1/2021 δεν υπόκεινται σε χαρτόσημο με βάση το σκεπτικό των αποφάσεων του ΣτΕ (ενόψει των οποίων προωθήθηκε η ως άνω νομοθετική τροποποίηση ώστε να «επανέλθει» από την φορολογική διοίκηση το χαρτόσημο).

  • Πρόστιμα μη διαβίβασης δεδομένων παραστατικών εσόδων λιανικής

Ορίζεται ότι από 31/10/2022, σε περίπτωση διαπίστωσης μη διαβίβασης δεδομένων συνόψεων εκδοθέντων παραστατικών εσόδων λιανικής, που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της Α.Α.Δ.Ε (esend), επιβάλλεται στην υπόχρεη οντότητα πρόστιμο, ας ακολούθως:

α) Σε περίπτωση πράξεων που επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., πρόστιμο ύψους ίσου με το πενήντα τοις εκατό (50%) επί του Φ.Π.Α. που αναγράφεται επί του κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 250 ευρώ, αν η οντότητα είναι υπόχρεη τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των 500 ευρώ αν η οντότητα είναι υπόχρεη τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

β) Σε περίπτωση πράξεων που δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., πρόστιμο ύψους 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, εφόσον ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και 1.000 ευρώ, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

Σε περίπτωση δε κάθε επόμενης ίδιας παράβασης που διαπιστώνεται, στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ύψους του προβλεπόμενου προστίμου.

Επίσης προβλέπεται αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης:

α) για 48 ώρες, εφόσον διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση ή η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ, πλέον των 10 στοιχείων λιανικής πώλησης, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, όταν η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών αυτών υπερβαίνει τα 500 ευρώ, και

β) για 96 ώρες, εάν, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των ως άνω παραβάσεων, διαπιστωθεί εκ νέου, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο, η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση ή η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ τουλάχιστον 3 στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ανεξαρτήτως αξίας αυτών, ενώ

γ) σε κάθε επόμενη διαπίστωση από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο των ως άνω παραβάσεων εντός 2 φορολογικών ετών από τη διαπίστωσή τους σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται αμελλητί για 10 ημέρες.

  • Αφορολόγητο Γονικών Παροχών/Δωρεών

Προβλέπεται ότι το αφορολόγητο (μέχρι το ποσό των 800.000 ευρώ) δωρεών ή γονικών παροχών χρηματικών ποσών μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που έλαβαν χώρα μεταξύ της 1ης Οκτωβρίου 2021 και της 9ης Σεπτεμβρίου 2022 ισχύει και για αναλήψεις από ατομικό ή κοινό τραπεζικό λογαριασμό του δωρητή και κατάθεση του ίδιου ποσού εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών σε ατομικό λογαριασμό του δωρεοδόχου ή σε κοινό λογαριασμό του δωρεοδόχου με τον ίδιο δωρητή ή τρίτο πρόσωπο.

  • Κατάργηση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης

Καταργείται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013, για όλα τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2023 και εφεξής.

Για το έτος 2022 θα ισχύουν οι ίδιες απαλλαγές που ίσχυσαν και για το έτος 2021. Δηλαδή απαλλάσσονται όλα τα εισοδήματα από ειδική εισφορά αλληλεγγύης, πλην των μισθών του Δημοσίου και των συντάξεων.

  • Απαλλαγή από το Τέλος Επιτηδεύματος

Προβλέπεται η απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος για το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής φυσικών και νομικών προσώπων ασκούντων επιχειρηματική δραστηριότητα, που αυξάνουν τις θέσεις εργασίας τους πλήρους απασχόλησης σε σχέση με το προηγούμενο φορολογικό έτος κατά τουλάχιστον τρία δωδέκατα (3/12), υπό την προϋπόθεση ότι τα ακαθάριστα έσοδά τους κατά το φορολογικό έτος για το οποίο χορηγείται η εξαίρεση δεν υπερβαίνουν τα δύο εκατομμύρια ευρώ. Επίσης προβλέπεται η απαλλαγή τέλους επιτηδεύματος για το φορολογικό έτος 2022 για ορισμένες κατηγορίες αγροτών και αλιέων. 


Κατεβάστε το Tax-i σε pdf εδώ.